GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

{MH verkorting uit hei Kerhblad van 24 Maart)'

ZENDING

L. S.

De Deputaten tot de Zending onder Heidenen en Mohammedanen, benoemd door de Gereformeerde Kerken in Nederland, in hare Generale Sjmode op 17 Juni 1892, hebben in hunne vergadering van 15 Maart 1893 overwogen, bedenkingen, die van eenige zijden zijn ingebracht tegen hunne handelingen, inzake de uitzending van Dr. J. G. Scheurer als Zendeling-Arts.J

Voor Deputaten was twijfelachtig of het wel op hun weg lag, zich thans in deze te verantwoorden. Immers, zij zijn wèl gelast rapport uit ce brengen aan de eerstkomende Generale Synode, maar niet aan eenige bladen of personen. Dewijl echter wenschelijk was, dat niets de geestdrift zou doovcn in een zaak zoo heilig en heerlijk als de Zending, en dat misverstand hierin geenerlei verdeeldheid en verkeerdheid zou doen opkomen; terwijl zij natuurlijk tevens gaarne den broederen in alles ter wille zijn wat hun personen betreft en niet hun mandaat Cwaarover zij immers niet kunnen beschikken); hebben zij, ondanks hun bezwaar, geoordeeld het volgende in herinnering te moeten brengen:

1. Eenerzijds is door de Voorloopigc Synode van Gereformeerde Kerken in Nederland, blijkens Art. 89 harer Acta, het volgende in dezen besloten:

»3*'. dat zij, in het stadium van de onderhandelingen, waarin zij oj) dit oogenblik met de Christ. Gercf. Kerk verkeert, tot haar leedwezen buiten machte is om op de voorstellen in genoemd rapport [nl. inzake Midden-Java] vervat, in te gaan;

dat zij echter, om het hoog gewicht der zaak, besluit, deze rapporten met de bijlagen op te zenden aan de Generale Synode der Gerefortneerde Kerken, opdat se, door de tusschenkomst van deze Synode, in handen mogen komen van de Zendingscommissie dezer Kerken, opdat de zoo in nood verkeerende Zending op Midden-Java geen schade lijde, en de Kerken ook later haar voordeel kunnen doen met de vele gegevens en wenken, die in die rapporten geboden zijn; willende intusschen de Synode niet geacht worden, hiermede over de beschouwingen en wenken, die in deze rapporten voorkomen, harerzijds reeds een oordeel te hebben uitgebracht.

Blijkens ditzelfde artikel is, in de bespreking van dit besluit, op snel en krachtig handelen en op ruim mandaat aangedrongen, en eindelijk de zaak naar de Generale Synode verwezen, die — blijkens de eenvoudige doorzending der rapporten en benoeming der Deputaten — getoond heeft, hiermede genoegen te nemen.

2. Anderzijds is in de Synode der Christelijke Gereformeerde Kerk, blijkens Art. 85 harer Handehngen nog sterker bepaling gegeven (blz. 67):

»In overleg met den President en den Vice-President der Zendingscommissie wilde de Secretaris voorstellen, die ineensmelting eerst in de toekomst te doen plaats hebben tenzij Deputaten geruststellende verklaringen kunnen gessen op een viertal punten »(/. Zal de Vereeniging zelve wel geene Zendelingen meer uitzenden, maar mogen de Deputaten het wel doen door middel van haar, ook op het terrein van Midden-Java ^^

De adviseerende Deputaat antwoordt terstond:

Op a: Wij hebben als Deputaten dit alles niet besproken. Kerk en Zending vormen geen tegenstelling. Als Deputaten gaan wij van de gedachte uit, dat ai het onze, zooals het thans is, wordt aanvaard. Op d: De Deputaten blijven onverkort in al hunne rechten. . ." »De Secretaris verklaart, dat hij zijn voorstel kan intrekken, al is hij niet in elk opzicht gerust De Conclusiën van het advies der Deputaten verkrijgen daarop de algemeene instemming der Synode "

3. Ten derde blijkt dit ook door de Generale Synode als hare bedoeling aanvaard, uit de in dit Artikel 8^ ge'éischte, en door haar gegevene continueering van den Director en van den Penningmeester.

4. De Generale Synode heeft alzoo de besluiten beiderzijds aanvaard, en door de oabeperkte volmacht aan hare leden door de Classen en Provinciën gegeven, is dus mandaat van al de ter Generale Synode vertegenwoordigde Kerken aan Deputaten tot de Zending, om:

1. Snel, vrij en krachtig te handelen.

2. De methode van de Zendingscommissie der Christelijke Gereformeerde Kerk te volgen ook inzake Midden-Java.

Deputaten moeten dus dr. SCHEURER uitzenden, en mogen dit niet anders doen dan voorheen genoemde Zendingscommissie zou hebben gedaan.

