GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

UIT DE SCHRIFT

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

UIT DE SCHRIFT

4 minuten leestijd

En de andere discipelen kwamen met het scheepje, sleepende het net met de visschen. Johannes 21:8.

Heilige arbeid.

Hel staat er wel wat achteraf, als een minder belangrijk aanhangsel, — dat van die andere discipelen. Reeds de uitdrukking „de anderen" zet Ih'en en hun handeling eenigszins in de achterhoede. Voorop staan de namen van Johannes en Petrus. Zij worden opvallend genoemd. De een had den Heere herkend, en de ander zich in de zee geworpen. Op hun optreden valt alle aandacht. iMinder op het bedrijf der „anderen". Wiat die laatstgenoemde discipelen deden was dan ook tmeer gewoon en vanzelfsprekend; zóó vanzelf' sprekend, dat bet, ook zonder aparte mededeelingi, door ons ondersteld zou zjjn.

En toch heeft de Heilige Geest het goed gevonden, dit gewone werk ons opzettelijk te berichten. iWias het, opdal we, door de bewondering voor de eerstgenoemde discipelen, die anderen niet uit liet oog zouden verliezen?

Inderdaad.

Immers, hier wordt ons een roeping geopenbaard en een taak in Gods lioninkrijk getoond, niet minder dan die van Johannes en Petrus.

Die andere discipelen kwamen óók naar Jezus, maar — „sleepende het net met de visschen". Zij Snemen mede wat de Heere hun gegeven had. Hun liefde uit zich wel anders dan die van Petrus, maar het is dezelfde liefde. Petrus zwemt naar J'Bzus, en de anderen varen naar Jeizus; doch in dat vai'en trekt geen zwakkere band aan den Heiland; het toont getrouwheid aan den Meester in het gewone werk. Dit is hun liefde, dat ze, •van wat Hij hun geschonken had, niets willen verliezen. Wal zou er van schip en visch geworden zijn, hadden allen het voorbeeld van Petrus gevolgd. Het scheepje ware onbeheerd afgedreven; en de zegen, zoo juist ontvangen, zou weer verlotren zijn gegaan.

Daarom blijven die andere discipelen trO'UW op hun plaats en aan hun werk, en bewaren zorgzaam wat de Meester hun schO'Uk. Zij doen niets optvallends, maar het is beilige arbeid 'dien zij verrichten; want zij varen hun schip en zij sleepen him net vO'or Jezus Christus.

Van deze handelwijze der discipelen gaat derhalve een waarschuwing uit, O'm O'nze roeping voor Christus niet aanstonds ver van ons al te zoeken. Het werk, dat wij in den dienst des Heeren te doen hebben, ligt op de plaats waar wij ons bevinden, — op ons schip. He Heere vordei't getrouwheid in bet gewone, dagelijksche leven. . Onze roeping ligt wel op élk levensgebied, maar er is altijd gevaar dat we daartoe ons schip veT'laten en het in de verte gaan zoeken; en wat we in de verte winnen, verliezen we somtijds in de naaste omgeving. Het is geen heilige aaur drift, die pas opwaakt bij het bijzondere, en onaangedaan en werkeloos blijft in de gewone levenslomstandigheden. Er is soms een stilzitten en zwijgen in den eigen kring waarin God ons geplaatst heeft, en een uitloopen naar buiten om daarginder voor Christus uit te komen. Dan trekt men wel meer de aandacht, men werkt voor veler oog, ook namen worden genoemd, doch er is vaak in onzen ijver een persoonlijk bijmengsel gekomen van min-zuiver gehalte. Daarentegen, wie op zijn eigen schip rustig en getrouw den Heere •dient, met het oog — gelijk deze jongeren — lO'p Cliristus gericht, die b-ekt wel minder de aandacht, en behoort slechts; tot de „andere discipelen" maai- toont, — zonder het te weten of te willen — de oprechtheid zijner hef de, en igeeft, ongedwongen en argeloos, de vreeze des Heeren te zien in haar edelste gestalte.

En Jezus ziet alles vanaf den oever, en heeft Zijn genadeloon ook voor 'die anderen. „Brengt van de visschen", zegt 'Hij straks, „die gij gevangen hebt". Niet, die IK u gaf, maar die gij gevangen hebt. Zo'O' waardeert Hij den heiligen arbei'd.

En Petrus is wel het eerst aan het strand, doch schijnt zich daar toch eenig verzuim te herinneren; want hij gaat uit, en trekt het nel op het land. En dan wacht Jezus tot allen aan •den oever zijn gekomen, en pas dan zegt Hij: — „Komt herwaarts, houdt den maaltijd m'et mij".

Scho'one verscheidenheid onder de van Christus. discipelen

Er zijn niet alleen Johannessen; er zijn ook Petrussen; en, — gelukkig — er zijn ook nog andere discipelen. En één en dezelfde Geest deelt Zijn gaven uit aan een iegelijk, gelijkerwijs Hij •wil. In Christus' Kerk is niet slechts behoefte aan hel geheiligd verstand, maar ook aan de mystiek der liefde, en evenzo^o aan het pracüschie» werk.

Het is reeds genade, indien een dezer gaven in ons mag doorwerken.

Maar welk een uitnemende gunst van God, wanneer kennis, liefde en werlczaamheid, — hoo'fd, hart en hand — zich mogen paren in schoone hai-monie, opdat bereikt worde de volle wasdom in Christus.

Heere mijn God, doe mij U liefhebben met mijn geheele verstand, met mijn geheele hart, en met al mijn kracht.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 april 1937

De Reformatie | 8 Pagina's

UIT DE SCHRIFT

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 april 1937

De Reformatie | 8 Pagina's

PDF Bekijken