GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

De classis Almkerk heeft in hare vergadering van s Januari 1911, gehouden te Nieuwendijk, praeparatoir onderzocht en met algemeene stemmen beroepbaar verklaard in de Geref. Kerken den Esrw, heer W. van 't Sant, candidaat in de theologie aan de Vrije Universiteit. Zijn adres is: Sleenwijk bij Gorinchem.

Namens de classis:

Ds. P. H. DE JONGE, scriba.

Sleeuwijk, 5 Januari 1911.

Den Kerkeraden wordt vriendelijk doch dringend verzocht, bij het afgeven van een doopattest aan personen die naar Amerika vertrekken, daarop te melden hoelang cathechetiEch onderwijs werd genoten, of de cathecbisatie geregeld werd bezocht en ook hoe de wandel was.

Zoo menigmaal toch komt het voor, dat op een doopattest niets meer staat dan naam, datum van geboorte en doop, en ontbreekt de omschrijving die het attest tot een attest maakt.

Vooral voor alleenkomende personen, op een leeftijd waarop zij reeds lang belijdenis des geloofs moesten hebben afgelegd, is zulk een nadere omschrijving dringend gewenscht.

Namens den Kerkeraad der Second

Christian Ref. Church,

A. G. D. GERRITSEN, scriba.

Peterson, N. J., 26 Dec. 1910.

Classis Gouda.

De Kerkeraad der Geref. Kerk van Haastrecht roept de Kerken in de classis Gouda op tot haar gewone Februati-vergadering, welke D. V. op Dinsdag 7 Februari e, k. te Gouda zal worden gehouden.

Stukken, deze vergadering betreffende, worden vóó; of op 21 Januari e. k. ingewacht bij den eersten ondergeteekenden.

Namens den Kerkeraad der roepende Kerk:

S. KAMPER, h. t. praeses.

T. YPMA, h. t. scriba.

Haastrecht, 4 Januari 1911.

Kort verslag der gehouden classicale vergadering op 9 Nov. 1910.

De voorzitter. Ds. H. Meulink, opent de vergadering, laat zingen psalm 89 : 8, leest psalm 46, en gaat voor in gebed.

In het moderamen nemen zitting de broeders Ds. H. Meulink als voorzitter, W. T, van Dam als scriba en W. W. Meynen als assessor.

De notulen der vorige vergadering worden gelezen, goedgekeurd en vastgesteld.

Uit het onderzoek der credentiebrieven blijkt, dat alle kerken vertegenwoordigd zijn. Alleen de afvaardiging van de kerken Brussel, Nieuw-Lekkerland, 's-Gravendeel en Zwijndrecht brengt eenige discussie tewesg.

De kerkvisitatoren brengen bij monde van Ds. H. H. Schoemakers verslag uit over hun bezoek bij de verschillende kerken in de classis. Dit rapport geeft stof tot blijdschap. Er is reden tot dankbaarheid. 0> rer het algemeen is er vooruitgang te bespeuren. Eene kerk, die vroeger met ernstige bezwaren had te worstelen, was nu daarvan verlost. En in een tweetal kerken werd op verzoek advies gegeven in enkele aanhangige zaken.

Ds. Van Dam rapporteert van de zending. Ook dat verslag geeft stof tot roemen. De zendingsdag is uitnemend geslaagd. Er worden ernstige pogingen aangewend om een hospitaal te verkrijgen; de voorloopige plannen werden reeds besproken. Het getal helpers is weer met één vermeerderd. Alleen wordt met smart ver­ nomen, dat de ban van afsnijding op een broeder moest worden toegepast.

De vergadering approbeert de roeping van Ds. Vonkenberg naar Zwijndrecht, en Ds. Meynen deelt namens de kerken van Dordrecht en 's-Gravendeel mede, dat acte van losmaking is verleend aan Ds. Knoll bij zijn vertrek naar N.-Loosdrecht.

Een verzoek om de kerken Brabant en Limburg te helpen in de Evangelisatie te Rosendaal wordt toegestaan. Drie kerken worden aangewezen om haren Bed. des Woords in de volgende drie maanden één Zondag daarvoor af te staan, n.l. de kerk van Alblasserdam, Puttershoek en Zwijndrecht.

Ter tafel komen twee bezwaarschriften, n.l. van J. d. H. te D. en A. H. te A., beide naar aanleiding van een besluit van hun kerkeraad. Het besluit der vergadering zal aan die bezwaarde broeders en hun kerkeraad worden meegedeeld.

Een verzoek om emeritaat van Ds. P. van Schaick, ondersteund en toegelicht door den kerkeraad van N.-Lekkerland, wordt voorloopig toegestaan. Op de volgende vergadering zal een definitief besluit genomen worden.

Een voorstel van de kerk van M.B. wordt om verschillende redenen verworpen.

De kerk van H.-I.-A, vraagt en verkrijgt advies in twee censure zaken.

De overige punten van de agenda worden uitgesteld tot een volgende vergadering.

De kerk van Molenaarsgraaf-Brandwijk zal de volgende vergadering bijeenroepen.

De voorzitter sluit de vergadering, en Ds. Van Dam gaat voor in dankgebed.

Op last der classis:

W. T. VAN DAM, scriba h. t.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 8 januari 1911

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 8 januari 1911

De Heraut | 4 Pagina's