GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Acta van de Classis Neder-Veluwe

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Acta van de Classis Neder-Veluwe

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

1592-1620. Transscriptie ïan G. van der Zee, Herv. Pred.

X.

In- en uitwendige moeilijkheden bij den aanvang der Reformatie. Gratie-jaar. Een pastoor afgewezen.

Acta des Classis in Ned er veluwen glieholden binnen der Elburch inden Jaer 1597 den 28 Aprilis.

Nae geholden ghebet is Winandus Joannis tot Preside unde Johannes Caesarius pro assessore, unde Gualtherus de Bruyn als scriba per suffragia geiioren.

Sint op desen Classe erschenen van Harderwyck Joannes Caesarius unde dem ernntfesten unde vrommen Dirck Voeth Burgemeyster ende Senior.

Van der Elburch Winandus Joannis, minister, ende Mauris Creefft, Senior.

Van Hattem: Joannes Sanderus, minister ende Peter Gerritsz, Senior.

Van Nieckerck Joannes Zuitter, sonder olderlinck is voer dit mael thogelaten meer sal voortaeii niet meer ghescheden.

Van Bemefelt Reinerus Winckopius.

Van Voorthuysen Gualtherus de Bruyn ende Elbert Rycksz. Senior.

Van Garder ïhimannus Alberti.

Van Elspeet Joannes Anthoni.

Van Nunspeet Thilmannus Mylius.

Van Doorspieck Wesselus Groningensis.

VanL Oldenbroeck Goeswinus Dorh.

1. De Dienaers opten platten landen die geen Gemeenten noch hebben unde dat Nachtmael niet uthdeylen schollen gehalden zyn der negesthe plaels te erschinen daer dat Naditmael uthgedeilt werd't unde dat ten weynichslen des Jaer een mael unde aldaer dat Nachtmael mit te holden.

2. Gualtherus de Bruyn nadem hem operlacht was van den Classe syn Testimonium te brenghen van den Arnhemsche dat welck ghescheet is in den Classe binnen der Elburch geholden, daer de Broederen des Classis semmentlick mede tevreden zijn geweest ende ^eapprobiert.

3. Den Praesidi met een Olderlinck is van den Classe operlacht mit den Scholt van Doerspieck fruntlicker wyse te spreecken dat syn L. believen wil den Dinaer aldaer op alle predickdagen de psalmen Davidts te singen in der kercke unde dat men mach Aelmussen versameien onder de predick aldaer.

4. Het Classis sal sdiriven an den Hove dat de Coesters opten platten landen de niet leesen ofte schriven konnen unde niet by den Hove thogelaten, datse mogen afgeschaft werden ende bequamen angeset als nemptlick tot Elspeet.

5. De Dinaers des Woordtz op ten platten- Landen sullen mit alle vlijt soo veel hem mogelick de Lyckpredicken affschaffen.

6. Van de profanalie des Sabbatz is in Classe besloten ditselve ad Synodum te referiren, opdat sulx doch eenmael mach afgedaen werden.

7. Pilgerino den Pastoer in Vasen is operlacht van den Classe den Catechismum flytich te ooverleesen unde mit Godes Woordt te conferiren om ront bekentenisse te doen, off deselvige schriftmalich sy ofte niet; oick dat hy sich mit sp Concubyn opentlick sail laten insegenen.

S. Ludolpho Pyck, pastori in Epe, is bevolen dat hy in naesten Classe oick ront bekentenisse sal doen van den Catechismo off hy schriftmaticli zy ofte niet, dat welck hy oick beloeft heeft-

9. Dewyle 't sich bevindt, dat de meesten kercken Dinaren als nemptlick Hattem, Voorthuysen, Garder, Elspeet ende meer andere der onkosten op Reysen na Classem ende Synodum beswaren, dat Scholten unde kerckmeysteren eenes ideren oortz van wegen Hoves operlacht werde, daer in nootdurft te verschaffen. . .

10. Ofte eenige swaricheyden voor velen, is ' Classe besloten unde oover^even, dat de kerc van Harderwyck sal macht hebben alsulx .aii doen, unde so sy eenige dinaren daer tlio v noden hadden traogen verschriven. ,

11. Reinerus Winckopius heeft belooft alle viyw voer te wenden dat het Nachtmael des Heer aldaer in Bemevelt macht uthgedeylt werden, wan

liem zulx oick vant Classe bevolen is.

