GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

5 minuten leestijd

Vrije Universiteit.

Men schrijft ons:

Het voorstel-van Reenen begint vruchten te dragen.

Het volgende schrijven werd dezer dagen ontvangen:

«Wil mij voortaan voor ƒ 100 per jaar noteeren en met October a.s. reeds over het bedrag beschikken.

Deze bijdrage is overeenkomstig het voorstel van Ds. R. van Reenen".

Aanhouden is het wachtwoord.

Zeker, er moet veel gegeven worden. Maar nog nooit heeft iemand iets gegeven wat hij niet ontvangen heeft.

Er zijn groote plannen, reeds uitgevoerd en nog in ontwerp.

Uitgevoerd en schitterend uitgevoerd het plan van den Nederlandschen bond van Jongelingsvereenigingen op Gereformeerden grondslag.

Een begin is gemaakt met het plan om het Studiefonds der Vrije Universiteit te versterken. Overal zullen zeker de H H. oud-studenten en zij die nog studeeren aan de Vrije Universiteit zich opmaken om de bedoelde f 50.000 bijeen te brengen.

Er komen dagelijks bijdragen in voorgenoemd doel, maar het moet meer worden. Men neme goede nota van de circulaire die pas verzonden is, waarop de gelden zijn verantwoord tot op den dag van afzending.

Telkens te verantwoorden kost veel geld.

Bij ontvangst van een bedrag wordt den afzender een nieuw stortingsbiljet gezonden, zoodat er weer kan worden geremitteerd. Het grootste plan dat komt nog. Op de Deputatenvergadering is besloten een millioen gulden bijeen te brengen. Hiervan zal o.m. / 150.000 worden bestemd voor een Kuyper-katheder.

Dr. Kuyper heeft ons veel geld gekost. Dat moest ook.

Wie de vrijheid wil, moet allereerst zorgen in eigen onderhoud te voorzien.

In de gevangenis behoeft men voor niets te zorgen, maar de vrijheid is zoek.

Gelijkheid bestaat can, indien ieder naar vermogen medewerkt bm de verkregen vrijheid te handhaven en zoo het moet te vermeerderen.

Broederschap komt van zelf, wanneer de gehoorzaamheid wordt betracht.

De fout is, dat men wil zien en zeggen, waar moet gehoord en gedaan worden.

De Vrije Universiteit vond vóór 40 jaar meer tegenwerking, maar ook meer geld.

De bijdragen van f 2000, f 1750 en f 500 per jaar hebben we gehad. Maar ze moeven weer komen.

Veel kleine, maar ook enkele groote bijdragen.

Nog eens worde herinnerd aan de bijdragen door Ds. Van Reenen voorgesteld en door de vergadering van Utrecht zijn aangenomen.

Beneden de f 5000 inkomen één per ƒ1000, van f 5000 tot ƒ 10.000 van 3 per f 1000 tot 1 pCt., van f 10.000 tot f 50.000 1—1}^ pCt., van f 50.000 tot f 100.000 IJ^—J pCt. boven f 100.000 274—21^ pCt.

De hoogste contributie die nu wordt ontvangen, is ƒ 200 per jaar. Zoude er onder onze warme voorstanders der Vrije Universiteit niet één te vinden zijn, wiens inkomen meer dan f 20.000 bedraagt f

Kort Verslag van de vergadering der classis Brielle op 5 Mei 1920 te Middelharnis.

l0. De Voorzitter der vorige vergadering opent op de gebruikelijke wijze.

2o. De credentiebrieven worden nagezien. Een diaken ontvangt keurstem. Twee kerken hebben een instructie.

3o. Het Moderamen wordt als volgt geconstitueerd : Ds. Van Lummel, praeses; Ds. De Jager, assessor; Ds. Vertij, Scriba.

4o. De notulen worden gelezen en onveranderd goedgekeurd.

5o. 't Bezwaarschrift van een broeder uit O. wordt voorgelezen. Een commissie van 3 broeders wordt benoemd om na de pauze de classe van voorlichting te dienen.

6o. Ds. De Jager wordt benoemd als consulent van de kerk van Melissant.

7o. Rondvraag naar art. 41 K.O. Instructie van de kerk van O. over een broeder, die zonder attestatie op te vragen, naar Canada is vertrokken. Geadviseerd wordt zich te wenden tot de Gew. Deputaten voor de Correspondentie met de buitenlaudsche kerken, met verzoek te willen meededen., tot welke naastbijgelegen kerk men zich heeft te richten, om van het vertrek kennis te geven.

8o. Behandeling Rapport van de Commissie tot herziening van het percentage. Met algemeene stemmen op 2 na wordt de voorgestelde herziening aangenomen. De commissie wordt voor haar arbeid hartelijk dank gezegd.

9o. De Dep. voor artt. 11 en 13 deelt mede het nieuwe percentage van deze zaak, hetwelk aan de Partic. Synode zal worden medegedeeld. De aanslag van de classis Brielle is met een halt percent verlaagd.

lOo. Gekozen worden tot primi-afgev. naar de Partic.-Synode de predikanten C. W. J. v. Lummel en Verrij en de ouderlingen J. C. Borgdorfif, van den Bommel en P. Prins, van

Hellevoetsluis. Tot secundi-afgev. de di H. Z. de Mildt en

Tot secundi-afgev. de di H. Z. de Mildt en J. Vesseur en de ouderlingen W. v. d. Linden, van Tinte, en L. Quak van Nieuw-Helvoet.

11 o. De deputaten, door de classis voor te stellen aan de Partic.-Synode, worden gecontinueerd.

12o. De classicale collecten worden geïnd; de vacaturebeurten geregeld.

13o. De Commissie, inzake het bezwaarschrift van 'n broeder te O., adviseert dezen mede te deelen, dat hij ten onrechte in den waan verkeert, dat de kerkeraad hem niet langer als lidmaat erkent, en voorts een commissie te benoemen van 2 predikanten en 1 ouderling, om me betrekking tot de gerezen geschillen, een onderzoek in loco in te stellen.

Aldus wordt besloten.

l4o. Met groote meerderheid wordt besloten, voortaan weer in Hellevoetsluis te vergaderen, met het oog op de betere localiteit in het Mil. Tehuis aldaar.

15o. De Voorzitter spreekt den Eerw. pred. De Bruijn toe, die van Melissant naar Dussen gaat, dankt hem voor bewezen diensten en bidt hem Gods zegen toe. Ds. de Bruijn dankt wederkeerig. Ook wordt de kerk van Middelharnis dank betuigd voor de gastvrije ontvangst, de laatste jaren aan de kerk en de classis bereid.

16o. De korte notulen worden gelezen.]

17. Na het zingen van Psalm 72:11 de Voorzitter in dankzegging en gebed voor en sluit de vergadering.

Op last der Classis Brielle,

Hellevoetsluis, 6 Mei 1920. G. VERRIJ, h.t. Scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 23 mei 1920

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 23 mei 1920

De Heraut | 4 Pagina's