Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

UIT DE SCHRIFT

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

UIT DE SCHRIFT

5 minuten leestijd

En die twee discipelen hoorden hem dat spreken, en zij volgden Jezus. Johannes 1:37.

Hooren en Volgen.

Hoe duidelijk en schoon ligt hier het verband tusschen het genademiddel en de - genade zélf. Het genademiddel is de prediking van Johannes den Dooper. En de genade zélf zien wij in dat geloovig volgen van Jezus door een tweetal hoorders. Niet dat de prediker dezen uitslag bewerkt. Zijn hand reikt iiiet tot de diepte van het menschelijk hart. Er zijn dan ook velen onder de prediking van den Dooper geweest, die zich van hem en van Jezus hebben afgewend'. En niettemin legt de Schrift hier dat verband: , — zij hoorden, en zij volgden. Die twee zijn tóch door de middelen getrokken, en onder den dienst des Woords aan Jezus verbonden. Het spreekt ons van de genade des Heiligen Geestes, die van deze middelen gebruik wil maken.

En dit verband is zóó sterk, dat Jezus zélf Zich onder de prediking des Woords begeeft, wijl Hij daé, r de Zijnen verwacht De Schrift meldt immers dat Jezus daar aanwezig was. Zelfs de Zoon van God ontloopt de middelen niet. 'Hij zegt niet: — „de uitverkorenen zullen tóch wel komen". Maar Hij rekent met den geopenbaarden wil des Heeren. Hij verwacht Zijn discipelen daar, waar Zijn Woord, waar Hijzelf gepredikt wordt. De Bruidegom komt daar, waar de vriend des Bruidegoms bezig is der bruid van Hem te spreken.

Wat is hier tegelijk een onmiskenbare trek van Christus' waarachtige menschheid. In Zijn menschelijk bewustzijn was Hij niet alwetend. Dan moest ook Hij uit de uitkomst ervaren, wie de Vader Hem geven zou. En nu komt Hij daar, waar de middelen der genade zijn, en waar Hij door die middelen wordt aangewezen. Daar mag Hij Zijn volgelingen verwachten.

Het moge tot ons spreken, opdat we een recht gezicht hebben op de prediking des Woords. Christus is daarbij aanwezig met het bewuste doel, dat wij Hem daar volgen zouden. En nu hebben wij Zijn bedoelmg te beantwoorden met de ónze, dat ook wij Hem daar vinden en volgen zouden; en niet slechts Hem volgen voor de éérste maal, om dan het genademiddel los te laten; maar wij hebben aldóór onder het Woord te komen, teneinde ons al inniger aan Christus te verbinden, en Hem altijd opnieuw en blijvend te volgen.

Ach, wij hebben onszelven wel té beschuldigen." Want wat gaan wij soms met gansch andere bedoelingen. Wat gaan we ook menigmaal doelloos. En dan klagen we wel, dat we geen „zegen" Ontvingen; of, dat we er weinig aan „hadden". Maar zoo wij met het gaan hooren van het Woord eens bedoelden Jezus daar te mogen volgen, en wij brachten dat voor den Heere in 't gebed, met de vraag of hij de verhinderingen wUde wegnemen; en we zagen onszelf dan als de grootste verhindering, ons eigen dwaalziek en Wederstrevig hart; en wij gingen de genade des Heiligen Geestes inroepen, opdat dit woord aan ons vervuld werd, en voortdurend vervuld: — „en zij hoorden, en zij volgden"; hoe zou dan de Goddelijke goedkeuring en gunst d'aar op rusten; hoe vruchtbaar en werkzaam zouden de genademiddelen zijn, en hoe schoon het verband gezien worden tusschen het genademiddel en de genade zélf.

p Niet, dat we nu meenen mogen aanstonds die M uitwerking te zien en bewust den band aan Chris­ I tus te verkrijgen. |

Deze geschiedenis geeft ons daarin een pracÜT S sche les. ii

Die twee discipelen waren den vorigen keer M óók onder het Woord geweest, en den keer daar­ g voor ook, en zij waren al geruimen tijd bij Jo­ S hannes onder dezelfde prediking. En toch volgden ' zij nü pas. Waren die vorige keeren dan nutteloos l geweest? Neen, de Heere had door die voort­ 'M gaande prediking hun zielen toebereid, en geleid fv naar Jezus. En toen kwam het doorbrekend ï: oogenblik. i

Dat toont ons, hoe het Gods bedoeling niet is, dat we maar eens een kerk binnenloopen, of de Schrift eens opslaan; doch dat de Heere een doorgaande bediening des Woords wil, waarvan wij getrouw gebruik hebben te maken. Het is een groote zaak, het Lam Gods te mogen volgen, en. dat bewust-geloovig te doen; het kan niet zonder dat wij het waarlijk begeeren en bedoelen. En dit zal uitkomen m het getrouw gebruik maken van de middelen der genade; daarin niet slordig n grillig te zijn; maar het er op gezet te hebben Ie hooren en te volgen. En dan wil de Heere, evenals bij deze discipelen, ons leiden en bereiden en brengen in de richtmg van iden Heere Jezus, en onze zielen door de onderwijzing des Woords straks bekwaam doen zijn om Christus aan te nemen. [ ; : ; I » p i | | ^ l i |t v |, g f

Zoo wij dit waarlijk bedoelen, dan is hier ver: troosting. Zoo wij onder de prediking Christus zoeken te vinden, — het zal geschieden. Laat ons niet ontmoedigd worden, indien het daartoe.nijg, niet kwam. Ook deze groote discipelen hadden al vroeger gehoord: — „Ziet, het Lam Gods!" en zij waren nog niet toegetreden. Laat ons werkzaam blijven met de bedoeling van Christus om ons te vinden. Laat ons gelooven in die bedoeling, en er biddend bij Christus op pleiten. Dan zal straks de nevel scheuren, — en wij zullen hooren en volgen. i j i i ^ i

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 oktober 1938

De Reformatie | 8 Pagina's

UIT DE SCHRIFT

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 oktober 1938

De Reformatie | 8 Pagina's

PDF Bekijken