GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Johannesburg.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Johannesburg.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Ook te Johannesburg is een Gereformeerde kerk, maar nog altoos zonder Leeraar, en herhaaldelijk beroep in de republiek uitgebracht mislukte.

Daarop is door den kerkeraad voorgesteld, om een Leeraar uit Holland te beroepen.

Dit voorstel is in een vergadering der gemeente behandeld op 10 Februari j. 1., en de notulen dezer vergadering, die men ons overzond, zijn van dezen inhoud:

Vergadering der gemeente met den kerkeraad zonder den consulent.

AUe kerkeraadsleden zijn tegenwoordig.

Ouderling Duvenage fungeert als voorzitter en opent de vergadering met Psalmgezang (133: i) en gebed. De voorzitter spreekt zijn leedwezen uit, dat onze consulent, Ds. Postma, niet aanwezig kon zijn, omdat hij naar Rustenburg moest voor kerkelijke zaken en diensten der gemeente. Verder maakte hij de gemeente met het doel der samenkomst bekend, n.l. om de gevoelens der gemeente te vernemen aangaande het beroepen van een herder en leeraar. Opdat de gemeente zien kan, hoe de kerkeraad in deze van gevoelen is, worden de notulen der kerkeraadsvergadering van 24 Januari LI. voorgelezen. Nadat Br. Duvenage het nog een weinig heeft toegelicht, wordt aan de gemeente gelegenheid gegeven er over te spreken.

Br. W. de Klerk zegt, dat er niets beters is dan wat door den kerkeraad gedaan is; ik kan mij er volkomen bij neerleggen; de zaak is dringend.

Br. J. H. Kruger vraagt, of de gemeente bij machte is, om een predikant over te laten komen, daar er nog al veel kosten aan verbonden zijn.

De voorzitter zegt, dat er hoegenaamd geen zwarigheden zijn, daar hem reeds door verscheidene belangstellenden geld is toegezegd om de overkomstkosten te betden; daar zou de kerkeraad voor zorgen.

Br. S. Venter vraagt, of men zich nu verbinden gaat, om een predikant uit Holland te beroepen.

Hierop antwoordt de voorzitter, dat er van geen verbinding sprake is. De kerkeraad heeft alleen de gemeente bijeengeroepen, om haar gevoelen omtrent deze zaak te hooren. Als een predikant beroepen wordt, is en bhjft het eene vrije verkiezing.

Met algemeene stemmen verklaart de geheele gemeente er zich voor, om een herder en leeraar uit Holland te beroepen. Aan Ouderling P. C. Duvenage en Ouderling T. J. van der Walt wordt opgedragen met de kerk in Nederland te correspondeeren, zoo spoedig mogelijk te handelen en de gemeente dadelijk in kennis te stellen met het antwoord.

Ouderling Kruger sluit met Psalmgezang (103 : i) en gebed.

P. C. DUVENAGE,

Ouderling.

T. J. VAN DER WALT,

Ouderling.

Gecommitteerden hebben zich daarop in verband gesteld met Ds. J. J. de Visser, te Amersfoort, door wiens volijverige bemoeiing we van harte hopen, dat spoedig een Leeraar uit ons midden naar Johannesburg ga, die zich daar in Gods kerk betoone the right man on the right place.

Het schrijven van Gecommitteerden aan Ds. De Visser houdt, onder meer, dit in:

Dientengevolge wenden wij ons totUEerwaarde, met eerbiedig en dringend verzoek, zoo goed te willen zijn, om ons toch met raad en daad bij te staan, ten einde die gewichtige en belangrijke zaak te bevorderen. Zoo is het, dat wij mits deze UEerw. verzoeken, met overleg van godvreezende en bekwame mannen zooals Dr. A. Kuyper en Professor M. Noordtzij, te zien naar twee of meer godvruchtige leeraren, die gewillig zullen zijn, indien alhier beroepen, tot ons over te komen als herder en leeraar, en ons dan zoo spoedig mogelijk hun volle naam en adres te willen zenden, zoo spoedig mogelijk, daar de toestand hier zeer ernstig en dringend is. De algemeene gewoonte der Gereformeerde kerk hier te lande bij het kiezen eener leeraar enz. geschiedt door vrije stemming der gemeente.

