GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

UIT DE SCHRIFT

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

UIT DE SCHRIFT

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Maar dit zeg ik, broeders, dat de tijd voorts Icort is; opdat oolc die vrouwen tiebben, zouden zijn als niet liebbende; en die weenen, als niet weenende; en die blijde zijn, als niet blijde zijnde; en die koopen, als niet bezittende; en die deze wereld gebruiken, als niet misbruikende ; want de gedaante dezer wereld gaat voorbij. 1 Korinthe 7:29—31.

De nood der tijden. Onze tijd zet wel een heel zwarte lijn om het probleem, waarvan elk kind van God de worsteling kent: door genade een kiad van God te zijn, en te moeten leven op een aarde, die onder de macht van den booze ligt...

Onze tijd openbaart wel heel klaar, wat de gedaante, het schema dezer aarde is: een wereld, van God vervreemd en op de zonde gericht ... ontelbare barsten en scheuren in heel het leven, en alle verhoudingen.

En hoor nu, wat Paulus zegt — die daarin de bazuin Gods aan den mond zet: „dit zeg ik, broeders, dat de tij d voorts kort is!"

Kort — het Grieksche woord beteekent eigenlijk: saamgedrongen, saamgeperst. We mogen denken aan een zeil, dat om een aantal stukken ^goed gerold werdj en dan door de kooplieden gebonden kon worden op een lastdier. Deedt ge het pak open — verbazend, wat kwam er dan veel uit te voorschijn!

Zoo is het met den tijd, merkt Paulus op, wat valt er in den üjd intens-veel te beleven! wat een ebeurtenissen, en krachten, en spanningen dezer euw! die tijd is kort... en hoe moet nu he leven der kinderen Gods in dien korten, saamedrongen tijd ingesteld? m.a.w. wat moet hun levenshouding zijn temidden der aardsche dingen?

De Apostel omschrijft dit veelzijdige, ontzaglijke probleem kort en kernachtig.

Hij geeft een teekening van het „schema", de „gedaante" dezer wereld in de woorden: een vrouw hebben — weenen — blijde zijn — koopen — deze wereld gebruiken.

„Een vrouw hebben" — het huwelijksleven is zonder twijfel een der belangrijkste zijden van het menschenleven; het neemt er een „as"-positie in,

„Weenen, blijde zijn" — de wisseling der kontrasten is onlosmakelijk met het leven hier beneden vervlochten.

„Koopen" — de zakelijkheid van het leven, „the struggle for life" — een uitdrukking, die we speciaal tot de bewoners der handelsstad Korinthe gesproken moet hebben.

j, Deze wereld gebruiken" — dat is het genieten van al wat het bonte, gekultiveerde .aarde-leven den mensch biedt.

Op al deze dingen nu moet de mensch zich zóó instellen, dat hij, binnen de „gedaante", het „schema" dezer aarde levende, er mee meelevende, het góéd meelevende, toch in dat schema niet opgaat — zich aldus ojjenbaart, dat hij niet zóó vervlochten is met de gedaante dezer aarde, alsof er niets anders bestaat.

Want de gedaante dezer wereld gaat voorbij — voegt Paulus er aan toe.

Het schema dezer aarde is voor den dood en het verderf opgeschreven — wie „geestelijk monsch" is, d.w.z. wiens verstand verlicht is door den Heiligen Geest, ziet het merkteeken wel, ingedrukt op de gansche wereld, het merkteeken van het komende oordeel, van het vuur des gerichts, gelijk een boom in het woud, die gekapt staat te worden, getéckend is ...

En als wij in de rechte levenshouding ten aanzien van de aardsche dingen staan, dan zien we in, dat we in de wereld niet mogen opgaan, maai' ons steeds weer herinneren: hier beneden is het niet — ons burgerschap ligt in de hemelen — ons vaderland is elders, hooger dan de aardbol, om en over welke de satan zijn lijiien en streepen zet.

Daarom spoort Paulus de Korinthiërs aan: de tij d is kort — als ge vrouwen heb t, wéést dan, als hadt ge ze niet.

Dat is geen aansporing tot een soort vrijwillige armoede en onthouding, noch een verachting, oi miskenning van het huwelijk — neen, maar dit, bedenkt, dat ook de saamleving van man en vrouw tot het schema dezer aarde behoort, dat voorbijgaat. Hebt elkander vurig lief uit een rein hart, en geniet van het wondere echtelijke geluk — maar leeft niet, alsof dat het een en. het al is!

De t ij d is kort — moet ge w e e n e n, w e e s t, als weent ge niet — m o o g t ge ]) 1 ij de zij n, we es t, als waart ge niet b 1 ij d e.

De wisseling der kontraslen aan den levenshemel mag nooit de eigenlijke levensinstelling der kinderen Gods bepalen. Blijdschap en droeflieid zijn voor hen geen machten, die hen overweldigen — ze leeren ze brengen onder de keur van Christus' kruis, ontvangen uit de Vaderhand vol liefde — zoo zijn ze in voorspoed dankbaar... in tegenspoed geduldig...

De tijd is kort — als ge „k o o p t", w e e s t dan als „ni et-be zi t tende", (Lett.: als niet vasthoudende).

Al moeten Christenen hard werken — er hun eer instellen, te behooren tot de keurtroepen van het leger der arbeiders, arbeidsters... zij mogen met hun levenswerk niet zóó versmolten zijn, alsof dat nu het ééne en, het eenige van het leven ware. Hun werkplaats is beneden, hun woning boven: arbeidt met het uitzicht op die woning!

De tijd is kort — als ge deze wereld gebruikt, weest dan als niet misbruikende, (lett.: als niet opgebruikende).

Wiede wereld opgebruikt, voor dien is de wereld het een en het al, hij heeft niets; anders dan de wereld.

Kinderen Gods moeten leven binnen het schema dezer aarde, maar mogen niet doen, of dat nu de ware levensinhoud, het eenig levensdoel is. Hun verkeer met de gedaante dezer aarde moet beheerscht worden door het Schriftwoord: „Alles is uwe — maar gij zijt van Christus, en Christus is Gods".

De tijd is voorts kort... Vraagt ge nog toepassing? In den nood dezer tijden? Mussolini gaf enkele weken geleden zijn volk dit parool uit:

„Zwijgt en werkt". Wij nemen dat over — maar voegen er aan toe: „... en bidt". Bidt:

„Kom, Heere Jezus, ja kom haastiglijk".

J. SMELIK. I

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 oktober 1939

De Reformatie | 8 Pagina's

UIT DE SCHRIFT

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 oktober 1939

De Reformatie | 8 Pagina's