GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Gerichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Gerichten.

5 minuten leestijd

Vrije Universiteit.

Men schrijft ons:

De propaganda voor de V. U. gaat voort. Rustig maar gestadig arbeiden is de weg ons te komen tot een inkomen van f 150.000 jaarlijks voor deze vereeniging.

En minder kan het niet.

Maar het is mogelijk.

Woensdagavond vergaderden sommige vrienden in den Helder en bespraken de middelen die kunnen toegepast, om ook in deze plaats de belangstelling te verhoogen.

Ieder der aanwezigen was overtuigd, dat het aantal contribuanten veel te klein was.

Let men op de groote beteekenis van het vrije onderwijs voor land en volk, dan blijft het een raadsel waarom de Vrije Universiteit niet op meer medewerking rekenen kan.

Het zou, zoo meende men, jammer zijn indien de Overheid hulp zou moeten verkenen voor de tractementen van de hoogleeraren.

Wat niet weg neemt, dat ook aan dien kant op stoffelijke hulp voor direct stoffelijke zaken, mag aanspraak worden gemaakt.

Zeer terecht werd door Minister Dr. Kuyper destijds ingezien, dat voor onderwijslokalen hulp van overheidswege alleszins billijk is.

Het gebouw waarin thans de Hoogeschool gevestigd is, is veel te klein en moet zeer noodig verbeterd worden.

Pas is er een gebouw waarin het physiologisch Laboratorium is gevestigd.

Wanneer nu door de Overheid een som van f 40.000 per jaar voor de gebouwen werd beschikbaar gesteld, in plaats van f 4000 zooals thans, dan werd hierdoor in de kosten van bouw en onderhoud van een Universiteitsgebouw en eenige laboratoria voorzien.

De Rijksuitgaven voor het Hooger onderwijs behoefden hierdoor niet te verhoogen. Nog binnenkort werd het zeer juist toegelicht, dat de 21 Staatshoogleeraren in wat men noemt de Godgeleerdheid, een onnoodige weelde zijn.

Bracht men dit aantal tot 6 terug, dan werd hierdoor veel meer dan f 40.000 uitgewonnen en zou de dusgenaamde Godsdienstwetenschap niet de minste schade lijden.

Men was overtuigd, dat een verzoek in dezen geest bij de Regeering zeker wel overweging zou verdienen, maar ook dat deze handeling meer op derf weg lag van de Vereeniging, dan van het comité dat thans was opgericht, en op zich nam om door verhooging van bestaande en het aanwerven van nieuwe bijdragen de vereeniging te steunen.

Deputaten van de Gereformeerde Kerken voor de correspondentie met de H. Overheid brengen ter kennis van de Kerken:

dat volgens bericht van Z.Ex. den Minister van Justitie, d.d. 15 Maart 1919 Afd. 1. C. 531, de Geref. Kerk te Laren, prov. Noord-Holland, zelfstandig is geïnstitueerd als «de Gereformeerde Kerk te Laren«.

Op de lijst van de Gereformeerde Kerken is deze Kerk geplaatst onder No. 921.

Namens deputaten :

H. BOUWMAN, Secr.

De Kerk van Maartensdijk, daartoe aangewezen, roept de Geref. Kerken in de classis

Amersfoort saim voor de gewone Classisvergadering op Dinsdag 8 April a.s.

Punten voor het agendum worden ingewacht vóór 24 Maart a.s. door ondergeteekende.

Namens den Raad der Geref. Kerk van Maartensdijk (U.),

J. A. HARDEMAN, Scriba.

Kort verslag van de vergadering der classis Brielle van Geref. Kerken, op Woensdag 5 Februari '19 te Middelharnis.

1. De praeses van de vorige vergadering opent op de gebruikelijke wijze.

2. De credentiebrieven worden nagezien. Alle afgevaardigden zijn wettig gedeputeerd. Aan een twettal diakenen wordt keurstem gegeven, de redenen gehoord.

3. In het Moderamen nemen zitting: Ds. de Mildt, praeses; Ds. van Lummel, assessor; Ds. Verrij, scriba.

4. De notulen worden gelezen en goedgekeurd.

5. Behandeld wordt een ingekomen schrijven van de Kerk van Delft inzake de vervulling van de vacature van den Missionairen Dienaar des Woords, Ds. L, Netelenbos. Geantwoord zal worden, dat de classis geen predikant of candidaat weet aan te wijzen, die, naar haar oordeel, voor uitzending in aaniherking zou kunnen komen.

6. Ouddorp verzoekt classicaal attest voor onderzoek van br. J. V. naar art. 8 K. O. Breedvoerig wordt besproken het kerkeraadsattest van O. Tot nader onderzoek dezer gewichtige zaak wordt een commissie benoemd van de 3 predikanten Van Lummel, Verrij en Vesseur met hunne respectieve mede-afgevaardigden ouderlingen, om, zoo mogelijk, op de Mei-classis rapport uit te brengen.

7. Rondvraag naar Art. 41 K. O. De kerk van N. H. vraagt vermindering van het percentage. Aan kerkvisitatoren wordt opgedragen aan het percentage nader aandacht te schenken, en, zoo noodig, met 'n voorstel te komen.

8. De zendingsdep. v. L. brengt ter sprake het verzoek van deputaten ad hoc, om een extra-collecte te houden en de zendingsbijdragen te verhoogen; tevens om de overschotten van het toegezegde bedrag af te dragen.

9. Br. v. d. Vlugt brengt 'n gespecificeerd finantieel rapport uit over den classicalen Evangelisatie-arbeid door Stellendam aan het Goereesche HoofiJ; geeft voorts 'n beschrijving van het weik aldaar in het jaar 1918. Uit dit alles blijkt, dat de Evangelisatie > gelukkiglijk voortgaat». De Zondagscnool bloeit en dt bijbelbesprekingen worden steeds drukker bezocht. Tevens wordt het contract vastgelegd tusschen de classis Brielle eenerzijds en de Geref. Kerk van Stellendam andererzijds.

10. Ds. Mol rapporteert over kerkvisitatie in, de kerken van Abbenbroek, Hellevoetsluis, Nieuw-Helvoet, Spijkenisse en Tinte.

H. Br. Prins van H'sluis houdt in 'n keurig gesteld rapport, met gloed van overtuiging voorgedragen, een warm pleidooi voor de ver betering van de predikantstractementen. Hierbij wordt behandeld het ingekomen stuk van deputaten a. h. van de Gen. Syn. De commissie blijft diligent.

12. De vacaturebeurten worden geregeld, de finantiën afgedaan.

13. Ds. Verrij leest het kort verslag.

14. De Voorzitter gaat in dankgebed voor en sluit de vergadering.

Namens de classis voornoemd:

G. VERRIJ, h. t. Scriba.

Hellevoetsluis, 6 Febr. 1919.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 23 maart 1919

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Gerichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 23 maart 1919

De Heraut | 4 Pagina's