GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

7 minuten leestijd

NIEUWERKERK, 4 Sept. De kerkeraad der Ned. Ger. gemeente, bericht bij dezen, dat hij op advies der classe, de opschorting van hun leeraar heeft ingetrokken.

Namens den kerkeraad.,

J. VAN DER HAM.

Verslag van de gecombineerde classisvergadering van Overijsel en Drente, gehouden te Zwolle op 27 Augt 1890.

Tegenwoordig waren 3 predikanten, 24 ouderlingen en 3 diakenen, vertegenwoordigende 15 kerken. Drie predikanten waren met kennisgeving afwezig. De kerken van Hardenberg en Heemse hadden geen afgevaardigden gezonden.

Ds. Kruijswijk van Hoogeveen opent deze vergadering met gebed, na het zingen van Ps. 105 : 5 en het lezen van Ps. 119 : 89—104.

De credentialen werden behoudens eenige kleine opmerkingen goedgekeurd. Het moderamen wordt gekozen met den uitslag: Ds. Kruijswijk praeses. T. v. d. Ploeg Jr. van Smilde, scriba en Ds. Segboer van Zwartsluis, assessor. De notulen der vorige vergadering worden zonder verandering goedgekeurd.

De praeses verwelkomt Ds. Segboer, die voor de eerste maal de vergadering van deze gecombineerde classis bijwoont en eindigt met den wensch, dat Z.Ew. evenals .zijn beminde en voorganger Ds. Fernhout, een open oog moge hebben voor en krachtig mede moge werken tot de reformatie der kerken in onze provinciën.

Ds. Segboer dankt voor menig warmen handdruk Z.Ew. bij det begin der vergadering gegeven en voor de goede woorden van den praeses en spreekt zich duidelijk uit over het beginsel der reformatie.

Wegens afwezigheid der Deputatie en het niet inzenden van een schriftelijk verslag, moest de mededeeling van het behandelde in de synode-vergadering achterwege blijven, zeer tot leedwezen der broederen. Een dergelijk lot onderging het verslag der ten deele gehouden kerkvisitatie. Besloten werd dat de verschillende deputaten zullen moeten zorg dragen dat in de Novembervergadering een en ander ter tafel is.

De belangen van een 2-tal kerken, die met de organisatie van 1816 wenschen te breken, werden besproken. Ds. Allaart werd aangewezen als consulent voor de ééne kerk, n.l. Wierden en Ds. Kruijswijk voor de andere, n.l. Staphorst.

Het onderzoek naar art. 41 D. K. gaf tamelijk bevredigende uitkomsten. Een 4-tal kerken vroegen het advies der vergadering in zake de uitoefening der tucht.

De classis vereenigde zich met het voorstel van de kerk van Zwartsluis, om de wenschelijkheid uit te spreken van de publiceering van de handelingen des kerkeraads, doch liet de uitvoering aan de vrijheid der kerken over.

De kerken werden vermaand getrouwer de ofificieele berichten in de Kerkbode te plaatsen. De klacht van de kerk van Enschede omtrent het afwijken van het doel der Kerkbode moest de classis accepteeren. Echter er was eenig uitzicht op verbetering.

De kerkeraden werden verzocht, maar vele vragen op te zenden, n.l. zulke, die den welstand der kerken ten goede kunnen komen.

De vraag van de kerk van Hoogeveen om tijdelijke combinatie van beginsels van kerken met zijne kerk stuitte op bezwaren. Een geleerde zal in deze zaak om advies worden , verzocht.

Ds. Spoel van Kampen blijft aangewezen voor de »korte predicatie." In de volgende vergadering zal een referaat geleverd worden. Referent: Ds. Segboer; onderwerp: Doopgetuigen. Hierin zal moeten uitkomen het doel ad, waartoe en gevallen waarin Doopgetuigen worden gevraagd, benevens omschrijving van later mandaat.

Nadat Ds. Segboer gekozen was als consulent voor de kerken van Stad-en Ambt-Vollenhoven en de korte notulen werden goedgebeurd, eindigde Ds. Segboer met dankzegging.

P. N. KRUIJSWIJK, h. t. Praesis.

T. V. D. PLOEG JZN., k. t. Scriba.

WINTERSWIJK, s Sept. 1890. In aansluiting bij zijn bericht van 26 Maart 1.1. (Heraut No. 641) en van 18 Juni 1.1. (Heraut No. 653) deelt de kerkeraad der Ned. Geref. kerk van Winterswijk mede, dat bij 't bestuur van de Kerkelijke Kas ingekomen zijn als antwoord op de verzonden circulaires of tengevolge van persoonlijke bezoeken, de volgende bedragen, welke hierbij met hartelijke dankbetuiging aan de gevers verantwoord worden. Collecten: Arnemuiden/ 11; Harlingen /12.50; Rockanje ƒ 2.05; Beetgum ƒ 5; Garijp ƒ 5; Buitenpost ƒ 7.50; Bedum ƒ n; Arnhem ƒ 16.07; IJsselstein ƒ 2; Groningen f 8; Gouda f 4; St. Anna Parochie f 4; Den Helder ƒ 3.50. Giften: Deventer ƒ 11; Vorden ƒ30; Amersfoort/7.60; Harderwijk / 3; Apeldoorn ƒ 16.20; Zutphen f 36.50; Dieren, Doesburg en Ellecom/•31.75; Aalten ƒ 97.11; Zeist-Driebergen/38.08; Utrecht / II7.01. Alzoo totaal ƒ 479-87-

