Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

VU Magazine 1994 - pagina 4

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

VU Magazine 1994 - pagina 4

4 minuten leestijd

u

en eerste Jar

m

heefi her

aruur

ereld

nds zijn ziel en zaligheid visueel verbonden aan her lot van de pandabeer? Die \T,lJg moet n dig een ge teld. I it bee t dar inds jaar en dag her go van her W F b paalt, i - op luiaard en zeekoe na 'n zo beetje het aai te dier p aarde. En hij is van rekening door zijn eigen verper I F

I

t

keurigheid - hi] lu t maar een oort groenvoer: anders niet - in her karnp der bedreigde dier oorten terechrgekornen. wende

kie

rzaak ligt v or de hand: de panda i een beest mer een hoge 'aaibaarheid factor'. De

0

iet letterlijk natuurlijk, want hij i bepaald ( niet ongevaarlijkl) Zijn uiterlijk en mot riek

vertederende uitwerking op de tot knuffelen geneigde mensheid. De 'aaibaarheidsfactor', di berust op een uit 1969 tammende theorie van e ayi t Rudv Kousbroek, verklaart waarorn wij li ever hamhebben

ter

een

r

deloo

dan ratten in hui

halen,

en wel kip

maar geen poe eten. Die naar raci me neigende

vooroordelen van de men, waar her de be cherrnv aardigheid der onderscheiden dier oorten berreft, i. rwee Brit e entomologen ('in ektkundigen ') in her verkeerde keelgat geschoten. In een brief op poten, aan her wetenschappelijk rijdschrift ' arure', pleiten zij ervoor om in een alornvattend naruurbeleid ook de in. ekten, para ieten en bacterien niet re vergeren. Die bee tje leggen irnmers, afhankelijk al ze zijn van een bepaalde dier oort, vaak met hun gasrheer het loodje. eem al voorbeeld het geweeklaag rond een Amerikaan e trekduif waarvan her laat te exernplaar begin deze eeuw

het leven liet. Over

het felt dar te-

gelijkertijd twee rypen trekduifiuizen van de aardbodem verd, ...·enen, heeft niemand ook maar een traan gelaten, aldll de entomologen. De

gebelgde Britten

hebben

uiteraard geliJk:

ook dat kleine Jeukverwekkende grut, kan van groot belang zijn 111 ecosy terncn die nu eenmaal \'an onderlinge afhankeliJkheidsrelanes aan elkaar hangen. En bovendien:

monniken, en 2

gelijke

gehjke kappen, Du steun treptrontvlieg! En: lang leve hoofdlLl1s linrworm!

tokok

:

en

ert

T

I

J. Peden

I Kwalificatie Het voorkeursbeleid om de positie van vrouwen op de arberdsrnarkt te verbeteren, werkt met goed, concludeert de Grorunqse onderzoekster mr PA T. Oden Mannen worden als vanzelfsprekend ruet gepasseerd blJ benoerrunqen Vrouwen worden vaak aileen benoemd als ze de eruqe kandidaat zun. Voorkeursbeleid IS lets dat door veel mensen verbaal wei toeqejurcht, maar In de praknjk vaak met toegepast wordt Onloqisch IS dat ruet Voorkeursbelerd zit vol goede ernanopatorre bedoehngen maar verspreidt gellJktlJdig een wat kwalijke geur; een geur van sjoernelen met normen, van het verlagen van maatstaven en het aanstellen van rninder qekwalificeerden.

voorstanders van voorkeursbeleid voor vrouwen werken hard mee aan het Instandhouden van deze reputatre Zo staat In het persbencht, waann het proefschrift van mevrouw Oden wordt samengevat, het zmnetje "Het afweqmqsproces blijft gencht op de beste kandidaat" Alsof dat een schandellJke mlsstand ZOU zlJn Zulke zlnnetJes zlJn koren op de molen van degenen die Vlnden dat voorkeursbeleld leldt tot massale debilisenng, tot het de voorkeur geven aan de slechte solllCitant boven de goede Oden heeft zeit onderzoek gedaan naar de benoemlngen van dlrecteuren blJ lagere scholen In 1985, ten tlJde van de tusle van lagere en De

kleuterscholen tot basrsscholen In verreweg de meeste gevallen werd het mannellJke hoofd van de lagere school verkozen boven de vrouweluke hoofdleidster van de kleuterschool Een belanqnjk nadeel van de hoofdleidsters was dat ZIJ doorgaans een MBO-dlploma hadden en de lagere schoolhoofden een HBO-dlploma. Onder andere door die lagere opletdmo vielen de schoolleidstsrs burten de boot. Het IS evenwel de vraag of zo'n diploma wei zo relevant is voor de benoeming van een directeur. Misschren is het leidmqqeven aan een kleuterschool wei een rnoerluker klus dan het leidrnqqeven aan een lagere school. Strateqrsch gezien zouden de voorstanders van voorkeursbeleid meer enerqie kunnen stop pen In het ontmaskeren van zogenaamd noodzakeluke kwalificatres. Ze zouden erop kunnen wqzen dat bepaalde erqenschappen als biivoorbeeld het vermogen tot samenwerken - een vermogen dat vrouwen In sterkere mate schunen te bezrtten dan mannen - In het functieprofiel meer aandacht moeten krijqen. Op die manter kan men erop wijzen geen voorstander te zun van het afwuzen van de beste kandrdaat, maar dat de beste kandrdaat - en dat lOU vaak een vrouw kunnen zun - juist In de hUldlge procedure ten onrechte met aangenomen wordt Voorkeursbehandeling, met als bevordenng van oneerllJke concurrentle maar als correctle van de al bestaande oneerhJkheld (KN)

I Taalexamens Nlet aileen blJ soillcitaties kan keuze van de maatstaven voordeel opleveren voor een van belde seksen BIJ de taalexamens op de mlddelbare school IS het nlet anders Het merkwaardlge verschlJnsel doet zlch voor dat melsJes de

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1994

VU-Magazine | 484 Pagina's

VU Magazine 1994 - pagina 4

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1994

VU-Magazine | 484 Pagina's

PDF Bekijken