Bekijk het origineel

Jaarboek 1928 - pagina 4

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Jaarboek 1928 - pagina 4

2 minuten leestijd

HOOFDSTUK I. § 1. Ter inleiding. De 47ste jaarlijksohe samenkomst van de Vereeniging voor Hooger Ondervsrijs op Gereformeerden Grondslag op 6 en 7 Juli 1927 te Arnhem gehouden, waarvan het verslag in dit jaarboek — tevens het 48ste jaarverslag — is opgenomen, is voor 'het leven van Vereeniging en Universiteit van bijzondere beteekenis geweest. Kon in het vorige jaarboek „ter inleiding-" er op worden gewezen, dat eindelijk 'het oogenhlik was aangebroken, waarop beslist zou worden over de plannen tot uitbouw der Vrije Universiteit, en zulks met het oog Oip den wettelijken eisch dat in 1930 een nieuwe faculteit zou moeten zijn ingericht met ten minste 3 gewone hoogleeraren op straffe van iiet verlies van den effectus civilis, op de daaropvolgende jaarvergadering was dat vraagstuk aan de orde en kwam het aanvankelij'k tot eene oplossing. Immers, toen de Voorzitter van het College van Directeuren ten slotte de conclusie trok, dat de vergadering instemde met het door Directeuren voorgelegde plan en mededeelde dat, waar de vergadering geacht kon worden de stemming in het land te vertolken, Directeuren den voorgestelden weg zouden inslaan en derhalve uitvoering zouden geven aan het plan tot het stichten van eene wis- en natuurkundige faculteit, toen toonde de algemeene bijval, dat men ziöh had voorgenomen scihouder aan schouder te istaan om, onder biddend opzien tot God, de uitvoering van het plan mogelijk te maken. Geenszins wordt hierbiji uit het oog verloren, dat de besprekingen ter jaarvergadering zich voor een belangrijk deel hadden geconcentreerd op de bekende moeilijkheden in verband met de uitspraak van de Generale Synode der Gereformeerde Kerken te Assen en de 'houding daartegenover aangenomen door een viertal docenten. Maar uit de omstandigheid, dat slechts een enkele ste'm !het pleit had gevoerd voor uitbreiding van de medische faculteit, mocht worden afgeleid dat de vergadering vertrouwen stelde in het ten deze gevoerde beleid van Directeuren en Curatoren en van oordeel was, dat die colleges, na bet voorafgegaan onderzoek en gesteund door het advies van den Senaat, de juiste keuze hadden gedaan bij de beantwoording van de vraag in welke richting de uitbreiding van de Universiteit in de eerste plaats moest worden gezocht.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1928

Jaarboeken | 465 Pagina's

Jaarboek 1928 - pagina 4

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1928

Jaarboeken | 465 Pagina's

PDF Bekijken