GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Vrije Universiteitsblad 1949 - pagina 1

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Vrije Universiteitsblad 1949 - pagina 1

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Nummer 144 J Januari 1949

VRIJE UNIVERSITEITSBLAD MAANDELIJKSE MEDEDELINGEN Orgaan van de Vereniging voor Hoger onderwijs op Gereformeerden grondslag Amsterdam ƒ Keizersgracht 166 Redactie Commissie: Prof. Dr F. W. Grosheide / Mr G. H. A. Grosheide / B. Faber Stukhen voor de redactie te zenden aan: B. Faber / Keizersgracht 166 / Amsterdam

.J OP REIS

naar Zuid-Afrika Tegen het einde van deze maand gaan twee van onze hoogleraren op reis naar Zuid-Afrika. H e t zijn Prof. D r G. C. Bcrkouwer en Prof. Dr J . Waterink. De eerste denkt een paar maanden, de tweede niet minder dan een halfjaar weg te blijven. Beiden hebben vererende opdrachten te vervullen. Prof. Berkouwer gaat namens de Gereformeerde Kerken de synode van zusterkerken in het genoemde land bijwonen. De zending van Prof. "Waterink draagt een meer cultureel karakter en geschiedt op uitnodiging van een vereniging op dat terrein. De reis van geen v a n beiden staat in verband met de Vrije Universiteit. Natuurlijk hebben zij van Directeuren der Vereniging voor Hoger Onderwijs op Gereformeerden grondslag verlof moeten vragen om te gaan en gedurende enigen tijd hun gewonen arbeid aan de Universiteit te onderbreken. Naar het schijnt hebben Directeuren geen bezwaar gemaakt dit verlof te verlenen. Een en ander geeft mij aanleiding een voorval uit den eersten tij,d onzer Universiteit in herinnering te brengen. Er was toen sprake van, dat Dr A. Kuyper, die het rectoraat bekleedde, een reis zou oüdernemen naar de Transvaalse republiek in Zuid-Afrika, Via de dagbladen kwam het gerucht ook den Curatoren der Vrije Universiteit ter ore. De voorzitter. Ds J . W. Felix v a n Utrecht, bracht de zaak ter tafel. Men achtte het wenselijk in verband hiermede een schrijven te richten aan Dr A. Kuyper. De tekst van dit schrijven, gedateerd 11 J u n i 1881, luidt aldus: 'Volgens hetgeen in onze'vergadering van 10 dezer werd medegedeeld door twee onzer leden, schijnt er bij UHGel. eenig plan t e bestaan om eene reis te ondernemen naar het land dat in den laatsten

tijd in hooge mate Uwe aandacht, en ook de onze, heeft getrokken, de Transvaalsche Republiek. Aangezien het gerucht van dit voornemen alreeds door verscheidene dagbladen is verbreid, en Uwerzijds geene verklaring in het openbaar gegeven werd t o t weerspreking van dit gerucht, meenen wij UH.Gel. niet te mogen ontveinzen dat in ons college ernstige bezorgdheid is ontstaan voor de mogelijkheid, dat dit voornemen inderdaad door UH.Gel. gekoesterd en voorbereid werd. Wij achten ons geroepen om UH.Gel. vertrouwelijk te melden, dat wij het in de tegenwoordige omstandigheden, terwijl er nog vele en gewigtige zaken onzer jeugdige stichting afdoening en regeling vereischen, hoogst bedenkelijk zouden oordeelen, wanneer door UH.Gel. eene reis werd ondernomen welke eene langdurige minstens op vier maanden t e berekenen afwezigheid zoude vorderen. Met ernst en aandrang moeten zij U H . Gel. verzoeken, indien bedoeld voornemen werkelijk mogt gekoesterd worden, te overwegen of niet groote bezwaren tegen de uitvoering daarvan bestaan, en ons collegie, zoowel als allen die in onze Universiteit belang stellen en door het vernemen van Uw plan met zorg zijn vervuld, gerust te stellen door de verklaring, ook in het openbaar, dat de reis naar Transvaal niet door UH.Gel. zal worden ondernomen. Het zal ons verblijden wanneer des Heeren Geest UH.Gel. tot het door ons gewenscht besluit mogt leiden'. De brief was opgesteld door den Secretaris van Curatoren, den heer A . W. van Beeck Calkoen. Toen de Voorzitter kennis had genomen van het ontwerp, schreef hij er onder: 'Als fortiter in re, suaviter in modo volkomen goedgekeurd'. Ds Felix was dus van 1949

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1949

VU-Blad | 109 Pagina's

Vrije Universiteitsblad 1949 - pagina 1

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1949

VU-Blad | 109 Pagina's