Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

5 minuten leestijd

Geestelijke volksgezondheid.

II.

Het internationaal congres voor geestelijke volksgezondheid, in 1930 te Washington gehouden, omvatte, wat het programma betrof, in hoofdzaak vier punten:

1. Verspreiding van betere begrippen omtrent geestelijlc lijden;

2. Voorkoming van geestelijke stoornissen; 3. Verbetering van de zorg voor geestelijke zieken;

4. Opvoeding en nazorg van zwakzinnigen. De Ned. Vereeniging voor Geestelijke Volksgezondheid, staande op wetenschappelijken grondslag, tracht haar doel, de behartiging der geestelijke volksgezondheid, te bereiken door (art. 3 der statuten):

A. het bestudeeren van de vragen, welke op het gebied der geestelijke volksgezondheid liggen of ermede verband houden,

B. het houden van voordrachten en het uitgeven van geschriften,

C. het steunen van onderzoekingen, D. het bevorderen van den arbeid en van de samenwerking tusschen publiekrechtelijke en pri­ vaatrechtelijke lichamen en personen, die op dat gebied werkzaam zijn,

E. het aandringen bij overheid en hare organen op maatregelen in het belang der geestelijke volksgezondheid,

F. alle andere wettige middelen, maatregelen en handelingen, welke aan het doel laevorderlijk zijn. De R.-K. Charitatieve Vereeniging voor geestelijke volksgezondheid omschrijft in art. 3 van haar statuten de taak der psychische hygiëne aldus: Doel is, steunend op Katholieke beginselen, behartigen de geestelijke volksgezondheid in het algemeen en de belangen van de onder dit opzicht hulpbehoevenden in het bijzonder.

Zij tracht dit doel te bereiken door (art. 4): lo. voorlichting te geven omtrent en propaganda te maken voor geestelijke volksgezondheid; 2o. het nemen en bevorderen van maatregelen, welke strekken om geestesziekte te voorkomen en welke de geneeskundige behandeling van geestesziekten ten goede komen;

3ö. het verleenen van medewerking aan de uitvoering van wetten, algemeene maatregelen van bestuur en andere bemoeiingen, die betrekking hebben op het voorkomen van geestesziekte en op de bescherming, behandeling, opvoeding en nazorg van geestelijk misdeelden.

Deze middelen wil zij o.m. verwezenlijken door: 1. het instellen van centrale en plaatselijke commissies ;

2. het in studie nemen van vraagstukken en organiseeren van congressen; 3. het verspreiden van geschriften; 4. het bevorderen van het geven van geschikt onderwijs aan misdeelden; 5. het bevorderen van opleiding: van werkkrachten ;

6. het bevorderen van de oprichting van bijzondere organisaties;

7. het samenwerken met verwante organisaties in binnen- en buitenland; 8. alle andere wettige middelen, die tot het doelj kunnen leiden.

De hulpbehoevenden, de geestelijk misdeelden, ! die de zorg van de Charitatieve Vereeniging voori Geestelijke Volksgezondheid van noode hebben, ! worden in de volgende vier groepen onderschei-' den:

Groep A. Het buitengewoon onderwijs: 1. Achterlijke en zwakzinnige kinderen. 2. Doofstomme, spraakgebrekkige kinderen. 3. Blinde kinderen. 4. Moeilijke kinderen. 5. Lichamelijk gebrekkige kinderen.

Groep B. Verwaarloosde en delinquente kinderen (samenwerking met observatiehuizen, opvoe-| dingsinrichtingen. Kinderbescherming en Meisjesbescherming, Huisvestingcomité en met hen, diej met de uitvoering der Kinderwetten belast zijn).

