GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Officieele Berichten.

8 minuten leestijd

De classis Zwolle heeft in hare vergadering, gehouden 6 Mei 1920, den Eerw. heer H. A. Wiersinga, praeparatoir onderzocht en met algemeene stemmen beroepbaar verklaard in de Geref. Kerken.

Namens de classis,

H. H. SCHOEMAKER, scriba.

De Kerkeraad der Geref. Kerk van Zwolle deelt, in opdracht van de Classis Zwolle, aan de verschillende Classen en Kerken en deputaten in de provincie mee, dat de Partic. Synode van Overijsel zal saamkomen den 9en Juni e.k. in de Plantage Kerk te Zwolle te 9J^ uur.

Hij verzoekt alle stukken voor die Synode, punten voor 't agendum, opgave van de namen der afgevaardigden (met adres) vóór 22 Mei a.s. te mogen ontvangen aan het adres van den eerstondergeteekende

Namens den Kerkeraad voorn.

De Commissie ad hoc

Ds. H. A. MUNNIKJR. Terpelkwijkpark 10

JAC. BOSCH

B. DIJKSTRA.

Zwolle, 11 Mei 1920.

Deputaten van de Gereformeerde kerken voor de correspondentie met de H. Overheid brengen ter kennis van de kerken:

dat bij schrijven van 26 April 1.1. bericht is ingekomen van Z.Ex. den Minister van Justitie, dat de Gereformeerde kerk van Stadskanaal-Pekelderweg, provincie Groningen, thans geconstitueerd is als: »de Gereformeerde kerk te Stadskanaal-Pekelderweg".

Op de lijst van de Gereformeerde kerken is deze kerk geplaatst onder No. 930.

Namens Deputiten voornoemd,

H. BOUWMAN, secretaris.

Kampen, 3 Mei 1920.

Vrije Universiteit.

Men schrijft ons:

Het vraagstuk van de revisie onzer liturgische geschriften en de aanvulling van onze belijdenisschriften zal op de a.s.. Generale Synode ter tafel worden gebracht.

De Classe Amsterdam vraagt: »om, met algeheele en ongewijzigde handhaving van de Drie Formulieren van Eenigheid van de Gereformeerde Kerken, de noodige stappen te doen, die zullen leiden tot nadere' formuleering van hetgeen de Gereformeerde Kerken in Nederland tegenover opgekomen dwalingen, zeer bepaald ook tegenover de Ethische Richting, naar den Woorde Gods belijden".

Ouderen van dagen vooral zullen deze voorstellen met dankbaarheid toejuichen. De dwalingen ook der Ethische richting zijn niet nu pas aan de orde. Reeds in 1879 schreef Dr. A. Kuyper »dat de positie waarin de Gereformeerde Kerk zich thans tegenover de dwaling bevindt, dermate van 1618 verschilt, dat er meer in onze belijdenis dient beleden dan destijds, en dat ook de uitdrukkingsmanier en betoogwijs van het toen reeds beledene door herziening verhelderd kan en versterkt". (Revisie van de Revisielegende pag. 41.)

De dwaling door Dr. Kuyper bedoeld, kwam zijns inziens door de orthodoxie die > van den kansel geïmporteerd is uit anti-Calvinistische, meest Duitsche academiën".

En om het doel te bereiken moest naar tweeërlei gestreefd worden: a. naar een juiste kennis van de materieele en formeele bedoelingen der wettige Gereformeerden Synoden, die van 1618/9 ingesloten; en i. naar de wederoprichting van een nieuwe geestelijke Synode".

Gode zij dank, > de geestelijke Synode, staande op de schouders van de Dordtsche vaderen, door den Heiligen Geest bekwaamd en gemachtigd, om over den Gereformeerden naam te beslissen", kan door de Kerken worden saamgesteld, en dank zij de beoefening der Godgeleerdheid aan de school der Kerken en aan de Vrije Universiteit kan ook aan A^ va. A gestelde voorwaarden worden voldaan.

