GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Veceeningsleven

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Veceeningsleven

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

WAT DE ZENDING DOET.

XVI.

Voornemens sijnde, den arbeid van de zending der Getef. Kerken later sfconderlijk te bespreken, en dan ook een woord te wijden aan deR.-K. sending, kunnen we thans onze artikelenreeks voorioopig gaan besluiten. Maar dat kan niet geschieden, zonder dat we nog even vluchtigjes enkeila corporaties de revue hebben laten passeeren.

Vooreerst noemen wij den Christelijken Milttairen-Bond voor Oost-en West-Indië, die, gevestigd te Amsterdam, afdeelingen heeft te Amsterdam, 's-Gravenhage en Groningen, en welks militaiien'tehuiüen gevestigd zijn te Meester Cornells, Buiteniorg, Tjimahi, Padang, Mageiang, Batavia, Ambarawa, Salatiga, Solo, Malang, Kota Rïdja, Soerabaja, Semarang en CaracïO.

Het Genootschap voor In-en Uitwendige Zending te Batavia, dagteekenende uit het midden der vorige eeuw, stichtte veel nut, kwam daarna tot inzinking, maar geraakte de laatste jaren weer tot bloei. Het genootschap werkt tegenwoordig op twee plaatsen in Batavia en heeft daar niet te miskennen succes op zijn arbeid.

Het Leger des ffeils, sedert 1894 op Java werkzaam, heeft vooral Midden-Java tot arbeidsveld en heeft zijn hoofdkwartier te Semarang. Dat hoofdkwartier is verantwoording schuldig aan het internationaal hoofdkwartier te Londen. Over 1908 bedroeg het budget f 96.000 (incl. regeetingssubsidies), welke som geheel in Indië werd opgebracht. Neder'and droeg ± / 12 500 daarenboven bij, zijnde de helft der opbrengst van de selfverloocheniiijbvysck iiier te lande.

De Indische Kerk omvat Europeesche en gevestigde Inlandsche Christengemeenten. Wat de eetsten aangaat, zijn er op Java en Madoera 19 kerkelijke afdeelingen met 25 predikanten, op de Buitenbezittingen 15 afdeelingen met 16 predikanten. De protestantsche Europeanen zijn resp. 43, 900 en 10, 650 in aantal, in ronde getallen uitgedrukt.

Geyestigde inlandsche Christengemeenten vinden we op Java en Madoera met 8, Sumatra met I, de Minahassa met 11, de Ambonsche eilanden en Banda met 10, Ternate en Batj»n met 2, de ZuidWester-, Zuid-Ooster-en Aroeeilanden met 4, en Timor en Roti ook met 4 afdeelingen. Schakelt men de Minahassa, wegens haar verband met het N. Z, - G. uit, dan bedragen dus de afdeelingen: op Java en Madoera S, Sumatra i en de Molukken 20, samen 29,

Het aantal protestantsche inlanders en met hen gelijkgestelden beloopt, volgens de laatste ons ter beschikking staande opgaven, in ronde cijfers, resp. 4900, 2600 en - 97, 750. Het aantal der lidmaten is natuurlijk veel geringer, volgens ietwat oudere gegevens nl. resp. 2570, 1300 en 32, 100.

De Kolonie Pangoengssn werd gesticht door Mej. M, Jansz, die de voorbereiding voor haar arbeid genoot te Pati, waar sij van 1893 tot 1903 bij haar ouders woonde. Haar vader was daar rustend zendeling van de Doopsgezinde Zendingsvereeniging. De bedoeling van de kolonie, welker naam wil zeggen „toevluchtsoord", is, te zijn een toevluchtsoord voor sociaal|nooddruftigen, die daar tevens gewezen worden op Hem, die een veilige toevlucht is in laven en in sterven. Einde 1908 is de kolonie overgegaan aan de zending der Zevendsdagsadventistea, die haar in denzelfden geest voortzet. Tal van nagenoeg verongelukten komen in de kolonie weer terug tot een maatschappelijk gelukkigen levenstoestand, en bovendien worden er meerdere gewonnen voor het Christelijk geloof.

BetJianiê te Soekaboemi, vroeger een filiaal van de inrichting van den beer Van der Steur te Mageiang, is nu een zelfstandige inrichting met hetzelfde doel. Het is een tehuis voor meisjes, die er een goede opvoeding ontvangen, opdat ze later in haar onderhoud zullen kunnen voorzien.

Onder de arme Indo-Europeanen te Batavia werkt de Vereeniging „Dorcas", die de armoede dier menschen tczcnt te lenigen, in de eerste plaats door werk, hoofdzakelijk naaiwerk, te rerschaifen, maar ook geldelijke ondersteuning en levensmiddelen verstrekt, terwijl tevens getracht wordt, invloed te oefenen op de opvoeding van kinderen, welke overigens voor zooveel noodig ook wel door de vereeniging zelf ter hand genomen wordt in baar speciaal daarvoor bestemd kinderhuis.

h De Nederlandsche Vrouwenbond ter verhooging D von het zedelijk bewustzijn heeft een afdeeiing v in Oost-Indië en een in West-Iadië. Da eerste l heeft een pension te Batavia, bedoeld als een e tehuis voor werkende jonge vrouwen, en beoogt v de oprichting van een gelijksoortige inrichting z ie Bindoeng, waar haar een stuk gronds te h dien einde geschonken werd. De andere af F deeling heeft in de West, waar het zedelijk e leven niet hoog staat, een ruim arbeidsveld. k Men streeft daar ook naar de inrichting van g een eigen tehuis, dat als centrum kan dienen d voor de afdeeiing, die haar taak vol ijver vol­ e voert. Ook wordt gestreefd naar de oprichting v van een bond, die in den kring der mannen d met hetzelfde doel arbeiden kunnen.

Waar we zoo in de West zijn terecht gekomen, besluiten we onze overzichten — althans, gelijk ge«egd, voorioopig — met den naam te noemen van een buitenlandsche zending, welke in West-Indie werkt, namelijk die van de Wesleyan Methodist Missionary Society, in 1814 opgericht en gevestigd te Londen, welke corporatie op St. Ëustatius en St. Martin arbeidt en daar resp. i en 2 zendelingen heeft. De gemeenten dezer missie onderhouden zichzelf met hulp van gouvernementssubsidie. Ds gemeenteleden (sender de kinderen) zijn resp, 700 en 1720 in aantal. Het aantal schoolkinderen vinden we voor St. Martin met 73 opgegeven.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 september 1912

De Heraut | 2 Pagina's

Veceeningsleven

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 september 1912

De Heraut | 2 Pagina's