1. Verwaarloosde kinderen. 2. Delinquente kinderen.')

Groep C. Gedeclasseerden (samenwerking met | Reclasseering, Dr Ariënsvereeniging s), Meisjesbe-j

scherming en Moederschapszorg te 1. Veroordeelden en misdadigers. 2. Alcoholisten en landloopers. 3. Prostituees. 4. Ongehuwde moeders. Heerlen):

Groep D. De eigenlijke patiënten (het specifieke gebied van de gestichtsgeneesheeren en psychiaters) :

1. Idioten. 2. Epileptici.») 3. Geesteszieken.

4. Zenuwzieken en psychopathen. i°) De Ned. Herv. Vereeniging voor Geestelijke A'olksgezondheid tracht haar doel, het behartigen van de psychische hygiëne op den grondslag van Gods Woord, Ie bereiken door (art. 5 van de statuten) :

Ie. voorlichting te geven omtrent en propaganda te maken voor Geestelijke Volksgezondheid; 2e. het nemen en bevorderen van maatregelen, welke eenerzijds strekken om de geestelijke gewondheid op hooger peil te brengen; anderzijds ten doel hebben om het ontstaan van geestesaf wij kingen in den breedsten zin- genomen te voorkomen;

of als deze geestesafwijking zich reeds openiaarde haar te behandelen; 3e. het voor zoover mogelijk bevorderen van de totstandkoming en uitvoering van wetten, algemeene maatregelen van bestuur en andere bemoeiingen, die betrekking hebben op het voorkomen van schade aan de geestelijke volksgezondheid, inzonderheid geestesziekte en op de bescherming, behandeling, opvoeding en verzorging, in den ruimsten zin, van geestelijk misdeelden.

Deze middelen wil zij o.m. verwezenlijken door: 1. het in studie nemen van vraagstukken en het organiseeren van wetenschappelijke bijeenkomsten

en congressen; 2. het verspreiden van geschriften; 3. het bevorderen van kennis van kinderpsychologie, zoowel bij ouders als bij onderwijzers en artsen;

4. het bevorderen van het geven van geschikt onderwijs aan geestelijk in eenig opzicht misdeelden ;

5. het bevorderen van het te werk stellen van en van werkverruiming voor geestelijk in eenig opzicht misdeelden;

6. het samenwerken met verwante organisaties |in binnen- en buitenland; 7. alle andere wettige middelen, die tot het doel kunnen leiden. Ter bestudeering van en adviseering over bepaalde onderwerpen werden de volgende secties gevormd:

Sectie I. Het huwelijks vraagstuk. Bestrijding van zuchten (alcoholisme, morphinisme) en van ontucht als noxen^i) der geesteUjke volksgezondheid, bioscoop, dancing, enz., literatuur (pomographie). i^) Sectie II. Werkloosheid. Sectie III. Opvoedkunde, onderwijs en jeugdbeweging. .

Sectie IV. Het Kind. Sectie V. Zenuwzieken, idioten, zwakzinnigen en psychopathen. Sectie VI. Onmaatschappelijken. Sectie VII. Het cultuurleven. Handel, rechtspraak, kunst en religie.

De Vereeniging voor geestelijke volksgezondheid op gereformeerden grondslag tracht haar doel, de bevordering der psychische hygiëne, op den grondslag der Heilige Schrift naar de opvatting van de Ned. Geref. Belijdenisschriften, te bereiken: . a. door het bestudeeren van de vragen op het terrein der geestelijke volksgezondheid en het voorstaan van het diensvolgens verkregen inzicht; b. door het bevorderen en zelf ter hand nemen van practischen arbeid op dit terrein.

Deze uitweiding over de doelstelling van verschillende vereenigingen voor geestelijke volksgetzondheid en de middelen, waardoor zij trachten dit doel te verwezenlijken, was noodig om zich een juist begrip te vormen van geestelijke volksgezondheid en om te verstaan wat de beweging voor psychische hygiëne eigenlijk wil. Haar taak is drieledig: voorzorg, zorg en nazorg, of anders gezegid: voorkomen, genezen en beschermen. Haar gebied omvat zoowel de gezonden als de zieken, zoowel de geestelijk-normalen als de geestelijk-abnorlmalen.


7) Misdadige kinderen. 8) Vereeniging tot bevordering van het herstel, van Katholieke alcoholisten in Nederland.

9) Toevallijders. 10) Personen met voldoende intellect, doch met karakter- Houten, die hen in botsing brengen met de maatschappij.

11) Schadelijke invloeden, 12) Onzedelijke lectuur.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 14 oktober 1938

De Reformatie | 8 Pagina's

POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 14 oktober 1938

De Reformatie | 8 Pagina's

PDF Bekijken