GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

5 minuten leestijd

Vrije Universiteit.

Men schrijft ons:

De zaken in Dordrecht gaan voorspoedig. Binnenkort verschijnt het jaarverslag, waarin uitvoerig het program voor de samenkomsten is opgenomen.

Vorige week vergaderde de regelingscommissie en 's avonds kwamen, daartoe door het lokaalcomilé genoodigd, tal van vrienden der Vrije Universiteit samen, om te bespreken wat er in Dordrecht kan worden gedaan om de inkomsten te verhoogen. Zulke samenkomsten kunnen goede vruchten afwerpen. Er zijn nog tal van zaken die bij onderlinge bespreking duidelijk worden.

De van Coeverden Adrianistichting wordt op zulke samenkomsten geregeld besproken. Duidelijk bleek uit de bespreking, dat de inkomsten uit deze stichting een voortdurende vermeerdering van contributie noodig maken.

De gelden uit deze stichting verkregen, dienen voor uitbreiding.

Uit de rekening der Medische faculteit, voor welke faculteit tot nog toe alleen uit de van Coeverden Adrianistichting gelden ontvangen werden, blijkt dat er tot| nogf toe meer uitgegegeven is, dan door de van Coeverden Adrianistichting is gegeven.

Zonder de bijdrage uit deze stichting zou het niet mogelijk zijn het Chemisch en Physiologisch Laboratorium te onderhouden, maar men vergist zich als men meent, dat de kosten dezer Laboratoria geheel door deze stichting worden betaald. Vermeerdering van uitgaven zal, gelukkig, nog jaren lang eisch zijn voor onze Universiteit.

De circulaire van Directeuren om de Contributie met 25 % te verhoogen, werd niet bewonderd. Toch bleek ook hier misverstand.

Over het resultaat dezer circulaire kan nog niet veel worden medegedeeld, hoewel aanvankelijk blijkt dat dit nog al mee zal vallen. Menig antwoord was verrassen en goed begrepen. Zooals bijv.: eene verhooging van f 1 tot ƒ 25, waarbij werd bericht dat men »niet altijd aan alles denken kan en blijde was om op zulk een eenvoudige wijze deze zaak te kunnen afdoen.*

Er is schijnbaar een bezwaar. Men is contribuant, en wordt nu verhoogd, terwijl de vriend die niet contribueert, zulk eene circulaire niet ontvangt.

Ook daar is een oplossing voor gevonden. Stel, men kan zijn contributie niet verhoogen, maar is overtuigd dat er meer moet geofferd. Welnu, dan is het antwoord gevonden, wat luidde: »Ik heb mijn contributie pas verhoogd, maar A. was nog geen begunstiger en dien kunt u nu inschrijven.*

Ook Werd de aandacht er op gevestigd dat hun die pas waren toegetreden of hunne contributie hadden verhoogd, geen circulaire was gezonden. En mocht het zijn, dat er hier of daar een enkele van deze broeders toch een circulaire ontvangen had, dat zy dan, evenals allen die voor geen verhooging in aanmerking willen komen, eenvoudig de kaart bij de circulaire gevoegd kunnen terugzenden.

Voorts werd besproken, of er ooit aan eene volledige Universiteit kon worden gedacht.

Herinnerd werd aan de bespreking op de vorige jaarvergadering. Bij eene contributie van / 150.000 per jaar, en zoo het den Heere behaagde de noodige mannen te verwekken. Is de kans op zulk eene volledige Universiteit niet twijfelachtig. Duidelijk bleek ook uit de bespreking, dat het Studiefonds dringend versterking noodig had, en het was verblijdend te ontdekken, dat hieraan reeds was gedacht. Staande de vergadering werd f 100 ontvangen voor het fonds 1920, door een der H.H. pud-studenten bijeengebracht.

En aan het Bureel was een schrijven ontvangen van Ds. D. Rumpff te Venterstad in Z.-Afrika met een wissel groot £ 85 als eerste duizend gulden van genoemd fonds verzameld in Afrika, met de belofte om nog voor een tweede duizend gulden aan 't werk te gaan.

Kort verslag van de vergadering der classis Brielle van Geref. Kerken op Dinsdag 6 Mei 1919 te Middelharnis.

Art. 1. De vergadering wordt door Ds. de Mildt op gebruikelijke manier geopend. Art. 2. De credentiebrieven worden nagezien en in orde bevonden.

Art. 3. In het Moderamen nemen zitting: Ds. van Velzen, praeses; Ds. Verrij, scriba; Ds. de Mildt, assessor. "

Art. 4. De Voorzitter complimenteert de brs. Gravendijk en Verrij met de op hen uitgrachte beroepen, feliciteert de kerk van Ooltgensplaat met de spoedige vervulling der vacature door het aannemen van Ds. de Jager.

Art. 5. De notulen worden gelezen en onveranderd goedgekeurd.

Art. 6. Ingekomen is 'n schrijven van de roepende Kerk van Gorcum, dat de Partic. Synode Zuid-H. (Z.-Ged.) aldaar Woensdag 18 Juni e.k. D.V. zal gehouden worden.

Art. 7. De Kerk. van A. vraagt toestemming tot den verkoop van een deel harer onroerende goederen. Zij erlangt deze onder beding, dat dit publiek zal geschieden en dat de gelden zullen worden belegd in kerken, stichtingen of soliede fondsen. De consulent en de Kerk van Z. zullen in deze zaak A. bijstaan.

Art. 8. Bij de rondvraag naar Art. 41 K.O. vragen en ontvangen de Kerk van den B. en die van S. advies, respectievelijk in een tuchtzaak en een diaconale zaak.

Art. 9. Als depp. naar de Partic. Synode te Gorcum worden gekozen als primi: de di. van Lummel en Verrij, als secundi de Mildt en Gravendijk, als primi oudd. P. Prins, van Hellevoetsluis, en J. C. Borgdorff van den Bommel, als secundi L. Donkersloot, van Ooltgensplaat en J. van Seters, van Stellendam.

Art. 10. Rapport wordt uitgebracht door de commissie inzake br. J. Versteegt, van Ouddorp Vt. 8 K.O. onder-°'*, i aan de Partic. ^° , '-ven worden Synode. .j^htelijk voorgelezen. ^^^^ woord naar ai^ tekst Joh. 3:16. . besluit de classis zi, Synode te steunen.

Art. 11. De vacaturebeuti, de fiaantiën afgedaan.

Art. 12. Na rondvraag gaat üv dankgebed voor en sluit de vergadering,

Nmens de classis voornoen.

G. VERRIJ, h. t. scriba.

Hellevoetsluis, 7 Mei 1919.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 8 juni 1919

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 8 juni 1919

De Heraut | 4 Pagina's