GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Uit de Pers.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit de Pers.

5 minuten leestijd

In de Ütrecktsche Kerkbode trok het hier volgend artikel van Ds. Klaarhamer de aandacht:

Ik wensch nog enkele opmerkingen te maken naar aanleiding van het schrijven van Dr. A. Kuyper Sr., dat we in 't vorige nummer overnamen uit de Gereformeerde Kerkbode.

Toen ik in 't nummer van 8 April l.I. in deze j Kerkbode de brochure van Dr. Esser De goddelijke leiding in de Zending aankondigde, stelde ik ten slotte de vraag: of deze brochure hun, die de urgentie der bearbeiding der Buitenbezittingen bepleiten met een beroep op 't voorzienig bestel des Heeren, dien grond ontneemt en aantoont, dat zij zich ten onrechte op die leidingen Gods beroepen ?

En in 't stuk van Dr. Kuyper èn in wat de heer Colijn schrijft in No. 12 van de Stemmen des Tijds it-die vraag beantwoord.

Wat beide tot oordeelen bevoegde mannen voorstaan, is door Dr. Esser niet weerlegd. Hun motiveering van de urgentie der bearbeiding der Buitenbeiittingen bleef onaangetast in de hoofdzaak.

Z.E. Colijn schrijft dan ook: „Laat Dr. Esser in zijn betoog aan de door ons bedoelde toestanden en gebeurtenissen niet genoegzaam recht wedervaren en konit hij daardoor tot beschouwingen, die wij niet beamen kunnen, onbesproken blijve de vraag of de Gereformeerde Kerken voldoende acht hebben gegeven op de teekenen der tijden; of deze groep Kérteën anders had |moeten en kunnen handelen, dan zij gedaan heeft, Men zou 'toch onze uiteen­ zetting tegenover die van Dr. Esser kunnen aanvaarden en nochtans zou men van oordeel kunnen zijn, dat de Gereformeerde Kerken met haar Zending het juiste pad hebben bewandeld".

Juist. Hiermede is uit de bespreking dezer aangelegenheid geëlimineerd de quaestie: of de Gereformeerde Kerken anders"hadden kumten en moeien handelen, dan zij gehandeld hebben. Mij dunkt van niet. Maar daarover gaat het nu niet.

Ook is nu, na het schrijven van Dr. Kuyper, buiten debat, of de Kerken den arbeid op Java moeten voortzetten met onverminderde kracht. Niemand, ook niet Dr. Kuyper noeh de heer Colijn, wil het anders.

Het eenige wat bespreking vraagt, is de bewering, dat het nti de rechte tijd is, om met kracht de bearbeiding der animistische lieidenen in de Buitenbezittingen aan te vatten, aangezien er gegronde verwachting mag zijn, dat die arbeid dan tot hun christianiseering leiden zal.

En dan de vraag, kunnen de christenen in Nederland dit werk ter hand nemen met handhaving van het status quo in hun Zéhdingsarbeid.

Over deze beide punten behoeft nu alleen het debat te loopen.

Over al het andere is wel eenstemmigheid. Ik neem de vrijheid, te wijzen op wat ik schreef inzake dit vraagstuk in het nmmer van 9 Mei dezer Kerkbode.

Het schijnt mij toe, dat wat ik toen schreef, bevestiging vindt in het schrijven van Dr. Kuyper; terwijl ik ook niet heb gezien, dat het elders tegenspraak vond. Dit doet mij genoegen, om der wille van de zaak, waarover het gaat.

De overweging en de discussie kan zich nu bepalen tot de beide bovengenoemde punten.

Ook hierover zijn allen het eens, dat noch eenige kerk noch eenige vereeniging in staat is, om alleen dien arbeid in de Buitenbezitlingen aan te vatten.

Maar hoe dan? Door samenwerking van kerken en Zendingscorporaties? .Zal dat mogelijk zijn? En wie zal hiertoe het initiatief nemen? p o b

Het is wel spijtig, dat de Zendingsconferentie, die telken jare in October gehouden wordt, nu dit jaar met het oog op de tijdsomstandigheden niet zal gehouden worden.

Daar konden, dunkt me, meest geschikt deze vraagstukken behandeld worden.

Alle zendingscorporaties en ook de Gereformeerde Kerken hebben daar hun mannen.

Zou onze komende Generale Synode de zaken onder de oogen kunnen zien ? Zij 't ook voorloopig.

Mij dunkt, de zaak is hoogst ernstig. Zij eischt gezette en biddende overweging. Het gaat om de bevordering van 's Heeren zaak.

Het gaat om het heil der zielen. Ook tegenover dit vraagstuk moeten wij een vrije en goede conscientie behouden.

^oge het ons ook hierin blijken, dat bij den Heere raad en uitkomst is.

Zij slechts opgemerkt, dat Dr. Essers schrijven in zijn eigenaardig licht moet bezien. Zij die zelf missionarissen op zulk een zendingsgebied zijii, plachten en plegen steeds zóó te oordeelen. Hun pleidooi gaat altoos pro domo. En dit kan bijna niet anders. Een zeer enkel maal plaatste een missionair zich op hooger standpunt dan het plaatselijke. Doch dit waren dan bijzonderlijk hoogbegaafde missionarissen, wier blik allengs heel het veld overzag. Liever dan op dit punt critiek te laten uitgaan, waardeere men veeleer het uitnemende detaihitxY dat in Dr. Esser's vlugschrift voor het grijpen ligt. De kerken zijn niet gebonden aan de opinie der missionarissen, veeleer dragen zij een eigen verantwoordelijkheid, en geven hun den lastbrief. Misschien ligt er wel iets waars in wat is opgemerkt' dat Dr. Esser wel wat heel uit de hoogte vonnis velde, doch ook dit zij hem van harte vergeven. Men wijte ook dit niet aan kwaden impuls, maar eeniglijk aan zijn overgroote liefde voor de missie op zijn eigen zendingsgebied. e k s J L M T S 1 e z b m d u 1 i

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 november 1914

De Heraut | 4 Pagina's

Uit de Pers.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 november 1914

De Heraut | 4 Pagina's