Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

1880 - 20 October - 1930. Opgaven betreffende de Vrije Universiteit - pagina 17

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

1880 - 20 October - 1930. Opgaven betreffende de Vrije Universiteit - pagina 17

Uitgegeven ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan

4 minuten leestijd

Werken

15

van

Hoogleeraren

T e r Loofhutte. Leerrede over Joh. 7 : 3 7 en 38. 1869 Z e s t a l toespraken. 1870 Jezus alleen. Toespraak. 1877 L e v e n s w o o r d e n . T w a a l f toespraken. 1879 U i t den schat der K e r k . Gedachten en spreuken bijeenverzameld. 1882 N i e t te scheiden v a n de liefde G o d s . A f scheidspredikatie te Rotterdam. 1882 H e t D o e l en de Inrichting v a n Hospitiën. 1885 Universiteit en H o s p i t i u m , i n onderling verband, naar den eisch der Gereformeerde beginselen. 1888 Plukselblaodjes, door Batavus. 1889 N e i e Bloadjes, door Batavus. 1890 Plukselbloadjes III, door B a t a v u s . 1892 Uitlegkundige wenken. K o r t e aanteekeningen op den brief v a n den A p o s t e l Paulus aan de Ephesiërs. 1891—1892 U i t l e g k u n d i g e wenken. K o r t e aanteekeningen op de brieven v a n den A p o s t e l Paulus aan Timotheus. 1893—1894 U i t l e g k u n d i g e w e n k e n . K o r t e aanteekeningen op den eersten brief v a n den A p o s t e l Petrus. 1894—1895 V e r m a n i n g en V e r t r o o s t i n g . K o r t e aanteekeningen op 1 Petrus V : 7 — 1 1 . 1895 V o o r t s bezorgde hij als deel V en V I v a n de Bibliotheca Reformata de u i t gave v a n : Hiér. Z a n c h i i C o m m e n t a r i i in epistolam Sancti P a u l i ad Ephesios. 2 v o l . 1888—1889

Jhr.

M r . A . F.

DE

SAVORNIN

LOHMAN.

V e r a n t w o o r d e l i j k h e i d der regeering ten aanzien v a n de jongste K a m e r ontbinding. G e z a g en V r i j h e i d . D e Staatsschool en de Roomsche K e r k . A a n N e e r l a n d s A n t i c l e r i c a l e n . E e n w o o r d tot toelichting v a n de Staatsschool en de Roomsche K e r k . D e N e u t r a a l Christelijke Staatskerk v o o r N e d e r l a n d (geheim rapport aan 't N u t ) . D e Vrije School. A a n Z i j n e Excellentie M r . J. Kappeijne v . d . C o p p e l l o over de ongegronde wettigheid eener neutrale school. V o o r s t e l tot organisatie v a n verzet tegen synodalen gewetensdwang. ( M e t D s . B . v . Schelven en D s . B a a n . ) W a a r h e i d s - en W e t s v e r k r a c h t i n g , ter instandhouding v a n de Openbare School onmisbaar. O v e r het afstemmen v a n begrootingen door de Staten-Generaal. W a t w i l de A n t i r e v o l u t i o n a i r e Partij ? N o g eens : W a t w i l de A n t i r e v o l u t i o n a i r e Partij ? (Gewijzigde uitgave.) O v e r het hoogste gezag. W a t w i l de rechterzijde? Ontoerekenbaar. H e t protest der H . H . R . Posthumus M e y j e s c.s. beoordeeld. W a a r is het misdrijf der geschorsten? D e rechtsbevoegdheid onzer plaatselijke kerken. ( M e t D r . F . L . Rutgers.) K o r t verhaal v a n den Kerkelijken strijd te A m s t e r d a m . ( M e t D r . F . L . Rutgers.) D e Hoogste V r i j h e i d . A a n D r . P h . J. Hoedemaker. ( E e n ernstige wedervraag.) A a n D r . C . B . Spruijt. ( W a a r o m en Hoelang?) D e Pacificatie. Partij of Beginsel ? Vaccine-vereering. V o l k en O v e r h e i d .

1868 1875 1875 1875 1876 1877 1878 1879 1881 1881 1883 1884 1884 1886 1886 1886 1886 1886 1887 1887 1889 1889 1892 1892 1893

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1930

Gegevensboeken | 82 Pagina's

1880 - 20 October - 1930. Opgaven betreffende de Vrije Universiteit - pagina 17

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1930

Gegevensboeken | 82 Pagina's

PDF Bekijken