Wat theoretische beschouwingen betreft over ambt, uitzending, macht van Deputaten, enz. willen Deputaten niet op de besluiten dere.k. Synode vooruitloopen.

Deputaten achten hiermede alle oorzaak van vrees, ergernis, wantrouwen of| verslapping te hebben weggenomen, en vertrouwen dus, dat hun uitnoodiging aan de Kerken om, naar het verblijdend voorbeeld door sommige reeds gegeven, hun gebed en hun inzamelingen ten spoedigste en ten ernstigste te schenken voor de uitzending van den Zendeling-Arts der Gereformeerde Kerken in Nederland naar Midden-Java-

Geve de Heere, dat er een zaaien en een maaien in zegeningen zij tot heil van zielen en tot eere zijns Naams!

Namens Deputaten,

M. VAN MINNEN, Praeses.

F. LiON CACHET, Assessor.

L. VAN DER VALK, * O - 7

J. H. FERINGA

J. H. DONNER, Zendings-Director.

Vergaderingvan de Classis Haarlem, gehouden den 28 Februari 1893 te Haarlem. k d

Naar toerbeurt treedt als Praeses op Ds. C. Stadig; als assessor neemt naar de orde Ds. J. Schotel plaats, terwijl Ds. J. Langhout wederom met het scribaat wordt belast.

Gelezen en behandeld wordt de conceptregeling van de vergaderingen en werkzaamheden der Classis. s b

Enkele personen uit een der kerken hebben bezwaar ingediend tegen het door den kerkeraad van hunne kerk voor enkele jaren genomen besluit, dat de ambtsdragers voor hun leven zouden worden verkozen. ; Deze zaak wordt breedvoerig besproken en den kerkefSad geraden het daarheen te leiden, dat de rust en de vrede in de gemeente worde bewaard. w f h U l o L g

De vergadering wordt door den voorzitter gesloten en eindigt deze met dankgebed

Vergadering der Geref. Kerken in de Classis Zutfen, gehouden den gen Maart 1893 te Winterswijk.

Het Moderamen wordt gevormd door Ds. Gezelle Meerburg, praeses; Ds. Mulder, scriba; Ds. Lindeboom, assessor. — Na opening met gebed en Psalmgezang worden de notulen der vorige vergadering gelezen en, behoudens een enkele opmerking, goedgekeurd.

Aan de orde komt allereerst het praeparatoir onderzoek van den heer H. Teerink, cand. a. d. V. U. te Amsterdam. Na beraadslaging wordt overgegaan tot stemming en door de Classis br. Teerink beroepbaar gesteld voor den dienst des Woords in de Gereformeerde kerken.

Naar aanleiding van een opmerking, die br. Tenkink maakt betreffende sommige uitdrukkingen in onze Belijdenisschriften, ontspint zich eene langdurige discussie. De Classis onthoudt zich van eene besliste uitspraak en acht het wenschelijk, dat meerdere vergaderingen in deze zaak haar licht ontsteken.

Na de Pauze wordt de acte van ineensmelting der kerk van Doesburg A en B goedgekeurd, behoudens nadere approbatie der Generale Synode.

Nog worden enkele vragen beantwoord, waarna bepaald wordt, dat de e. k. Class, verg. zal gehouden worden te Vorden.

Ds. Mulder sluit de verg. met dankzegging.

Provinciale Syuode in Friesland.

De Kerkeraden der Geref. kerken van Leeuwarden A en B, daartoe gemachtigd door de Classis Leeuwarden, als Synodale Classis, roepen bij dezen op de verschillende Classen in de Provincie Friesland, tot het houden eener Provinciale Synode te Leeuwarden, Woensdag 24 Mei 1893. Punten of vragen voor het Agendum, en alle verdere stukken op die Synode betrekking hebbende, worden zoo spoedig mogelijk ingewacht bij een der onderteekenaren, gecommitteerd tot de opmaking van het Agendum en tot voorbereiding van alles, wat op deze Synode betrekking heeft.

Namens de beide Kerkeraden voornoemd,

Ds. J. v. AHDEL.

W. C. V. MUNSTER.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 26 maart 1893

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 26 maart 1893

De Heraut | 4 Pagina's