GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

De kerkeraad der Geref kerk te Grijpskerke, Zeeland, bericht bij deze aan heeren collectanten, dat zij, om met gewenscht gevolg te kunnen werken in de gemeente, zich vier weken te voren met een schriftelijk verzoek hebben te wenden tot den kerkeraad, die over iedere aanvrage zal beslissen.

Namens den kerkeraad :

Ds. J. J. Koop.MAXS, pracscs.

* A. GESCHIERE, scriba.

Grijpskerke, 30 Maart 1914.

De kerkeraad der Geref kerk te Alkmaar bericht aan de Geref kerken van Noord-Holland, dat de e.k. particuliere Synode D.V. zal gehouden worden te Alkmaar, Woensdag 24 Juni.

De classes gelieven de namen hunner afgevaardigden en i^unten voor het agendum in te zenden vóór 1 Juni a.s. aan het adres van den eerstondergeteekende.

Namens den kerkeraad voornoemd:

Ds. H. MEIJER, j*nz««.

A. S. ENTINGH, scriba.

Alkmaar., 1 April 1914.

Classis Brielle.

De classis zal D.V. vergaderen op Woensdag 29 April a.s.

Punten voor het agendum worden vóór of op 15 April ingewacht. Kanaalweg 43.

De roepende kerk van Hellevoetsluis :

P. PRINS, scriba.

Hellevoetsluis., 31 Maart 1914.

Kort verslag van de Vergadering

der Classis, Brielle op 4 Febr. 1914. Voorz. Ds. v. Lummel, assessor Ds. Dekker, scriba Ds. Esselink. De vergadering wordt op gebruikelijke wijze geopend.

L'it de credentialen blijkt, dat alle kerken wettig vertegenwoordigd zijn. Drie kerken zonden een diaken, dien keurstem verleend wordt. Van Mehssant is slechts een diaken afgevaardigd. Deze kerk is thans zonder ouderling.

De notulen worden gelezen en onveranderd goedgekeurd en geteekend.

De Kerk van Melissant heeft handopening gevraagd voor 't beroepen van een D. d. W.

Op verzoek van den afgevaardigde nit Melissant wordt echter deze zaak thans niet in behandeling genomen.

Ouddorp stelt voor, het verzoek ter Synode te brengen om studenten weer toe te staan een «stichtelijk woord* in de Gemeente tè spreken. Met groote meerderheid van stemmen wordt dit voorstel vervforpen.

Ingekomen is het verzoek tot emeritaatsverklaring van Ds. D. Smallegange, wegens voortdurende ongesteldheid. Wegens het niet aanwezig zijn van al-de daartoe behoorende stukken besluit de vergadering op advies van de Prov. Deputaten, de eindbeslissing over deze zaak uit te stellen tot de volgende vergadering.

Door eenige mansleden van de Kerk van M. is een bezwaarschrift ingediend tegen den Kerkeraad van M. wegens het niet aftreden van .Kerkeraadsleden, en het lezen van een predicatie van een predik, niet van de Geref Kerken, in de samenkomsten der Gemeente. De Kerkeraad acht thans aftreding niet profijtelijk. Breedvoerig wordt een en ander besproken. Een voorstel om een commissie tot onderzoek dezer zaken te benoemen, wordt verworpen. De afgev. van M. spreken uit, dat de Kerkeraad zal overwegen of aftreding alsnog zal plaats hebben, en dat predicaties als genoemde niet meer zullen gelezen worden in de samenkomsten der Gem.

Bij de rondvraag naar Art. 41 • ontvangen enkele Kerken advies, wordt der Kerk van den Briel hulp toegezegd voor den Dienst des Woords, krijgt Rockanje als consulent Ds. van Lummel, en Spijkenisse Ds. Mol.

Van, de classis Den Haag is bericht ingekomen, dat aan het verzoek van de classis Brielle om hulp voor den D. d. W. niet kan worden voldaan. De classis Brielle moet zich eerst wenden tot al de Classes in de Prov. Zuid-H. ten Zuiden.

Met blijdschap verneemt de vergadering, dat door de classes Barendrecht, Schiedam en Rotterdam weer hulp wordt verleend, en hoopt, dat ook de classis Dordt dit doen zal

Ingekomen is een open brief van A. Siteur uit 's-Hage. Voor kennisgeving aangenomen.

De vacaturebeurteia worden geregeld: Den Bommel in Maart Dr. Greijdanus, in April Ds. Dekker; Melissant in April Ds. Runia, in Mei eventueel een Dienaar des Woords uit de classis Rotterdam; Rockanje in Maart eventueel een Dienaar des Woords uit de classis R., in April Ds. van Anken; Tinte in April eventueel een Dienaar des Woords uit de classis R., in Mei Ds. Diemer; Hellevoetsluis in Maart Ds. Goslinga; N.-Helvoet in Mei Ds. van Duijn; Stellendam in April event, een Dienaar des Woords uit de classis Dordt; Ouddorp in Maart Ds. Esselink; Spijkenisse in Maart Ds. Mol; Middelhariiis in April Ds. v. Lummel; Brielle in Mei event, een Dienaar des Woords uit de classis Dordt.

Nadat de assessor is voorgegaan in dankzegging, sluit de voorzitter de vergadering.

Oj) last der classis:

G. W'. H. ESSELINK, scriba.

Stad a. 't H., 10 Febr. 1914.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 5 april 1914

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 5 april 1914

De Heraut | 4 Pagina's