GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

7 minuten leestijd

Door de classis Gorinchem werd 7 Mei onderzocht en met alle stemmen beroepbaar verklaard bij de Gereform. kerken de heer M. Uytenhoudt, cand. a/d Vrije Universiteit te Amsterdam. Zijn adres is: Gorinchem, Ds. J. van Andel.

Namens de classis voornoemd:

G. VERRIJ, h. t. scriba.

Zondag 17 Mei was het voor de gemeente te Kielwindeweer een gewichtige dag, die niet licht uit onze herinnering zal verdwijnen. Na 's morgens een gedachtenisredc te hebben uitgesproken naar aanleiding van Hebr. 13:8, waarin we herdachten hoe voor 50 jaren de gemeente des Heeren alhier opnieuw tot openbaiing kwam, nam onze geliefde leeraar. Ds.

W. Oosterhurt, 's avonds afscheid van onze gemeente. Zijn eerw. had tot tekstwoorden gekozen Hak. 3 : 2b, „Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven". Een groote schare was opgekomen om dit afscheidswoord te beluisteren. Na den dienst werd Zijn eerw, namens Kerke-

raad School ea Jongelingsvereeniging toeg^^ roken 't B!eek dien avond, hoe moeilijk de handen'waren los te maken die er in een viifiarig tijdperk tusschen leeraar en gemeente Zren gelegd. Dat de Heere hem ook in ZIJD nieuwe gemeente voorspoedig make in zijn werk en hem met de ïijnen zegene en behoede

Namens den Kerkeraad:

R. V. D. VEEN JZ., Scrida.

Acta van de vergadering der classis ZwoUe, gehouden op 7 Mei, in de Plantagekerk, te Zwolle.

Art. I. Ds. G. Ebenga opent de vergadering. Hij leest voor Ps. 122, laat zingen Ps. 122 : 2 en gaat voor in gebed.

Art. II. Ia hei Moderamen hebben zitting Ds. Elzenga, praeses; Ds. C A. v. Nood, ass en Ds. Koppe, scriba.

Art. III in. De credentiebfieven worden nagezien en in orde bevonden.

Art. IV. De notulen worden gelezen en behoudens een enkele opt^aerking goedgekeurd.

Art. V. Aan de orde komt een insttuctie van Steenwijk A. Zij vraagt advies der classis ir. een tuchtzaak. De vergadering gehoord de toe lichting, staat aan Steenwijk A toe, wat zij Art.

VI. Nu wordt in bespreking gebracht een bezwaarschrift uit Zwartsluis.

Namens den kerkeraad van Zwartsluis wordt voorgesteld, om een commissie te benoemen, die de zaak verder onderzoekt en zoo mogelijk in 't reine brengt.

Dit wordt aangenomen. Een commissie wordt benoemd.

Art. Vil. Een brief van Ds. Wolsink wordt voorgelezen, en aan zijn verzoek voldaan.

Art; VIII. De Prov. Syn. zal te Zwolle wor den gehouden 11 Juni a. s., terwijl de kerk van Zwolle haar ook zal samenroepen.

Art. IX. Het concept van regeling voor het verband met de Theol. Fac. der Vr. Un, komt nu ter sprake.

Aangezien maar 3 kerken de zaak besproken hebben, onthoudt de classis zich van conclusie, maar bij de korte bespreking van het concept ter cl. verg blijkt, dat er alleen bezwaar bestaat tegen Art. XV.

Art. X. Ter Part. Syn. worden afgevaardigd als primi de dienaren des Woords Elzenga.

Gispen en Westerb. v. Eerten, en als secundi de dienaren des Woords Dwarshuis, Pi. v. Am& tei en Hania, en als primi de ouderlingen L.

Hoogenkamp, T. Kok en D. J. v. d. Vegte en als secundi de ouderlingen J. Brouwer, G. Hoksbergen en J. Nobacb.

Art. XI. Ds. Djtrarshuis brengt als deputaat der zending rapport uit over Soemba. Zijn mede deslingea zijn van verblijdenden aard. Zij stemmen tot dank aan den Heere.

Art. XII. Ds. Zijp brengt rapport uit van den staat der kas van hulpbeh. kerken. Vastgesteld wordt, dat uit die kas voor dit jaar onderstand tal verleend worden aan Kamperveer, Wiisum, Oldemarkt en Schutsloot.

Art. XIIL De regeling van vac. beurten, die om verschillende redenen nog niet vastgesteld is, zal voor de e. v. drie maanden door de deput. ad hoc vastgesteld worden en daarvan zal aan de betrokken Dienaren en kerken kennis worden gegeven.

Art. XIV. Rondvraag naar Art. 41 D. K. O. heeft plaats. Verschillende zaken en icstiucties worden daarbij behandeld.

Art. XV. Een schrijven van IJ. V. Agen uit Genemuiden wordt voorgelezen, inhoudende protest tegen de censuur.

De scriba wordt opgedragen dien brief te beantwoorden.

Art. XVI. De Kerkeraad der Ger. kerk te Kampen wordt machtiging verleend om twee lidmaten te plaatsen onder den 2 den trap der censuur wegens onchristelijken levenswandel.

