GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Acta van de Classis Neder-Veluwe

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Acta van de Classis Neder-Veluwe

7 minuten leestijd

Epe heeft een predikant. De pastoor van Vaassen houdt de zaak slepende. Aankomende predikanten. Vergoeding van kosten. Herbergiers. Actie tegen den pastoor van Ermelo. Legepredikanten. Ergernissen te Harderwijk. Deputalen.

1592-1620.

Transscriptie van G. van der Zee, Herv. Pred.

XII.

Acta Classis binnen der Elburgh geholden op den 18 July anno 1599.

1. Sint nae aenroepinghe des naems Goeds tot eenen presidem vercoren Wynandus Joannis, tot Assessorem Joannes Sanderus, tot scribam Timannum Albert!.

2. Sint op dessen classe gecompareert Ellardus Maenius, dyner toe Harderwyck, ende die E. Albert Brj'nck, olderlinck; Wynandus Joannis, diener toe Elburgh, Henrick Rynvysch, Senior; Joannes Sanderus, diener toe Hattum^ Peter Schrasser, Senior; Joannes Zuytterius, diener tot Nykercken, Elbert Bernlsz., Senior; Wesselus Joannis, diener toe Dornspyck; Goeswinus Dorre, diener int Oldebroeck; Petrus Kintzius, diener toe Putten; Gualterus de Bruyn, diener toe Voorthuysen; Tilemannus Mylius, diener tot Nunspeel, Joannes Voscuel, diener to Eep; Jacobus Schoonhavius, diener to Heerde; Joannes Hesselius, diener tot Elspeet; Timannus Albertus, diener toe Garder; wegen des Overveluschen Classis Gerar- ' dus Keppelius; ende Joannes Keleler, Oen, comparirl.

3. Uht hel getal der dienars hebben desse navolgende Ihre credentsen exhibeert: die van Harderwyck, die van der Elburch, die van Hallum, Nyckercken, ende Voorthuysen, ende voor guet gekent, ende die andere nyet hebben eenyghe gemeente, sint sonder credentz breven admittirt. Gerardus Keppelius is gecompareert van wegen des Arnhemschen Classis, ende alsoe Georgius Buceus oock daer toe myt hem gecommitterl is, ende die credentz breven ende instructie by sich hebbende, myt eene missive door Jacobum Fontani collegam aen hem geschreven, toegelaeten is.

4. Joannes Voscule gevracht synde quo titulo liy tot Epe in den dienst gecomen is, heefft daerop alsoe geresolveert dat die Classis daer van een guet benogen heefft, is oock vermaent, dat gelyck hy met consent der classis daer gecomen^ oock alsoe die selffde plaetse sonder consent des classis nyt verlaten sail, des heefft die Classis hem geaccordeert alle moegelicke hulp ende assistentie te doen, dat hy behoerlick onderholt cryge.

5. Peregrinus ab Hyerde pastoor toe Vaessen cracht eenre acte int Nyebroek by hem onderteykent tot den Classe geroepen synde, is gevraecht wat hy verstaet door dat woordt (die summa der chrislelicken leere den selfden actis) geefft voor antwoort dat hy sich al noch verclaert met ons in die christelicke religie eens toe wesen, gelyck hy in den Actis int Nyebroek geholden bekent ende beteykent heefft, oock hy 't toe beloofft ende aengenomen binnen jaers toe Apeldorn sich tot des Heeren Nachtmael toe begeven ende sich alsoe der jemeente Gpdsin te , lyv: eni, ... 6. Reynerus Wyncopius heefft per hteras sich ontschuldicht wegens synre kranckheit, welcke excusatie voor guet aengenomen is.

7. Jacobus Schoonhavius, dienaer toe Herde sal sich prepareren ende bereyden tot het examen op den naesten thoecomenden classe, ende soe hy daerinne bequaem gevonden wordt, sal nae behoor in ministerio geconfirmeert worden, mytz als dan doende een proeffpredicatie, ende Johannes Zuytterius sal die examinatie doen.

8. Alsoo 'die broederen des Classis gesyen ende gelesen hebben die breven van placet by den Joanni Hesselio verleent tot die pastorie ende sculties toe Elspeet, wordt belast Gualtero de Bruyn die confirmatie te doen.

9. Wylhelmo Wyrtzfeldio was operlachtin vorighe classe Timannum Alberti ministerio te coufirmeren ende noch nyet gescheet, wordt hem noch tselfde te doen bevoelen myt den eersten. 10. Petro Kintzio operlagt synde syne testimonia te verthoenen ende nu noch nyet gescheet, wordt hem wideromme bevoelen die selvighe te exhiberen in naest comende classe.

11. Die dienaren op den platten lande, die noch geen gemeenten hebben, sullen een mael des jaers sich veringen tot die naeste plaetse daer men het Nachtmaell bedienen sail, vermogens den furstell in den voorgaende class aengetogen, doch «oe eenighe dienaren waren die eenyghe toegenughe van een gemeente toe stichten, sullen dat mogen doen, mytz tot sich nemende eenighe Litmaten uit den steden offte dorpen.