12. Het is in Classe van den semptlicken broderen voer goeth angesien, dat voer dit maal om grote periculen ende inconvenienten, onkosten, te we- 'en, nijmantz sal trecken ad Synodum na Nymwegen, meer schriftelick ad Synodum over te schriveji unde dat van den Classe.

13. Die broederen hebben eendrachtelick in Classe besloten ende voer goetli angesien dat Wolterus (ie Bruyn, Joannes Anthoni, Thimannus Alberti sullen in haer kercken opentlick geconfirmeert uiidie dat anden ersten van eenen dienaer uth Harderwyck.

14. Het is voer goet angesien ende van den broederen des Classis geapprobeert, dat wanneer «enen Dienaer des Woordtz storve oft afflivich ^vorde, dat als dan de nagelalen weduwe ende kynderen annum gratiae sullen genieten unde beiiolden nemptlick dat navolgende jaer rente, des hebben sich de Broederen onder sich verbonden den dienst aldaer dat jaer by beurten te voer- 'reden. Ende dat met consent des Hoves.

15. Angaende Andream Kassenborck, pastoer vorlyts op Campen gewesen, soo ist dat de Broederen des Classis op syn begeerte geresolviert hebben, dat se sich niet daer tho konnen verstaen, om hem totten dienst toe Keerde anthonemen, Óverlaitz dat hij geen ghetuichnisse siner Leere noch syDs levens konde thonen, noch dat hy geen 'itmaet der gemeente was. 16. Is geapprobiert by den Broederen des Classis kynderen des Donderdachs t Doop koemen unde op den selvigen dach geprediget wordt, sullen oick de Ehe luyden moegen ingesegent werden.

17. Den Presidi mit noch een olderlynck aldaer van den Classe opgeleyt syndt tgaen by den Richter int Olde-Broeck ende tsamen mit den anderen naebueren tho spreecken dat uere predicker Goesewino beter onderholt wolden geven ende oick continueren oick mit den kerckmeysteren ende Schoelmeyster van den dinghen thandelen de (welke) (josewinus sal andienen.

18. Nodi is den Presidi mit een olderlynck operlacht, mit den Scholt ende kerckmeysteren van Doerspeick tspreecken datse Wesselum haeren Dinaer voer eenen stedigen predigher wolden accepteren unde syn stipendium tvermeren, unde by also sulx niet en ghescheden, solde den Dinaer noytsaeckelick veroersaeckt worden um te vertrecken.

19. Is de kercfce Dinaers unde Olderlinge van Harderwyck opgelecht den naesten Classem weder uthteschriven ende dat op Putten, ende dat op sodanige tyt als het nodich sail gevonden werden.

Unde minister loei aldaer sal de predicJi doen.

20. Is volgens examen concionis biden Reinero Winckop Dinaer des Woordtz in Bernevelt gedaen ex Johanne Cap. 3: Sic deus dilexit etc, is deselvighe bevonden seer slecht, waer uth hy vermaent syner swackheit oick te bedencken der grote Gemeente de hy hadde tbedinen, ofte hy niet daer in solde willen bewilligen, dat hem een ander ghetrouwer Dinaer by gevoecht mochte worden, also dat hy nochtans solde genieten dat hy tegenwoordich heeft, unde nu en dan syn vermoegen mede tpredicken daer in hy in geconsenteert ende bewilliget heeft.

21. Is oick besloten by den Classe dat de Dinaers des Woordtz alle veertien dagen tot Heerde zullen predicken; deselvighe sullen genoempt werden opdat also den dienst der kerdie aldaer mach bewaeret werden wes ter tyt dat daer eenen getrouwen Dinaer stedich madi gesonden, unde opdat, sulx mach ordentlick ghescheden sal men daer van oover schriven an den Hove, opdat sulx madi bewilliget unde den Scholt aldaer gebieden den Dinaer alle veerthien dagen tlaten halen, unde sal ten ersten weesen den Dinaer int 01de broyck, daer negst Doyrspeick, Nunspeet, Elspeet.

ïen eynde is Censura morum geholden worden unde der convent besloten worden mit eener Dancksegginge tot Godt de Almachtige, Actum den 28 Aprilis 1597.

WINANDUS JOHANNIS.

praeses.

JOHANNES CAESARIUS,

assessor.

GUALTHERUS DE BRUYN,

scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 31 juli 1936

De Reformatie | 8 Pagina's

Acta van de Classis Neder-Veluwe

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 31 juli 1936

De Reformatie | 8 Pagina's