GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

VU Magazine 1978 - pagina 381

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

VU Magazine 1978 - pagina 381

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

\^ magazine 27 A'. 1878

ZEVENDE

JAAnOANQ

N*. 1 9 3 0

DE STANDAARD. Abo*B«meiiipr>)S per 3 mai^uliï: VMrJkiaMnian /2.kU—ll«iUBAmsunlaai,lnac»/2Je. Eakcte Nusuoers 5 Ceat » a liet BKTML

BCBKIil.: WawHesMnuit tO«, 4atttrtUL SlnctMr-Mtgmr I. It. UUTT.

AdrenMMüa: na 1 M 6 regeli 90 Ce«; iedere reset duriweeB t5 Ceal; Aaavnceial «eniiejdas ne üefdecnea 10 Gral |)er regel

In de d r i e g r e o t e P r o t e i t a a t s c b e Rijk», Pruisen, EBs:elïiui en de Vereenixde Stietei), dle,efeKais lietooze, letr c e « e i s 4 TMbev^klBC zijn, besuat, voor ieder die xolks verlanct, de moseiijklieid om /ija kind te zenden niuer „een sclioul out dea BybeL." Ditzelfde I.S o«k bet cef al i a d e v l i f k l e i n e P r o l e s t a n t s c h e Koninkrijken TAB Zweden, NMrwesea, DeaeHarkea, WortnafccT): ea Seiksea En alleen in liet ook aoe overvecead Protestantüche Koninkrijk der Nederlanden beslaat, uitgeaonea Totfr de rifkerea, dese MOfel^kkeM NUT.

Vereeniging voor Hooger Onderwijs in de maak

Bond bundelt krachten van petitionnement

De bij het Volkspetitionnement te voorschijn gekomen kracht, mag niet verloren Op 24 oktober 1878 drukt De Standaard de gaan; wat toen samenwerkte, mag niet uiteen spatten, zo volgende „Driestar" af: schrijft Kuyper op 29 oktober. De dag ervoor heeft De ^ • ^ Hooger onderwijs. Standaard in grote opmaak de Gisteren viel in een Tergaderimg van plannen ontvouwd. Men ziet van het oprichten van een broederen uit AmsteTdam, Rotterdam, 'aGra- af nieuwe vereniging naast de Tonhage on Utrecht het gewichtige beslnit, reeds bestaande (zoals de om een Vereeniging op ie richten voor Hooger Vereeniging van Christelijk Nationaal Onderwijs); de Onderwijs. plaatselijke comité's en de Tovena ia een Commissie van deskundi- correspondentschappen die meer dan 300.000 handtegou benoemd, om in concept-statuten de de keningen voor het petitionbeginselen uit te werken, die voor deze Ver- nement hebben verzameld, blijven bestaan. Ze worden eeniging voorloopig zQn aangenomen. gebundeld in een bond, onder het motto: ..Een School met Deze Commissie zal den 14don Novem- den Bijbel". ber iu uitgebreider vergadoriug rapporterjrea. Er wordt welbewust gekozen Het plua Uf dat alloreeiöt door dezo Ver- voor een gedecentraliseerde Kuyper eenigiug oeu Theologisöhe faculteit te Am- organisatievorm. drukt het zo uit: ,,Ons volk is sterdam zal wordou goiticht. van een slag dat liefst zijn eiGroüdalag der Vorcauiging zal zjjn een gen gang gaat en zich daarom alduB omsobvöveu tiitikel 2 : >De in het niet dan uiterst noode pressen persen laat in groote eenvorig artikel lo7HSchroven Vereeuiying voor en heden! . . .) Dit verschijnsel Hoogdr Onderwijs wordt geplaalat op den nu gaat ook door bij de Vrije grondslag der Gereformeerde beginselen^ en School. Vraag maar eens in Amstermei name, voor zooveel het ouder wijs in de dam b.v. wat alsoortige Ver//edige GodgeleerJjieid betreft, op de drie for' eenigingen in die ééne stad al voor een ,,School met mulieren van eenigheidf gelijk die in den jare zoo den Bijbel" werken. 1619 door de Synode Nationaal van JDordt- En dat is uitnemend! recht voor de Gereformeerde Kerken dezer Dat moet zoo! dingen we niets op af! landen zijn vastgesteldf in maniere als door Daar Vrijheid blijheid! En juist in gemelde Synode Nationaal, blijkens haar eigen dat ongedwongene ligt voor handelwijze en haar aciCj het gezag van deze den Nederlander kracht"".

formulieren rs bedoeld.^* Daarin kon wel eens een toekomst zitten, omdat er een beginsel in steekt.

Wat speelde zich in de jaren die vooraf gingen aan de oprichting van de V U , honderd jaar geleden, zoal af? Net als de vorige maand ook nu weer een greep uit de Standaard. Ditmaal: oktober 1878

STATUTEN In de statuten wordt de zelfstandigheid van de ,,locale comité's of correspondentschappen" met nadruk vastgelegd. Ze hebben ,,elk voor

zich een vrij en zelfstandig bestaan en zijn slechts federatief door den Bond vereenigd". ,,Elk Comité richt zich zelf. bij plaatselijk Reglement geheel naar eigen goedvinden in". De plaatselijke comité's zijn er in de eerste plaats om de Vrije School in de eigen gemeente te bevorderen. Ze zullen zich onthouden van het rechtstreeks subsidiëren van zulke scholen buiten hun ressort. Daarvoor zijn de bestaande verenigingen. Van alle plaatselijke afdelingen wordt gevraagd om op 19 november een ,,broeder" af te vaardigen naar Utrecht, alwaar de Bond officieel zal worden opgericht en het Statuut zal worden vastgesteld. Tegelijk wordt een grote collecte aangekondigd. Er wordt op drie ton gemikt, dat is gemiddeld een gulden per ondertekenaar van het petitionnement (,,indien personen van zeer klein vermogen buiten staat zijn om op eens een gave te geven, kunnen ze volstaan met voor een jaar lang elke week b.v. een halve cent toe te zeggen"). ..Tast onverwijld door", zo wekt De Standaard (vanaf heden het orgaan van de Bond) zijn lezers op, ,,en gaat rotjd bij Uwe vermogende broederen en vraagt hun eene gave van hun kapitaal; maar gaat ook rond tot bij den geringste van wie mêe petitionneerden. en rust niet eer een igelijk, tot den laatsten man toe, zijn penningske voor onze heilige zaak geofferd hebbe. En kom dan, mannen broeders, met Uw somme gelds of met de lijst Uwer gaven naar Utrecht".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1978

VU-Magazine | 484 Pagina's

VU Magazine 1978 - pagina 381

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1978

VU-Magazine | 484 Pagina's