12. Soe vele die lyckpredikatiën aengaat is besloten, dat men sal blyven by het ghene in den generah Synodo- daer- van gesloeten, ende dar van gheeu

«'eyder mentie toe maeken in ghene classibus. 13 Ad Synodum te refereren, dat die gravamina in den 14 art. des lastgehalden Synodi binnen Amliem affgeschafft worden, ende dat gevurdert TOrde, dat alle oncosten op alle Synodale ende Üassicale vergaderinglie by den dienaren gedaen muchten restiluert woorden.

14. .Gualterus de Bruyn is geconfirmeert in ministerio dnrch Wylhelmum Wyrtzfeldium vermogens den 16 Art. des vorigen geholden classis.

15. Die dienaren die acta nationalis Synodi in 'S-graven Haghe geholden noch nyet en hebben sullen deselvighe becomen, oer kerckenraet voorlesen ende dieselvighe onderteyken. 16. Sint nochmaels die dienaren vermaent worden ten platten lande alle moegelicke vlydt voor toe wenden, om die leere des Catechismi in te voeren. 17. Men sal die begheerte Wylhelmi Tome.. in gedachtenisse holden, ende men sal desse saecke •len Synodo voordragen.

18. (ïevraecht synde offte diegenyghe die openbare tarberghe holden, alderhande volck settende tot •Ironckenschap, men oock sal tot olderlingen ende diaconen verkeesen, wordt geantwoort, dat "len sulcke luyden geensynts sail toelaeten. 19. Belangende die saecke Joannls Nuckii, pastor '"e Oesterw'olde, welcke tot noch toe onbequam Wordt gevonden ad minislerium, wordt voor dit "•aell geleden in syne dienst, bish dat men ver- J^eint betringhe synre leere, ende daerna myt "em te handelen nae behoor, ende sal hem oock 'erschryven om op toecomende classe te com- Pareeren. .

20. D\vyle Joanni Flockenio was bevolen te agieren Voor juris jegens Georgius de Goot, ten eynde hy muchte a ministerio amovccrt worden ende nu Flockenius verreyst, sal men sulx den thoecomende Synodo voordragen, om een ander bequam persoon tselfde te iSevelen.

21. Die getuichnisse Joannis Keteler, Pastoor tot Oen, die hy van de Classe te Myddelstum die kercke ter Elburgh vertoont heefft, dwyle hie eenygermaten dessen classi suspect geacht wordt, sal tot Dom. Joannem Nycasium gesonden worden, ende om te vernemen, offte dselvighe wetlick offte van warden es.

22. Offt men oock ruyter ende soldaten buytens Lantz heercomende ende hyer getrouut hebbende sonder wetlicke getuichnisse sal copuleeren, dit ad Synodum te brengen.

23. In gedachtenisse te halden, soe eene guede geleerde Schoolmeester muchte voor vallen die van Nykercken per literas muchte condt geniaeckt 24. Op den Synodum aen te liolden, dat versocht worde, dat die grove ende grouwelicke sonde, als dootslach, ehebi-ueck, blootscande, vrouw scacht (schaken) datelick gestrafft ende geweert mach worden.

25. Alsoe syne Exe. vyff dienaren vurdert int leger by sich te hebben, toe weten twe uit Hollandt eene uit Zelandt, eene uit freeslandt ende een uit Gelderlandt, welcke sal uit die vyer classibus genomen worden, desse saecke wordt gesuspendeert tot den toecomende classem Arnhemiensem.

26. Alsoe Georgius Buoeri vrouwe vergangen wynter vioor den viant binnen Harderwyck gevlucht ende geweeken was, ende aldaer die Gemeente Gods geen cleyne argenisse gegeven myt die overdadicht der klederen, oock dat die selvighe Bucerus een gevecht myt syn broder geholden heefft ende een woordt gescholden, die krancke oock nyet visiteert, sal men dit brengen ad classem Arnhemiensem.

27. Gooswynus Dorre (van Oldebroek) begheert van de kerckenraedt ter Elburgh, dat men synen Coster vlytich vermane dat hy beter achtinghe hebbe op syne schoele, dit heefft Wynandus aengenomen.

28. Die Classis vindt voor guet ende geraetsam voor ditmael gene gedeputeerden op den Arnhemschen classem te senden, gemerckt sie geen g ? en hebben aen twe, die zie schryfftelickx oversenden.

29. Op den toecomenden Synodum in den welcke toe Harderwyck sal geholden worden sullen reyssen ende by won en Wylhelmus Wyrtzfeldius ende een olderlinck uit Harderwyck; Petrus Kintzius ende een olderlinck toe Nykercken.

30. Die gedeputeerden desses Classis sullen voor dit tegenwoordighe jaer wesen die kercke tho Harderwyck.

31. Die tlioecomende Classis sal geholden worden tot Epe welcke verschryvinghe sal geschieden by den kercke toe Harderwyck. 32. Nae geholden censura morum es desse Actie myt een dancksegginghe besloeten, ende die brodern syn myt vrede ende eendrachticheit gescheyden.

WINANDUS JOHANNIS, praeses. JOHANNES SANDERUS, assessor. TIMANNUS ALBERTUS, scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 14 augustus 1936

De Reformatie | 8 Pagina's

Acta van de Classis Neder-Veluwe

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 14 augustus 1936

De Reformatie | 8 Pagina's