GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Met vei'korting uit het Kerkblad van 29 JVav. 1895.

Generale S: ^node dep Geref. Kerken te MJiddeiburg in 8896.

• Met het oog op in te zenden Rapporten aan de Geref. kerken en naar aanleiding van een ingekomen verzoek om opgave van den tijd der te houden Synode, maken de Kerkeraden der Geref. kerk te Middelburg A^ B tn C voorloopig bekencl, dat, zoo de Heere wil, genoemde Synode zal uitgeschreven worden tegen de iste of 2 de week van Augustus, Als voorloopig adres voor Correspondentie en Inzending van stukken is dat van ondergeteekende aangewezen.

Namens de Kerkeraden der Geref. kerk te Middelburg^ A^ B, C.

J. D. V. n. VET.m'.N', V. n. M.

Middelburg, 22 Oct. '95.

Aig, KBS voor Emer.-Pred. Prerï. wed. en weezen.

Gemachtigd door de Generale Synode te Dordrecht 1893, komen Deputaten der Algemeenc Kas tot de Gereformeerde Kerken in Nederland, met het dringend verzoek, eene derde collecte ten behoeve dier Kas nog in dit jaar te willen houden, en deze collecte vóór 31 Dec. '95 te willen opzenden aan den Deputaat hunner provincie.

Op I Oct. j.l. moest de penn. der Kas/3000 meer uitkeeren, dan hij ontving.

Daarmede, mcenen Deputaten, is de aanvraag om eene derde collecte volkomen gerechtvaardigd. Mogen ditmaal itlle kerken .deze derde collecte houden; 't 20U Deputaten en niet't minst den Penningmeester hartelijk verblijden!

Namens Deputaten voorn.

A, V. D. SLUVS, Praeses.

H. BRINK, Scriba.

Nov. 95 G. BRUGfMA, i'inn.

De Theologische Schooi van de Oer8« formeerde kerken \n Nedes'lsind. «S34-t89§.

Met blijdschap des harten brengen de Curatoren dezer School in herinnering, dat, dezelve weer bijkans een jaar door den Heere onzen God werd staande gehouden en gezegend.

Op den 6en Dec. e. k. viert zij haar eenen-veertigsten jaardag.

Honderd-vier-en-tivintig Studentïn waren gedurende den Cursus 1894/95 ingeschreven, en bij de laatstgehouden examens, in Juli dezes jaars, konden de Curatoren veertien Jiterarische Studenten tot de Theologische lessen toelaten; terwijl acht met goed gevolg het Theologisch examen, eerste gedeelte, hebben afgelegd en twintig onzer broederen tot Candidaten voor de Heilige Bediening werden gepromoveerd.

Zooals wij reeds vroeger bekend maakten, werd ook kort na de opening van den nieuwen Cursus het aantal Leeraren met één vermeerderd.

Wij ook wijzen nu weer op de loffelijke gewoonte van sommige onzer kerken, om eene feest.... eene d-December-collectt voor de School te houden.

Deze gewoonte worde toth niet nagelaten. Moge zij veeleer door steeds meerdere gemeenten Worden gevolgd, opdat ook de Verzorgers der School, waar de milde bijdragen voor haar hun niet worden onthouden, met volle vrijmoedigheid mogen kunnen voortgaan, om de besluiten der Synodi tot hare meerdere volmaking, zooveel mogelijk, uit te voeren.

Met de bede, dat 's Heeren zegen over onze Gereformeerde kerken zij en zijn H. Geest zich krachtig en heerlijk in haar midden openbare:

Curatoren van de Theol. School.

Namens hen.,

L. NsijKNS, Scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 december 1895

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 december 1895

De Heraut | 4 Pagina's