GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

De classis Amsterdam heeft in hare vergadering van 24 September 1913 overeenkomstig het advies der daartoe aangewezen commissie besloten, aan den weleerw. heer Ds. J, v, d. Pol' te Nederhorst den Berg op grond van gewichtige redenen te veroorloven, zich tot een anderen staat des levens te begeven, hem daarin toebiddende den zegen des Heeren, opdat hij ook alzoo tot eere des Heeren moge werk­ zaam zijn.

De classis voornoemd,

B, WIELENGA, h. t, praeses.

J, DOUMA, h, t. scriba.

Vergadering van de Gereformeerde Kerken der classis Dordrecht op Donderdag 11 Sept. 1913.

Bij afwezigheid van den aangewezen Voorzitter, Ds, Voogel (Puttershoek), opent Ds, de Jonge (Dordrecht) de vergadering. Gezongen wordt Ps, 100 : 2; de looste psalm wordt ook gelezen; Ds, de Jonge gaat voor in gebed.

Naar aanleiding van het rapport over de credentiebrieven komen uit de vergadering vele klachten op over de afwezigheid van een op^ merkelijk groot aantal Dienaren des Woords. Besloten wordt de betrokken kerkeraden schriftelijk op hun niet correcte vertegenwoordiging der classikale vergadering te wijzen.

In het moderamen, dat geheel nieuw saamgesteld moet worden, worden aangewezen Ds< de Jonge als praeses, Ds, Meulink (H, I, Ambacht) als scriba en Ds, Warner (Brussel) als scriba.

De voorzitter spreekt een woord van welkom tot Ds. van Dijk, die voor het eerst de kerk van Sliedrecht ter vergadering vertegenwoordigt.

De notulen der vorige vergadering worden gelezen, vastgesteld en geteekend.

Oudl, Trapman (Molenaarsgraaf) brengt rapport uit namens de ter vorige vergadering benoemde commissie voor het nazien der quaestoriale boeken en bescheiden.

De classis besluit na breedvoerige bespreking deze commissie te continueeren, om op de e.k, vergadering voorstellen te doen tot voorziening in de nadeelige saldo's, en deze voorstellen tijdig aan de verschillende kerken te zenden.

Aan de orde komt het examen van een broeder, die aan de classis verlof tot oefenen heeft verzocht.

Deze broeder draagt eerst eene oefening voor over 2 Cor, 5:21, JDaarna wordt hij door Ds, Warner ondervraagd in de Gereformeerde Dogmatiek; door Ds. Schoemakers (Alblasserdam) in de exegese van het O. T. naar aanleiding van Gen. 9 en Jes, 58; door Ds. de Jonge in die van het N. T. uit i Joh. z; door Ds. Meulink in de Bijb. Gesch. en den inhoud der H. S.; door Ds. Meyaen (Dordrecht) in de Kerkgeschiedenis.

De classis blijktvan oordeel, dat het gevraagde verlof tot oefenen niet kan worden verleend.

Oudl. Pijl (Alblasserdam) deelt mede, dat door de keiken van Dordrecht en Alblasserdam te Papendi echtjeen Evangelisatie-lokaal ia opgericht, en verzoekt voor den voortgang van dit Evangelisatiewerk den steun van de overige kerken der classis.

Een verzoek der classis Gorinchem om eenige hulp in den Dienst des Woords voor hare vacante kerken wordt van de hand gewezen.

Een schrijven van Ds. Heij (die van Molenaarsgraaf naar Tienhoven is vertrokken), waarin hij afscheid neemt van de kerken in wier midden hij een zevental jaren gearbeid heeft, wordt voorgelezen en met belangstelling aangehoord.

Van een tweetal missiven uit de classes Amersfoort en Apeldoorn neemt de vergadering met leedwezen kennis.

Tot hulp in den Dienst des Woords voor de vacante kerk van 's Gravendeel worden Ds, van Dijk en Ds, Meulink aangewezen; Ds, Vonkenberg (Zwijndiecht) zal een vacaturedienst vervuilen in de kerk van Molenaarsgraaf.

De rondvraag naar art. 41 der Kerkenorde levert geen punten ter bespreking op.

De nog niet uitgebrachte rapporten van onderscheidene Deputaten (o.a. voor de Part. Synode, inzake Predikantstractementen, voorde Zending) zullen ter volgende classikale vergadering worden gelezen en behandeld.

Ook een voorstel van Brussels kerk inzake het fiaantiëel beheer moet om des tijds wil tot de November-vergaderiug worden aangehouden.

De assessor gaat in dankgebed voor.

De praeses sluit de vergadering

In naam en op last der classis:

CHR, WARNER,

Assessor,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 5 oktober 1913

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 5 oktober 1913

De Heraut | 4 Pagina's