GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

UIT DE SCHRIFT

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

UIT DE SCHRIFT

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

En terstond kraaide de haan; en Petrus werd indachtig het woord van Jezus. Matth. 26: 75a.

Petrus inüachtig gemaakt.

God de Heere, Die Petrus teruggebracht heeft lot den God van zijn leven, heeft daarvoor een wonderen samenloop van omstandigheden willen benutten.

Allereerst: er kraait een haan. Hel geluid van een haan, die hel eerste schijnsel van hel dagliclit begroet, wordt gehoord op de binnenplaats, waar Petrus zich be\Tndt temidden van een groep van menschen die hem er ernstig van verdenken, dal hij ook tot het gevolg van Jezus den Nazarcner moet worden gerekend.

En dan een tweede bijzonderheid: Jezus Chi-islus richt zijn oogen op die van Petrus. Jezus wordt over de binnenplaats gevoerd van het eene verhoor naar het andere; Hij is van weerszijden door gewapende soldaten omgeven. Handelen, vrij en ongedwongen, kan Hij sinds het oogenblik van de gevangenneming in Gelhsemané niet meer; spreken, vrijuit en onbelemmerd, kan Hij sinds het voorverhoor ook niet meer: wat zal deze mensch nog kunnen doen?

De gewone middelen van contact zijn door de vijanden onmogelijk gemaakt, omdat het is „de ure en de macht der duisternis".

Er is evenwel nog één taal die Jezus wel spreken kan: de taal der oogen.

Jezus ziet Petrus aan.

Die twee dingen: dat kraaien van den haan en dat doordringend zien van Jezus op zijn discipel hebben op dal oogenljlik de ban gebroken, waarin de geest van Simon gevangen was.

Maar bij die twee dingen is toch iets bijgekomen. Petrus is niet zonder het woord van Jezus gehoord te hebben tot inkeer gebracht. Jezus kan op hel oogenblik dal hij aan Petrus voorbijgevoerd wordt, niet spreken, maar Hij heeft van te Voren gesproken en Hij kan zijn discipel dat woord indachtig maken. Nog voordat de dreiging van de bende van den hoogepriester zichtbaar geworden was, had Jezus reeds tot Petrus gezegd: Ik zeg u Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult verloochend hebben, dal gij Mij kent. (Luc. 22:34.)

Het woord des Heeren is er dus ook nu aan te pas gekomen om dezen discipel op dit tijdstip van zijn levensweg tol bekeering te brengen. Door dat woord van den Heiland sprak die blik hem bijzonder toe, en hoorde hij in hel kraaien van den haan een roepslem tot bekeering.

Als de beschrijving van het eigenlijke lijden door den evangelist Johannes wordt aangevangen, zet hij boven deze hoofdstukken ter kenschetsing van den arbeid van Jezus Christus: alzoo' Hij de zijnen die in de wereld waren, liefgehad heefl, zoo heeft Hij ze liefgehad tol het einde. (Joh. 13:1b.)

Hier blijkt de groote liefde van den Heiland tot dezen discipel.

Hoewel Petrus tracht met eeden zich van zjjn Meester te ontdoen, en staat te bezweren op de binnenplaats: Ik ken dezen mensch niet en heb niets met Hem te maken! heeft Jezus, alle dingen wetende, van te voren er al zorg voor gedragen dal aan Petrus Ln herinnering gebracht zou kunnen worden het woord dat Jezus met het expresse noemen van zijn naam, speciaal lot dezen discipel gericht had, toen de gedachtengang der jongeren nog niet geschokt was door de snelle opeenvolging der gebeurtenissen.

V/ellicht hebben al degenen, die op- de binnenplaats vertoefden in het rechlhuis der Joden het kraaien van den haan gehoord, en gezien dat Jezus, de geboudene, zich plotseling omkeerde om in den kring der omstanders rond te zien, doch op niemand anders heefl hel eenigen indruk gemaakt dan op Petrus: want hij had het woord des Hoeren dal Hem over deze feiten speciaal het juiste ücht verschafte.

Zoo zien we Jezus hier koninklijk voortgaan op den lijdensweg, als Degene Die zijn leven geven gaat om zondaren te behouden, maar ook als de goede Herder, Die „gaat naar het verloren schaap tot dat Hij hetzelve vindt", Die alles doet wat door Hem in gebondenheid nog gedaan kan worden om den afkeerigen Simon weer terug t(? leiden tol de gemeenschap des geloofs.

Nu hebben we zeer sterken troost bij het lozen van dit bekende Schriftgedeelte: We zullen allen met ontroerde stemmen vol dankbaarheid moeten belijden: Heere wij danken U, dat Gij ons toont in Uw Woord, dat Gij ons zóó liefgehad hebt, dat Gij zelfs naar het kruis hebt willen gaan voor menschen die uw liefde versmaden en verwerpen, en dat Gij ons hebt vastgehouden ook toen de gebondenheid van Uw leven steeds grooter geworden is, en de vijanden zich op U hadden geworgen en U in Uw bewegingen belemmenlen!

En wij, kennende onze zwakheid en onze geneigdheid tot het verkeerde, zullen bidden tot Hem, Die thans als de Overwinnaar van kruis en dootl verhoogd is aan 's Vaders rechterhand:

ach, — blijf ons met Uw trouwe nabij. Heer, goed en groot. Op Wien ons hai-le bouwe in allen nood en dood.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 maart 1940

De Reformatie | 8 Pagina's

UIT DE SCHRIFT

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 maart 1940

De Reformatie | 8 Pagina's