GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

4 minuten leestijd

Met verkorting uit het Kerkblad van i October,

AMSTERDAM, i6 Sept. 1897. Van hier kan bericht worden, dat de saamsmelting der beide kerkformaties alhier, dusver onderscheiden door de letters A een B, en voldongen feit is geworden.

Nadat de beide kerkeraden besloten hadden om tot die samensmelting over te gaan, en nadat de acte van saamsmelting, voor zoover noodig, de goedkeuring van de kerken der Classe Amsterdam had erlangd, zijn heden de gezamenlijke dienaren des Woords, ouderlingen en diakenen der beide deelen van de Gereformeerde kerk alhier saamgekomen, en hebben den e'énenkerkeraad van de ééne Gereformeerde kerk van Amsterdam geconstitueerd.

Met dank aan den Heere, den Koning der kerk, wordt deze zoo gewichtige gebeurtenis aan de zusterkerken bekend gemaakt, wijl Hij het was, die door zijn Woord en Geest in de harten heeft gewerkt, opdat de hinderpalen uit den weg zouden worden geruimd, en de eisch der gehoorzaamheid de overhand zoude behouden. Wone Hij voorts met zijne genade in ons midden, opdat zijne kerk groeie en bloeie, arbeide en strijde tot verheerlijking van den Naam onzes Gods!

De kerkeraad bericht tevens, dat de voor hem bestemde stukken en brieven van nu af te adresseeren zijn: Kerkstraat 109. Echter met dringend verzoek aan de kerkeraden der zusterkerken, om hunne attestatiën van vertrekkende of vertrokken leden niet aan dat adres te zenden, maar volgens Kerkenordening af te geven of te zenden aan die leden zelven, opdat zij door deze bij den kerkeraad worden ingediend.

Uit naam van den Kerkeraad der Gereformeerde kerk te Amsterdam^ F. L, RUTGERS, Scriba.

Classis ABkmaap.

De buitengewone vergadering ter bespreking van de belangen der Zending onder de Heidenen en Mohammedanen zal D. V. Donderdag 14 Oct, gehouden worden in het kerkgebouw der Ger. kerk te Broek op Langendijk.

Sprekers: Ds. L. v. Valk van Scheveningen en Ds. J. Bootsma van den Helder.

Namens de Kerkeraden van Breek op Langendijk en Noord-Scliarwotüde,

D. BAKKER.

J. BOEIJENGA.

Kort Verslag van de Vergadering der Classis 's-Gravenhage, gehouden 14 Sept. 1897.

Uit de credentialen blijkt, dat veertien van de vijftien kerken wettig vertegenwoordigd zijn.

Uit eene _ der kerken komen twee broeders ter vergadering, zich beklagend, dat hun kerkeraad weigert om leden der gemeente, die zich misgaan hebben, in behandeling te nemen. Nadat de Classis zich van deze zaak op de hoogte heeft gesteld, deelt zij dezen broeders mede, dat zij eerst zelven bedoelde leden moeten vermanen, overeenkomstig den regel ons in Mattb. 18 gegeven; en dat eerst als onderling vermaan vruchteloos blijkt, zij tot den kerkeraad mogen gaan, maar dan met eene welomschreven klacht; en dat dan de kerkeraad bereid zal wezen deze zaak in kerkelijke behandeling te nemen.

Thans komt ter sprake het volgende voorstel: »Elke kerk zorge zelve voor hare emeriti pred., pred.-weduwen of - weezen, en de bijdragen voor deze verzorging buiten de Classe worden gevonden uit een omslag over die kerken, welke thans geen emeriti pred, , pred.-weduwen of - weezen te verzorgen hebben." In verband hiermee deelt Scheveningen A mede, dat zij, mits zij niet behoeft bij te dragen in de verzorging vau emeriti van andere kerken, zelve voor het pensioen harer predikantsweduwe zorgen zal. Daar echter de andere kerken die een eraeritus of een predikantsweduwe te verzorgen hebben, een dergelij lie belofte niet kunnen doen, kan op bovengenoemd voorstel nietverder worden ingegaan. Op de volgende Classicale vergadering zal de omslag over de verschillende kerken worden vastgesteld.

Een voorstel om de collecten voor Hulpbehoevende kerken af te schaffen en te vervangen door een omslag over de kerken der Classe kan geen steun vinden.

L. S.

De Provinciale Deputaten voor de Hulpbehoevende kerken, die door de laatste Provinciale Synode van Overijsel aangewezen zijn om de kerken dezer Provincie ook in zake de Emeriti en predikants-weduwen en - weezen te dienen van hulp en advies, zullen daartoe vergaderen op Donderdag 7 October aanstaande in de Consistorie der Plantagekerk te Zwolle, des namiddags te 3 uren. Hiervan geschiedt mededeeling aan de kerken, opdat zij, die dat begeeren, daar op dien tijd en plaats Deputaten kunnen ontmoeten.

De Secretaris van Deputaten voornoemd.,

C, C. SCHOT CZ.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 oktober 1897

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 oktober 1897

De Heraut | 4 Pagina's