Door ieder die verlangt om de waarheid die . naar de Godzaligheid is, te kennen, te verhelderen en te versterken, zal met groote belangstelling naar den arbeid der aanstaande Synode worden uitgezien.

Vooral zij die den strijd voor de waarheid in de laatste veertig jaren hebben meegemaakt.

Zeker, ook door de Ethisch-Gereformeerden of de Gereformeerd-Ethischen die met Dr. De Vrijer niet op negaties willen wijzen, maar het > positieve rijke Evangelie willen uitdragen op­ i dat ... van ons Christenen meerdere geestdrift uitga voor het eeuwige Koninkrijk Gods".

Zooals Dr. Kuyper het zegt is, het ons Gereformeerden wel wat duidelijker.

»’tls om Gods heil'ge ordinahtiën In huis en Kerk, in school en Staat, Ten spijt van 's werelds remonstrantiëa Weer vast te zetten, 't volk ten baal".

Er zijn Gereformeerden die de ethische richting wel willen beoordeelen naar hare beste vertegenwoordigers.

Met Dr. De Vrijer zou bijv. wel samenwerking kunnen gezocht worden. De Viije Universiteit zal de medewerking dezer broederen niet versmaden. Tot nog toe heeft deze inrichting niet veel steun gehad van de Ethischen. Ook niet van de voormannen. Dr. De Vrijer vraagt: »kan zu vere vroomheid gepaard gaan met een geheel ve rkeerd beginsel ? "

Dr. De Vrijer heeft schijnbaar geen kennis genomen van enkele geschriften van Dr. A. Kuyper. Heeft Dr. De Vrijer »Strikt genomen" gelezen, en »Revisie van de revisielegende"?

Een paar citaten volgen hier.

»Als gij niet waart opgetreden, zouden wij de partij van Groen geheel in onze macht hebben gehad, maar door U richt ze zich weer op; gij bezielt ze met nieuw leven".

Aldus sprak Dr. Chantepie de la Saussaye.

Dr. De Vrijer weet niet of is vergeten dat de ïnachtschool" aan »de Klomp" met een klomp werd »afgetrapt".

Dr. J. H. Gunning schreef in 1905:

»Wij kunnen de Vrije Universiteit eeren in de belangrijke wetenschappelijke en zedelijke krachten door haar oprichting en instandhouding vertegenwoordigd. Maar haar den begeerden effectus civilis toe te staan, zou insluiten de erkenning, dat wij feitelijk de openbaring Gods,

d. i. de waarheid, als band tusschen de faculteiten aan onze hooge scholen, verloochend hadden”.

»Met Kuyper hebben wij weer gekregen Gereformeerde Theologie in Nederland, met hem ook Gereformeerde politiek" zegt Dr. De Vrijer.

Met Dr. Kuyper hebben wij ook gekregen een Vrije Universiteit. Zij werd door Dr. Van Toorenenbergen met kracht bestreden. Dr. Van Toorenenbergen ging o.m. bij de Douairière Groen van Prinsterer een bezoek brengen, »ora eiken geldelijken steun aan de Vrije Universiteit te ontraden".

Dr. Gunning heeft de Vrije Universiteit geëerd, maar het verkenen van den effectus civilus werd door hem in het ^^««(/(f/y^/arf krachtig bestreden.

Beets zei: )rook het betrekkelijk goede is uit God", aldus Dr. De Vrijer.

Welnu, misschien acht Drl De Vrijer de Vrije Universiteit maar > betrekkelijk goed", laat dan door hem bewezen worden dat de woorden van Dr. Beets van 1864 nog in 1920 worden gewaardeerd.

Want in ernst, de Vrije Universiteit heeft geld, veel geld noodig. Naar den mensch gesproken, moet zij op de steun van alle Christenen in Nederland kunnen rekenen. In 1880 hebben de ethischen .de Vrije Universiteit veel schade gedaan. Er is o.a. ƒ 150.000 noodig voor een Kuyper-leerstoel.

