GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Buitenland.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Buitenland.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Engeland. De > Free Catholicism" beweging.

Er is in Nocconformistische kerken, d.w.z. die Protesiaiitsche kerken iu Engeland welke niet tot de Episcopaalsche Staatskerk behooren, een «Vrije Kaïholifke" bewegii'g ontsaan, waarvan de leider Dr. O chard is Wat deiC doctor met zijn medesiai.ders beodgt, is hetzelfde wat het streven is van de Ritual ..sten in de Episco­ paalsche Kerk. Er wordt aangestuurd op ver eeniging met de Episcopaalsche kerk, maar ten slotte komt men in de Rjomsche kerk te recht. Dit wordt wel door de leiders van he «Free Catholicism" ontkend, en dat zoo stellig mogelijk, doch de historie van de Ritualistische beweging in de Episcopaalsche Kerk heefc duidelijk geleerd, dat velen die Roorasche ceremoniën en leeringen in hunne kerken invoeren, tot de Roomsche kerk overgaan — zoowel predikanten als gemeenteleden. Al beweerden zij te voren, dat zij er niet aan dachten Roomsch te worden, maar slechts begeerden terug te keeren tot de kerk voordat zij in een Grieksche en Latijnsche vetdreld was, het groot aantal overgangen tot de Roomsche kerk bewees, dat de Ritualistische denkbeelden toch tot Rome leidden.

Het schijnt dat door de voorstanders van «Free Catholicism" vooral het symbolisme op den voorgrond wordt geplaatst. De inanLen van het Ritualisme in de Episcopale kerk begonuen voor een negentig jaar de aandacht te vestigen op het feit, dat in de Episcopaalsche kerk het ambt niet gewaardeerd werd gelijk het behoorde, doch Pusey en zijn medestandeis ijverden daarbij voor een herstelling van het ambt in Roomschen zin. De mannen van het «Free Catholicism" eggen den nadiuk op de schoonheid van de Isymboliek. Een klein vlugschrift, dat onder de predikanten der vrije kerken wordt verspreid, draagt tot titel: ^ 2 he Suicide of Nonconformity" (de zelfmoord der Nouconformistiscnc kerken). Ooor de symDohek te verwaarloozen zouden de vrije kelken haar eigen graf delven. En zeker heeft het beroep op het aesthetisch gevoel iets verleidelijks. Maar er ligt een groot gevaar in. De Roomsche kerk heeft veel van den Oud-Testamenti'schen eeredienst overgenomen. Doch de waarheid gehuld in een donker laken kleed, is beter dan de dwaling gewikkeld in goud en schailaken. Mochten de mannen van het «Free Citholicism" dit inzien. Het Engelsche volk heeft iets anders noodig dan een eeiedienst, die door schoonheid van vormen het volk zoekt te lokken.

N.-Amerika. Het gevaar voor de Christelijke scholen in Michigan afgewend. Ds. Bultema in Grundy Center.

In Michigan is de Vrije Caristelijke school in groot gevaar geweest. Er was een «amendement" of wetsvoorstel ingediend, met de strekking alleen de openbare school te dulden en alle vrije en daarmede ook de Christelijke scholen te verbieden. De Gereformeerden van Michigan hebben zich met al hun kracht daartegen geweerd, daarbij moedig bijgestaan door de Roomschen, de Lutherschen eu de Adventisten. Ojk vtle mannen van liberale beginselen, die met de bijzondere Christelijke scholen niet sympathiseercn en voor de «public school" zijn, hebben tegen het wetsvoorstel gestemd, zeker in de gedachte dat in een tand, dat zich beroemt hét klassieke land van de vrijheid te zijn, de viijheid van hen die een Christelijke school voor hunne kinderen begeeren, niet aangerand mocht worden.

De actie voor het behoud der vrije scholen is door het geheele land moreel en fiuaniieel gesteund. In De Wachter wordt daarvoor dank gebracht met de toevoeging: «Maar bovenal past ons ootmoedige dank aan God die onze gebeden wilde verhooren".

De volledige uuslag van de gehouden volksstemming is nog niet bekend. Van de 2700 disiricteu waanu de staat Michigan verdeeld is, was op 10 November het resultaat van 1600 disiricien bekend. Maar het staat vast, dat de overwinning behaald is. Hoewel aan den vijand de nederlaag werd toegebracht, kan men niet t zeggen dat die nederlaag eeue verpletterende was. Daarom zal het zaak zijn waakzaam te blijven. De revolutionaire denkbeelden woekeren voort. ­

De door de Synode der Chr.-Geref. Kerk wegens zijn gevoelens omtrent het duizend-jarig rijk afgezette Ds. Bultema heeft op verzoek vau de studenten te Gruudy Center gesproken. De te Grundy Center jie vestigde school tot opleiding van Dienaren des Woords, gaat uit van de Chr.-Geref. Kerk. Het heeft menigeen geërgerd, dat de siudeerende jongelingschap Ds. Buliema in de gelegenheid gesteld heeft zijne Chiliastische gevoelens uiteen te zetten, daarbij inteekening op zijn blad De Bereër vragende. Nu kan meu in het midden brengen, dat de studenten van Grundy Center Ds. Buliema hebben uitgenoodigd om een lezing voor hen te houden, met uu sympathie voor diens gevoelens, doch alleen om op de hoogte te komen van hetgeen hij leert. Maar in De Wachter wordt medegedeeld dat Ds. Bultema «de Godsdienstige verrichtingen van het college had geleid". Dat is bedenkelijk. Het is alsof de studenten van Grundy Center daarmede wilden te kennen geven: «Wij erkennen de afzetting van Ds. Bultema niet".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 12 december 1920

De Heraut | 4 Pagina's

Buitenland.

Bekijk de hele uitgave van zondag 12 december 1920

De Heraut | 4 Pagina's