GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

UIT DE SCHRIFT

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

UIT DE SCHRIFT

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Het geschiedde nu in de dagen van Ahasveros Esther 1:1.

Geestelijk verval.

In het boek Esther maken wij kennis met d'at deel van Israël, 't welk in het land der ballingschap was achtergebleven; en het zijn geen gunstige omstandigheden, waarin wij het aantreffen. Uiterlijk ging het den Israëlieten in het vreemde land niet slecht; althans veel beter dan hun, die naar Kanaan waren teruggekeerd. Daar, in het land der vaderen, moest gestreden worden tegen vijanden, en moeizaam gebouwd aan den tempel; terwijl men het in de heidensche wereld rustig had en welvarend'.

Het ongunstige voor Israël in den vreemde betrof dan ook het g e e s t e 1 ij k leven. Men had zich daar leer en thuis gevoelen. Toen de anderen met heilige geestdrift naar Jeruzalem togen, bleven z ij waar ze waren. Hiin gQp; stelijk leven was al niet hoog, toen de ballingschap eindigde; maar het was er daarna, in den omgang met de heidenen, niet boter op geworden. En nu bleven ze wel Gods bondsvolk. De wonderlijke uilredding die de Heere over hen beschikte toont, dat God over hen trouw bleef aan Zijn Verbond en genade. Maar het is een ongunstige toestand, waarin wij hen hier aantreffen. Ze leefden voortdurend en gewillig in nauwe aanraking met de wereld. En daai-mee komt overeen, dat we in het boek Esther niet zooveeil godsvrucht opmerkien. Als de nood komt, dan zien we de vreeze Gods nog wel in Mordechai en Esther. Maar hoog staat ihet geestelijk leven niet.

Het is dan ook opmerkelijk, dat in heel dit boek de naam des Heeren niet voorkomt. Men heeft zich 'daaraan gestooten, en zelfs gemeend' dat dit boek in de Schrift niet paste. Ten onrechte. Want God is er wel, al wordt Hij niet genoemd. Vanuit Zijn verborgen achtergrond bestuurt Hij alles in deze geschiedenis. Het boek Esther is vol van God, van Zijn trouw en Zijn genadige leiding. En bet geheiligd oog ziet Hem wel. Maar het is tóch opm'erkelijk, dat Hij niet genoemd wordt. Dat is geen goed teeken. Het is alsof de Heilige Geest wil zeggen: — zóó was het nu met Gods volk in dien tijd en daar bij de wereld. Gods naam kwam niet naar voren. Die lag daar bedekt. De Heere zelf had zich als 't ware wat teruggetrokken. Er ging geen glans van Zijn naam en deugden uit. En daarom komt het ontbreken van den naam Gods geheel overeen met het geestelijk verval van 's Heeren volk in dien üjd.

En nu laat God in het boek Esther eens zien, waarop zulk een toestand uitloopt. Want de Joden waren bijna omgekomen. Ja, — de Heere zal hen nog wel redden. Hij gedenkt Zijns Verbonds. Maar ze zijn als een brandhout uit het vuur gerukt. Het was reeds besloten, dat zij allen zouden omkomen. God laat even zien, wat het 'deel is van hen, die met de wereld meeleven.

En daarmede zijn we al midden in bet leven van dezen tijd, en toont het boek Esther zijn actualiteit en bedoeling ook voor óns.

Ach, — waren we allen en altij'd een volk, dat gelijk Israël in Kanaan, moeite en zorg en strijid tegen de vijanden doormaakten, maar dat den Tempel bouwde en dicht bij God leefde en den naam des Heeren noemde. Doch het is bij een deel van het bondsvolk zoo veelszins anders; en de Christen kent ze ook wel, helaas, zijn tijden waarm het bij hem anders is. Als de geestelijke veerkracht verslapt, als het gebed verzwakt, als de wereld zooveel bekoring krijgt, a, ls we op ons gemak en ons aardsche welzijn bijzonder gesteld zijn, — dan zijn wij dat Israël dat in de ballingschap achterblijft.

Go'de zij dank, — er is een volk, dat de lasten draagt, en meedoet, en in liefde zich geeft aan kerk en koninkrijk Gods, en daarvoor in niet geringe zoi-gen leeft, maar dat dan ook de goed"keuring des Heeren ma, g ondervinden en Zijn nabijheid smaakt.

Doch als het anders is, dan is er geestelijk verval. En in zulke toestanden komt de naam des Heeren ook niet naar voren. Immers, als we met de wereld omgaan alsof we bij haar behoorden, dan kunnen we toch moeilijk tegenover haar Gods naam grootmaken. Dan zwijgen we behoedzaam. Men zou ons vreem'd aanzien bij die ongewone klanken. En in eigen kring wordt het dan óók minder. De geestelijke lust ontbreekt daartoe. En we worden almeer verstrikt in de dingen van dit leven. Israël in het heidensche land geraakte ook al vaster aan de wereld verbonden. Hoelang heeft Esther verzwegen, dat ze een Jo'din was? En nu móéten we wel soms met de wereld omgaan, wijl het niet anders kan. Maar Israël bleef daar vrijwillig; en het is ook bij óns no'g iets anders of we de wereld zoeken en met haar meeleven.

En de Heere trekt Zich dan óók meer terug, en 'doet Zijn nabijheid en de kracht van Zijn Woord minder gevoelen. Hij blijft weLde Getrouwe aan Ziin A'erbond'. Zoo wij in ons hart waarlijk Hiem toebehooren, dan zal Hij Zijn erfdeel niet verlaten. Hij deed het ook Isi-aël in den vreemde niet. Maar het gaat in een diepen en smartelijken weg. Want het oordeel des doods is over de Joden gegaan. De Heere heeft Zijn recht en heiUgheid gehandhaafd. En wij lezen van vasten en bidden, waarin dat recht Gods erkend werd.

Wij mogen gewaarschuwd , zijn. Wie met de wereld wil meedoen, dien hangt het oiordeel van dood en eeuwig omkomen boven het hoofd. Die zal ook één deel mèt die wereld hebben. De bezoldiging der zonde is de dood. Dat hij zich dan bekecre; dat hij vaste en bidde, opdat hij niet in het oordeel valle.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 oktober 1938

De Reformatie | 8 Pagina's

UIT DE SCHRIFT

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 oktober 1938

De Reformatie | 8 Pagina's