Wat zou het zijn, zoo de ethische broederen eens de helft van dit bedrag bijeenbrachten!

Beets zei: »ook het betrekkelijk goede is uit God".

Dr. De Vrijer schrijft: > Het Calvinisme is niet een bekrompen denkrichting, het wil hemel en aarde omvatten \ het wil niet knechten, maar vrijmaken ; maar vrijmaken door de gerechtigheid van Christus en naar de tucht van Gods Woord".

Aan de Diaconiën van de Geref. Kerken in Nederland.

Eerwaarde Broeders,

De Dertigste Centrale Diaconale Conferentie, gehouden 3 September 1919 te Zwolle, besloot o.m. eene commissie te benoemen, welke dan zal optreden, als „Centraal Informatiebureau voor Weesgezinnen".

De Commissie, onlangs benoemd, wendt zich thans bij deze tot alle Diaconiën om hare medewerlsing in te roepen, opdat met vereende krachten het voorgestelde doel benaderd worde. Gelijk bekend, is de instelling van een centraal informatiebureau voor weesgezinnen, uitvloeisel van een door de Conferentie van 1918 aangenomen rapport inzake weezenverzorging (zie D.C. blad Sept.-Oct. 1918) waarvan no. 3 en 4 van de conclusiën, waar het hier in hoofdzaak om gaat, aldus luiden:

3. „Gezinsverpleging in eigen omgeving is in alle normale gevallen de meest gewenschte wijze van verzorging onzer weezen.

4. Ter bevordering van het vinden van ge^ zinnen zouden correspondentieadressen kunnen worden ingesteld."

Het gaat hier dus om de bevordering van eene goede gezinsverpleging van onze weezen, overeenkomstig de eischen eener Gereformeerde opvoeding.

Doch zal het C.I. B. daarvoor iets kunnen doen, dan is allereerst noodig een uitgebreid register van Gereformeerde, alleszins geschikte gezinnen, welke bereid zijn eventueel de zorg van een of meer weezen van elders op zich te nemen.Met allen aandrang verzoekt de Cominissie aan de Diaconiën, elk in hun kerk een grondig onderzoek in te stellen, of aldaar geschikte gezinnen zijn, welke zich tot deze schoone taak bereid verklaren, en ons de adressen van die gezinnen te melden met de noodige gegevens, zooals b.v. leeftijd en maatschappelijke positie der ouders; aantal leden van het gezin; verlangde vergoeding; hoeveel en van welken leeftijd en sekse men eventueel te verzorgen kinderen verlangt, enz.

Hoe vollediger inlichtingen, hoe beter het bureau functioneeren kan.

Later hoopt de commissie eene regeling mede te deelen, waardoor het register zijn waarde behoudt, ook bij verandering van adressen of omstandigheden der gezinnen, welke zich beschikbaar stelden.

Wanneer voldoende adressen zijn ingeboekt, zal de commissie hiervan in het Diac. Corr. I)lad mededeeling doen, opdat de Diaconiën, wanneer zij voor hunne weezen plaats zoeken, hiervan gebruik kunnen maken. Gelijk van zelf spreekt, is de bedoeling ; te bevorderen, dat de Diaconiën, die gezinnen noodig hebben voor hunne weezen, in de gelegenheid worden gesteld, zooveel mogelijk in eigen omgeving gezinnen

voor verzorging te vinden. Laten nu alle Diaconiën eens de schouders onder hun eigen werk zetten. Met eenparige kracht is onder den zegen des Heeren veel ten goede voor onze weezen te bereiken.

De Commissie ad hoc:

Mr. A. J, L. VAN BEECK CALKOEN.

C. A. V. MoNsjou, Valkenboschplein 19, Den Haag.

Den Haag, April 1920.

Alle correspondentie wordt uitsluitend ingewacht aan het adres van den laatstondergeteekende.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 16 mei 1920

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 16 mei 1920

De Heraut | 4 Pagina's