GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele berichten uit de ned.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele berichten uit de ned.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Nadat de kerkeraad der Ned. Herv, Gem. van Bergen op Zoom vruchteloos was aangezocht in een gemotiveerd adres om terug te keeren tot de rechte leer en regeering der kerk, is daarvan kennis gegeven aan deputati classis van Noord-Brabant. Ook door dezen is vruchteloos de kerkeraad vermaand, den Koning der kerk gehoorzaam te zijn. Dus is met medewerking der classis door de gemeente krachtens het ambt der geloovigen een nieuwe kerkeraad gekozen, en Zondag 16 Juni door den consulent Ds. J. H. Feringa bevestigd.

Het eerste besluit van den kerkeraad is geweest, overwegende dat een kerkeraad onder art. 86 K. O. tot aannemen en afschaffen beide eener kerkenorde onbevoegd is, aan de onwettig tusschengeschoven, goddelooze, onwettige, verderfelijke, en ongerijmde staatssynodale organisatie van 1816/1852 voor geheel de Ned.

Herv. Gemeente van Bergen op Zoom alle kracht te ontzeggen en de eeniglijk wettige Dordtsche kerkenordening te aanvaarden. De Raad der Ned. Gereformeerde kerk zoekt nu de correspondentie met alle Gereformeerde kerken. Al e stukken voor den wettigen kerkeraad adresseere men aan den Eerw. Heer H. Kok, Auvergne-straat.

Namens den kerkeraad,

J. H. FERINGA,

consulent.

Verslag der samenkomst van Ned. Geref. Kerken (doleerende) in de gecomb. classes Haarlem—Alkmaar, gehouden te Haarlem den 17 den Juni 11, Het praesidium wordt waargenomen door Ds. J. Langhout, die, na psalmgezang en voorlezing van Micha IV, de vergadering voorgaat in gebed.

Tot scriba wordt benoemd Ds. W. Den Hengst.

Vertegenwoordigd zijn alle kerken der dassen, door 21 stemhebbende leden.

Het gebrekkige van sommige credentiebrieven geeft der vergadering aanleiding, aan de kerk van Helder op te dragen een voorschriftcredentiebrief in de N.-Holl. Kerkbode te plaatsen.

Na lezing en beoordeeling van de notulen der voorgaande vergadering, en na het in art, 41 D. K. voorgeschreven onderzoek, komt aan de orde het verzoek der kerk van Velsen, »dat in de vacante kerken geregeld om de drie maanden bediening van Woord en Sacramenten vanwege de classis plaatshebbe".

De vergadering besluit, in overleg met de dassen Amsterdam—Edam—Hoorn, hierin, zooveel doenlijk is, te zullen voorzien.

Ter handhaving van het recht der kerken acht de vergadering het wenschelijk met de godsdienstonderwijzers, br. Hissink en Van Maanen, wier erkenning als oefenaars in de kerk van Haarlemmermeer door deze kerk was aangevraagd, in de volgende vergadering een korte samenspreking te houden over e enige hoofdpunten der Gereformeerde leer.

Verder wordt goedgevonden, om de kerk van Haarlemmermeer, die, wegens uitgestrektheid der gemeente, aan twee plaatsen (Lijnden en Vijf huizen) samenkomt, inzake de regeling der vacatuurbeurten te beschouwen als twee kerken.

Wegens den eigen nood van sommige, en de reeds betoonde offervaardigheid van andere kerken der dassen, oordeelt de vergadering, dat het punt van Haarlem: »ondersteuning der op te richten Idiotenschool" voorloopig nog buiten bespreking moet gelaten.

De vraag eener kerk, > of het geheele gezin, welks hoofd alleen den wettigen kerkeraad erent, moet geacht worden aan de zorgen van opzieners en armverzorgers te zijn toevertrouwd", wordt beslist bevestigend beantwoord.

Aan de kerk van Helder wordt geadviseerd, om de vergadering te dier plaatse, aan wier hoofd Ds. Versteeg staat, te beschouwen als een Geref. kerk van min vaste formatie; voort te gaan met contact te zoeken, en tijdens het stadium van onderhandeling geen leden dezer kerk, zonder hare bewilliging, over te nemeut Aan den heer Boeijenga zal een attest betreffende zuiverheid van belijdenis en wandel, door hem aangevraagd met het oog op artikel VIII D. K. vanwege de classis worden verstrekt.

Het verzoek eener noodhebbende kerk om eene aanbeveling dezer vergadering, teneinde zich daarmede te vervoegen bij weldadige vrienden, kan niet worden ingewilligd. De dassen benoemen echter eene commissie, bestaande uit de Br. Den Hengst, Groot en Bouwens, om de financieele belangen dezer kerk te behartigen.

De dassen besluiten, aan drie noodhebbende kerken eene aanbeveling te verstrekken, teneinde zich hiermede te wenden tot het fonds, hetwelk door den heer Hovy c. s. wordt beheerd.

De rapporten van deputaten worden alsnu aan de orde gesteld.

De visitatoren deelen mede, dat nog vijf kerken moeten worden bezocht en het rapport der visitatiereis op de volgende vergadering zal worden ingediend.

n De kerk van Haarlem, belast met de inning der bijdragen in de classicale onkosten, verwacht nog van sommige kerken opgave en ontvangst van gelden.

Na de gewone rondvraag en het vaststellen van tijd en plaats der volgende samenkomst (den 9den September te Broek op Langendijk of te Alkmaar) wordt de vergadering, te 5 ure, door den scriba met dankzegging gesloten.

. DEN HENGST, scriba.

POORTUGAAL. Den tweeden Pinksterdag, as des namiddags, trad voor de gemeente der Ned.

as Geref. Kerk op de WelEerw. heer A. v. Veelo, pred. der Ned. Geref. Kerk te Rotterdam, die, naar aanleiding van Hand. 2 : .^2, in een boeiende rede de gemeente voorging en bij die gelegendheid Br. J. L. Jaspers, van Hilversum, als haar voorganger inleidde.

Den Zondag daaraanvolgende, 16 Juni, sprak Br. Jaspers voor het eerst tot de gemeente, naar n aanleiding van Hand. 10 : 29.

Namens den kerkeraad der Ned. Geref. Kerk te Poortugaal,

A, VISSER, onderling.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 30 juni 1889

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele berichten uit de ned.

Bekijk de hele uitgave van zondag 30 juni 1889

De Heraut | 4 Pagina's