Voor dit bedrag, vermeerderd met ruim zooveel door de gemeente zelve bijeengebracht, was terrein voor een kerkgebouw gekocht. In overleg met het bestuur der Kerkelijke Kas is nu besloten om de jaarlijksche opbrengst van genoemd terrein, thans als tuin verhuurd, in ' de kas voor de proceskosten te storten, zoolang deze kosten nog niet gedekt zijn; daarna zal de huur voor noodlijdende kerken en personen bestemd worden. Zoodra de Heere God geeft dat de Christ. Geref. kerk en de Ned. Geref. kerk ineen smelten, zoodat het onnoodig wordt het aangekochte terrein langer in eigendom te bewaren, zal men zoeken den grond zoo goed mogelijk weer van de hand te doen en van den prijs het totaalbedrag der van buiten ingekomen gelden storten in de kas voor bovengenoemde doeleinden.

Moge door Gods ontfermingen dat oogenblik weldra aanbreken.

Namens den Tcerkeraad der Ned. Ger. kerk van Winterswijk,

G. W. TE VooRTwis, Scriba,

WINSUM c. a., 8 Sept. '90. Door de goedertierenheid Gods mochten wij sedert onze vermelding {Heraut van 27 April 11.) van de uit 22 N. G. kerken ons gewordene collecten of gedeelten daarvan ten behoeve van onzen Kerkbouw, weder met een nagenoeg gelijk aantal giften worden verblijd, van welke wij hier, met hartelijke dankzegging aan de hulpvaardige kerken en personen, opgave doen.

Van de navolgende 15 Ned. Geref. kerken ontvingen wij: Silvolde 1/4 kerkcollecte / 2; Wetsinge-Sauwert een deel k. c. ƒ 4.41; Oosterbierum V3 coll. lezingen reformatie ƒ 12.50; Doesburg ƒ2.63; Anjum 1/3 collecte ƒ 14 66; Delft ƒ10; Arnhem I/4 k. c. ƒ13.70; Gaastmeer ƒ150; Amsterdam deel collecte /3S; Schoonrewoerd coU. hulpbeh. kerken ƒ 6; Nieuwerbrug a. d. Rijn ƒ9.65; Zuid-Beijerland ƒ3; Gerkesklooster ƒ14.45; Maassluis ƒ10; Maasland gedeelte van coll. noodl. kerken ƒ 15.

Voorts nog van Ds. Wyminga, de collecte bij gelegenheid eener door ZEerw. gehoudene reformatie-preek te Spannum ƒ 2.50; uit het busje van de wed. v. d. Brug te Spannum ƒ 1.50; van br. A. Elshout Rz. te Lollum uit Amsterdam ontvangen onder lett. N. O. voor de behoeftige kerk te Winsura ƒ5; uit Midlum van een arbeider /1; van N.N. te Oosterlittens ƒ I.

Met de in April verantwoorde giften te zamen eene som van ƒ397.84, waartoe nog slechts weinig meer dan V? van het aantal Ned. Geref. kerken bijdroeg.

Moge deze opmerking, in verband met onze deels door ons zelven, deels van uit onze naaste omgeving bekend gemaakte en kenbaar gewordene hulpbehoevendheid, een voldoende spoorslag zijn voor al de overige kerken, omons hulpe te bieden, naar dat hare leden zich met tijdelijke goederen bedeeld mogen vinden, behoudens wat in eigen boezem en van elders om geldelijken steun roept.

»Een voldoende spoorslag", namelijk uit hoofde van bij de kerken door genade aanwezige en sprekende behoefte om ook in deze zaak den Koning der kerk te mogen dienen, van Wien onze verwachting door genade alleen kan zijn en ook werkelijk is in de bewustheid van onzen hulpbehoevenden toestand, alsmede van ons beginsel en oogmerk.

Gevoelen wij ten aanzien van de zusterkerken, welker opgewektheid en drang, om de »fel besprongen en zwaar geladen kerk van Winsum" te helpen, ons kenbaar mocht worden, den liefelijken band van vereeniging daardoor niet weinig versterkt en nauwer toegehaald, worde zulks van de zijde der ons reeds te hulp gekomen en te komen kerken ten onzen aanzien nog zooveel meer gevoeld als »het zaliger is te geven dan te ontvangen"; zij het aan beide zijden tot opscherping der liefde en der goede werken, en alzoo tot meerdere verbreiding van des Heeren eer.

J. VAN DER MEULEN, V. D. M-

A. STRIKWERDA, Admin. K. K

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 14 september 1890

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

Bekijk de hele uitgave van zondag 14 september 1890

De Heraut | 4 Pagina's