4e. Wij achten het van belang, om UEerw. ook te doen weten, dat de kerkeraad met de gemeente belooft den leeraar, die alhier beroepen wordt en tot ons overkomt, £ 300 per jaar als salaris met vrije woning te geven, en ingeval er een lecraar uit Nederland beroepen wordt ZEerw. reiskosten tot hier te betalen.

5e. Wij achten het ook noodig, om UEerw. in kennis te stellen met het ontstaan van den toestand dezer gemeente. Door goddelijke voorzienigheid is alhier in de laatste twee jaren de gemeente tot een aanzienlijk ledental bij elkander gekomen van [alle deelen des lands, zelfs ook uit Nederland; dezen zijn 'meest allen behoeftigen-en armen. Door gebrek aan leeraren is de bediening in de geestelijke belangen zeer slap geweest, al worden wij soms een enkel maal bediend wanneer de eene of andere leeraar daartoe de gelegenheid heeft. Het is gebeurd, dat wij tien maanden achtereen geen Avondmaalsbediening hadden; even treurig is het ook met huisbezoek en catechisatie aan de kinderen gesteld. Er zijn zeer verschillende soorten godsdiensten, zooals o. a. het Heilsleger, de Wederdoopers, enz., die velen achter zich sleepen door vleiende reden en aange^ name muziekbendén, aan wie alreeds van onze ledematen aangesloten zijn. Het is opmerkelijk te zien hoe dat menschen van allerlei slag, ook van de onzen, bij tallen 's avonds van de eene godsdienstoefening naar de andere (die zelfs_ op markten en straten verricht worden) gaan. Duidelijk is het op te merken, dat er een honger en dorst is naar de zuivere verkondiging van Gods Woord. Verder kunnen wij met vrijmoedigheid verklaren, dat over het algemeen de behoefte en gebrek aan leeraren in Zuid-Afrika groot is. Daarvan getuigen de verslagen der gemeenten in de laatste algemeene vergadering alhier in de Zuid-Afrikaansche Republiek zeer duidelijk, waarvan eerstondergeteekende lid was.

Belangrijk is het ook aan UEerw. mede te deelen, dat er een geest van ontwaking onder kerkeraad en gemeente duidelijk is op te merken. Als één man zijn allen voor een predikant uit Nederland. Wij gelooven op vaste gronden, dat dit door des Heeren bestiering plaats vindt; en niet alleen te Johannesburg, maar van verscheidene andere plaatsen wordt ons gevoelen gedeeld en ernstige belangstelling getoond, waardoor wij zeer veel versterkt worden.

Wij hopen en vertrouwen, dat de toestand, de bloei en de vooruitgang der Gereformeerde kerk hier te lande u in de geheele moederkerk in Nederland op het hart ligt inhet belang van Gods

Koninkrijk. En wij bidden, dat onze Heeie en Koning UEerw. en den broeders die u hulp verschaffen en ons het noodige licht en de leiding des Heiligen Greestes schenke, om een waar godvruchtig en getrouw herder en leeraar hier te krijgen, tot heil en zaligheid van zielen en tot opbouwing van des Heeren duur gekochte kerk.

De aanwijzing die te doen staat kan gewichtig wezen.

Te Johannesburg zal de dienst zwaar zijn, en wie er heengaat kan in velerlei verdrukking komen. Maar er staat tegenover, dat wie gaat in de kracht zijns Heeren, mede een werktuig in zijn hand kan zijn, om het goede element in de Transvaal te versterken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 21 maart 1897

De Heraut | 4 Pagina's

Johannesburg.

Bekijk de hele uitgave van zondag 21 maart 1897

De Heraut | 4 Pagina's