Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

1880 - 20 October - 1930. Opgaven betreffende de Vrije Universiteit - pagina 35

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

1880 - 20 October - 1930. Opgaven betreffende de Vrije Universiteit - pagina 35

Uitgegeven ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan

7 minuten leestijd

33

Werken

van

Hoogleeraren

Kerkeraads-Protocollen der Nederlandsche V l u c h t e l i n g e n - k e r k te L o n d e n 1560—1563. In W e r k e n , uitgegeven door het H i s t o r i s c h Genootschap. 1921 D e D o o p v a n Frederik H e n d r i k , in Bijdragen v o o r V a d e r l . Geschiedenis en O u d h e i d k u n d e . 1921 Suriname in de 18e eeuw. ( E r v a r i n g e n en idealen v a n D r . Jac. G u i s h a l s ) . In D e W e s t - I n d i s c h e G i d s . 1921 Radeloosheid en energie. ( E e n herinnering aan 1672). In Stemmen des T i j d s . 1922 E e n catalogus v a n den Amsterdamschen boekverkooper C o r n e l i s Claes, i n H e t Boek. 1922 Pamflet K n u t t e l , N o . 151. In Bijdragen v o o r V a d . G e s c h . en O u d h e i d k u n d e . W i l l e m K l e b r i t i u s . In: Bijdragen v o o r de V a d . G e s c h . en O u d h e i d k u n d e . 1923 E n g e l s c h Independentisme en H o l l a n d s c h A n a b a p t i s m e , i n N e d e r l . A r c h i e f v o o r Kerkgeschiedenis. 1923 Historische Ranglossen bij Shakespeare's M a c b e t h . ( V e r s l a g H i s t o r . G e nootschap). 1923 O n z e Stam i n de verstrooiing, i n Gedenkboek v a n het A l g e m e e n N e d e r landsch V e r b o n d . 1923 E e n Luthersch D e n B r i e l . ( N e d . A r c h i e f v o o r K e r k g e s c h . ) . 1923 Geschiedwetenschap en Voorzienigheidsgeloof. A l m a n a k N . D . D . D . 1924 H e t Zeereglement v a n Peter den Groote (1720 v . v . ) , i n H e t Boek. 1924 H e t begin v a n het gewapend verzet tegen Spanje, i n Bijdragen v o o r V a derlandsche Geschiedenis en O u d h e i d k u n d e . 1925 Geschiedwetenschap en Voorzienigheidsgeloof, in Gereformeerd S c h o o l verband. 1925 Nederlandsche W a n d t a p i j t w e v e r i j in het E n g e l a n d v a n de 17e eeuw, i n Oud-Holland. 1925 H i s t o r i e en leven, in C h r i s t e n d o m en H i s t o r i e . Lustrumbundel v a n het Gezelschap v a n Christelijke H i s t o r i c i . 1925 H i s t o r i s c h onderzoek naar den levensstijl v a n het C a l v i n i s m e . Referaat op de Wetenschappelijke Samenkomst der V r i j e Universiteit. 1925 E e n Kerkelijke V r e d e s p o g i n g uit 1673 in Bijdragen v o o r Vaderlandsche G e schiedenis en O u d h e i d k u n d e . 1925 V e r t a l i n g e n i n het Russisch K e r k s l a v i s c h v a n Nederlandsche Belijdenisschriften, i n H e t Boek. 1926 H o o g e r Onderwijs-kwesties, i n D e G i d s . 1926 H e t begin v a n den slag bij D o v e r , 29 M e i 1652, i n Bijdragen en M e d e deelingen v a n het H i s t o r i s c h Genootschap. 1926 D e briefwisseling v a n Louise Tuliana v a n de Palts, i n Jaarverslag der V e r eeniging O r a n j e - N a s s a u - M u s e u m . 1926 E e n moordplan v a n den V a d e r des V a d e r l a n d s ? , i n Bijdragen v o o r V a derlandsche geschiedenis en O u d h e i d k u n d e . 1927 Beoordeeling v a n W . D . V e r d u y n , E m a n u e l v a n Meteren, i n N e d e r l a n d s c h Archievenblad. 1926—1927 D e Reformatie en de Revolutie, I D e huidige stand v a n het vraagstuk, i n : A n t i r e v o l u t i o n a i r e Staatkunde. ( D r i e m . U i t g . ) . 1927 D e idee v a n den v o o r u i t g a n g . Rede bij de 47e herdenking der Stichting v a n de V r i j e Universiteit. 1927 Beschuldigingen v a n Christopher v a n H o l s t e i n omtrent een betrokken zijn v a n O r a n j e i n een moordaanslag op E r i c h v a n Brunswijk (1578), i n Bijdragen en Mededeelingen v a n het H i s t o r i s c h Genootschap, dl. X L I X . 1928 Z u r Biographie und T h e o l o g i e des V a l é r a n d P o u l l a i n , i n Zeitschrift für Kirchengeschichte. 1928 A new characterization of O l i v e r C r o m w e l l , i n T h e E v a n g e l i c a l Q u a r terly V o l . I. 1929 V e r k l i k k e r s r a p p o r t e n over A n t w e r p e n i n het laatste k w a r t a a l v a n 1566, i n „Bijdragen en Mededeelingen v a n het H i s t o r i s c h G e n o o t s c h a p " D e e l I. 1929 3

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1930

Gegevensboeken | 82 Pagina's

1880 - 20 October - 1930. Opgaven betreffende de Vrije Universiteit - pagina 35

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1930

Gegevensboeken | 82 Pagina's

PDF Bekijken