Art. XVII. Aan de kerk van Ambt Voilenhove B wordt geadviseerd, om bij diacoüieëo, schoolbesturen en particuliere aan te kloppen, ten einde de gelden te verkrijgen, welke benoodigd zijn voor de opvoeding van een doof stommen jongen van minvermogende ouders in het midden der gemeente.

Art. XVIII. Steenwijk A en B en Ambt VoUenhove A en B worden bij de rondvraag Art. 41 D. K. O. gewezen op de noodzikeli; k heid der ineensmelting.

Art. XIX. Aan Oldemarkt wordt advies gegeven inzake den doop van een kind.

Art. XX. Roepende kerk voor de volgende vergadering is Zwartsluis en praeses dier vergadering Ds. Pi. V. Amstel, ass. Ds. Elzenga en scriba Ds. Koppe.

Art, XX. Door Ds. v. Nood wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

Namens de classis:

KOPPE, scriba.

Kort verslag van de Qiassis Woerdsn , 13 Mei 1908.

Ds. v. d. Voet, praeses, Ds. Elshove, scriba.

In Mei zal voortaan op Woensdag worden vergaderd.

Van collecten en quota zullen behoorlijke quitanties worden afgegeven. Ouderling Van Vliet (Ter Aar) wordt voor Duisburg, Ds. Elshove als sec.-kerkï? isitator in plaats van Ds. v, L. benoemd. Der visitatoren rapporten geven een overzicht van de kerken en reden tot dank aan den Heere. Alphen en Zwammerdam xuHenhet beroep van Ds. W. approbeeren, handelend volgens art 16 Classe regeling; ? ! Verslag der Zending wordt uitgebracht, waarbij ook blijkt, dat Ds. N. ongesteld was. De Pinkster collecte wordt dadelijk opgezonden aan Ds. Gunst. Een der kerken ontvangt toestemming tot 2 e trap van censure. De Zend, Depp, zullen in zake een mogelijk drukken van een classic. Zend. verslag advies inwinnen van de Depp, der andere classes, om, desgewenscht, een gemeen schappelijk gedrukt verslag te krijgen. Het beroep van Ds. Hulsteyn naar Waarden wordt geapprobeerd. Ter Part. Synode worden afge vaardigd: Ds. Schoemakers (sec. v. Dijk), Ds. Brouwer (sec. v. d, Heyden), Ds, Elshove (sec. Gunst), Ouderling M. van Muiswinkel (sec. Hoogedoorn), Van der Neut (sec. Jac. Eigeman), Arie Verduyn (sec. N. v. Vliet). Door bemiddeling van Depp. art. 13 is Aarlanderveens bezwaar tegen de onkosten vervallen; worden de voorstellen inzake Zevenhoven aanvaard nl: a. dat de classe voor ditmaal haar ruim /30 zal geven om het achterstallige in het weduwenpensioen aan te zuiveren, en 6. dat tijdens de vacature geen subsidie zal worden verleend, maar bij vervulling dier vacature per jaar /125 voor het pred. tractement (dat dan op /1000 zal staan) zal worden gegeven, en dat ïoolang als het noodig blijkt; waarover de classe elk jiar opnieuw zal hebben te beslissen.

Ter Aar trekt de vraag om te collecteeren in de classe in. Heeft ze eenmaal een pastorie en een predikaat ea mochten haar krachten alsdan te kort blijken te rchieten, dan zal de classe overwegen of er steun te bieden zij.

Noorden wordt /10 verminderd in de class, bijdrage, Oirer de cocc-regeling (verband Geref. kerken en Theol. Fac.) wordt van gedachte gewisseld. Betoogd wordt, dat de beide terreinen van school en kerk goed uit elkander moeten gehouden; dat de school zelf de eindbeslissing behoort te hebben over de „seschiktheid" om onderwijs te geven (zie art. 8 en 9 van het Concept), vooral in de series lectionum (regeling der lessen, zie art. ro). De classe vereenigt zich ten slotte met de gedachte, dat het recht der kerken in dit Concept genoegzaam wordt gehandhaafd, maar dat met name in art. 9 en ro teveel op de schoudersder kerken wordt gels den en teveel ingegrepen wordt in het recht der school; en dat voorts het Collectestelsel (art. 15) gehandhaafd blijve.

Vacaturebeurten, Juni: Ter Aar, Ds. v. Dijk; Zevenhoven, Ds. Schoemakers; Noorden, Ds.

Gunst; Nieuwkoop, Ds. Elshove; Woubrugge, Ds. v. d. Heyden, elk 3 beurten; Aarlanderveen. Ds. v, d. Voet, 1 beurt. Juli en Augustus: Ter Aar, Ds. Brouwer; Zevenhoven, Ds. War menhoves; Noorden, Ds. de Vries; Nieuwkoop.

Ds. Hulsteyo; Woubrugge, Ds. v. d. Voet elk 2 beurten; Aarlanderveen, Ds. Schoemakers en Ds. Elshove, elk i beurt.

Roepende kerk: Nieuwkoop. De praeses opende en sloot met dankgebed.

Namens.de Classe:

H. VAN DIJK.

Zwammerdam, 15 Mei 1908.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 24 mei 1908

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 24 mei 1908

De Heraut | 4 Pagina's