GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Meiverkortinguit hei Kerkblad van 26 November,

Kort Verslag van de Vergadering der Classis Deventer, gehouden 4 November 1897.

De kerk van Enter heeft behoefte aan raadgeving aangaande een lidmaat der gemeente, die hulppostbode is geworden en nu op den Rustdag moet rondgaan. Resultaat der gedachtenwisselmg over deze zaak is: Van censuur kan geen sprake zijn, maar door den kerkeraad behoort alle zedelijke invloed aangewend of uitgeoefend te worden, opdat de man naar eene andere betrekking moge uitzien ten einde in zijne behoefte te voorzien.

Kort Verslag van de Vergadering der Classis Apeldoorn, gehouden op 10 November 1897 te Apeldoorn.

Komt in behandeling de Emeritaatsaanvrage van Ds. G. Ringnalda, dienaar des Woords in de Geref. kerk van Apeldoorn B. Na langdurige bespreking wordt het voorstel aangenomen: »De Classis Apeldoorn, handelende van de financieele verplichtingen jegens den dienaar des Woords, door wien Emeritaat werd aangevraagd, wanneer hij emeritus zal zijn geworden, besluit:

»io. dat de kerk Apeldoorn B voorloopig ƒ 200 betale tot dit Emeritaatstraktement;

20. dat, na eventueele ineensmelting, de kerk van Apeldoorn de regeling van de Emeritaatstraktementen ter nadere regeling aan het oordeel van de Classis onderwerpe."

Na gegeven advies van en toestemming der BB. deputaten Synod! zal de Classis Apeldoorn / 50 'sjaars bijdragen; en het resteerendedoor den kerkeraad van Apeldoorn B bij de Prov. Synode verzocht en' aangevraagd worden.

Door een der kerken wordt advies gevraagd inakte de Veïfeen'de ixïÈ^emrahjg eener andere

kerk tot bediening des H. Doops, Aan de kerk, die deze vraag deed, wordt geantwoord, dat zij goed deed, om op die verleende toestemminp; niet in te gaan en aan de kerk van Voorthuizen opgedragen, een nader onderzoek in te stellen bij den kerkeraad, die deze teestemming verleend heeft, om de e. k. vergadering D. V. dan te dienen van rapport en advies, aangezien zulks tot verbreking van het kerkverband zou kunnen leiden.

Nog verneemt de vergadering bij monde van Ds. Teves, dat aan de Geref. kerk van Beekbergen door een lid der gemeente een prachtige, nieuw gebouwde pastorie is geschonken, alleen met deze bepaling, dat genoemde kerk zal blijven in het Geref. kerkverband.

Vergadering der Classis Klundert, te Klundert op lo Nov. 1897.

In bespreking komt de arbeid te Antwerpen. Aan deze bespreking neemt ook deel Ds. J. H. Feringa als consulent, en voorts br. Mulder van Antwerpen.

Gemaakte regelingen met het oog op den arbeid aldaar en met het oog op den daarbij benoodigden financieelen steun worden goedgekeurd.

Kort Verslag van de Vergadering der Classis Brielle, gehouden te Vlaardingen, den i8en Nov. 1897.

Uit een schrijven van deput. van de kerken van Batavia en Soerabaya blijkt de Classis, dat door hen aan den missionair-predikant op nonactiviteit. Ds. A. Bolwijn, vrijheid is verleend, om bij uitnoodiging, de kerken in zijn naaste omgeving nu en dan in den dienst des Woords te helpen.

Hoewel de Classis er in wil berusten, spreekt zij er toch hare afkeuring over uit, dat de kerk van O. zonder Consulent der Classis, voor de tweede maal in eenzelfde vacature, een beroep heeft uitgebracht op denzelfden dienaar des Woords.

Door visitatoren wordt een zeer gunstig rapport uitgebracht van de kerk van Ouddorp, en een zeer ongunstig van de kerk van Stellendam, bijzonder over de niet-broederlijke behandeling van den oefenaar B., in welke zaak de Classis haar oordeel uitspreekt, en opnieuw tot vrede tracht.

Van Deput. Syn. VOOP Nlidiien-Java t/Z.

Deputaten Synodi voor Midden-Java ten Zuiden brengen bij dezen ter kennis van de Gereformeerde kerken in Nederland:

dat zij ingevolge de opdracht der Gener. Synode van Middelburg, naar Art. 8 van de > Overgangsmaatregelen" (Acta pag. 93/94) met de kerk van Utrecht onderhandelingen aanknoopten, ten einde deze te bewegen, zoo spoedig mogelijk Ds. Adriaanse (te Poerworedjo) als predikant te beroepen en voor dezen dienst (te Poerwor. c. a.) uit te zenden;

dat deze onderhandelingen tot resultaat hadden, dat de kerk van Utrecht (op de conditiën als vermeld in bovengenoemd Art. 8 der lOvergangsmaatregelen") tot de beroeping van den Weleerw. heer Adriaanse overging;

dat van Ds. Adriaanse bij den kerkeraad bericht inkwam, van zijne bereidwilligheid om de kerk van Utrecht als Dienaar-missionair in het Evangelie op Midden-Java ten Zuiden te dienen;

dat ZEerw. daarmede in den dienst der Geref. kerk van Utrecht overging en door haar voor den dienst op Midden-Java t/Z werd uitgezonden;

dat deputaten dientengevolge overeenkomstig Art. 8 van de > Overgangsmaatregelen" hun taak aan de kerk van utrecht OVERDROEGEN en daarmedt skunne besogne' als Deput. Synodi voor de Zending op Midden-Java HZ. EINDIGDEN.

Deputaten Syn. voor Midden-Java IjZ, Namens hen,

B. W. KLAARHAMER, Praeses,

K. FERNHOUT, MZ. h, t. Scriba.

Utrecht, 24 Nov. '97.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 28 november 1897

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 28 november 1897

De Heraut | 4 Pagina's