Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

VU Magazine 1994 - pagina 5

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

VU Magazine 1994 - pagina 5

4 minuten leestijd

E

z

over het algemeen betere leerilngen zun dan jonqens, maar dat blJ het eindexarnen omgekeerd de vsrhoudmqen ZIJn' jonqens halen voor bqna aile vakken hogere clJfers dan metsjes. Volgens drs K. Bugel die aan de Rijksuruversitert Gronmqen gepromoveerd IS, IS dit verschil in presta tie onder andere te

wijten aan verschillen in leesgewoonten. Meisjes lezen meer fictie en vrouwenbladen, jonqens hebben een voorkeur voor feitelijke onderwerpen, voor popularrwetenschappelijke lectuur. Ook m de krant lezen ze verschillende soorten artikelen. heeft het BIJ een taalexamen soort onderwerp mvloed op het tekstbegnp Ais een tekst over voetbal gaat, zal een voetbalfanaat het qerruddeld beter doen dan remand die ruets van voetbal weet; zelfs als de tekst aile mforrnatie bevat die In pnncipe voor een goed begnp nodrq IS MeisJes zijn beter In de be-

antwoording van vragen

o I

Leertests

aard van een sollicrtatreprocedure of emdexarnentsst kan vrouwen benadelen. Hetzelfde geldt, en waarschunhjk rn nog sterkere mate, voor allochtonen Drs. Marco Hessels heeft in Utrecht een prornotre-onderzoek gedaan naar leertests en legde het drscrirrunerend karakter daarvan bloot. Een aantal allochtone kinderen wordt ten onrechte naar het speciaal onderwus gestuurd. Hessels concludeert dat Intelliqentietests vaak met geschikt zqn voor kinderen urt andere culturen. Turkse, Marokkaanse en Nederlandse ktnderen van vijf tot acht jaar zijn door Hessels onderzocht. De test wordt gedaan op het moment dat het kind de mstructies beqrqpt. Ais het kind iets nog niet beheerst, krijqt het hulp. De Leertest Etnische Minderheden laat zien dat de verschillen tussen autochtone en allochtone kinderen beduidend kleiner zljn dan met een traditionele mtelliqentietest wordt gemeten. Turkse De

Marokkaanse kinderen die zwakbegaafd heetten te zun, bluken ineens over een qerruddelde of bovenqerruddelde mtelhqentie te beschikken. Hessels plert voor een breed qebrink van de Leertest Etru-

T

verstandrq

In de naamgevtng woorden 'Etrusche Minderheden' te schrappen. Dat kan aileen maar de suqqestie van bevoordeilng van allochtone leerhnqen wekken. De eruqe goede reden om een rueuwe leertest te mtroduceren, kan zun dat deze 'objectiever' IS en meer recht doet aan het mtelliqenneruveau van zoveel rnoqelijk leerllngen. Ook aan dat van allochtone leerlingen. (KN) de

I

Medicalisering

Twee redes in Rotterdam. Op 19 november hield prof.dr E. van der Does zijn afscheiosrede als hoogleraar huisartsgeneeskunde. HIJ keerde zich tegen de ziekte-opsporingswoede in Nederland. Het verhaal van Dr. Knock, een personage m een toneelstuk van Jules Romain, IS daar wat hem betreft een illustratie van. Dr. Knock hield In een Zuid-Frans dorpje gratis spreekuur voor de dorpelingen en na qrondiq onderzoek wist hlj blj redereen wei een ziekte te diaqnostiseren. Ondersteund door een veelheid aan mforrnatie begonnen de dorpeltngen al hun gevoelens te reqistreren en rapporteerden die bij de dokIn korte tijd lag een op drie dorpelmqen In bed, een op de dne verpleegde de zieken en de rest lueld de econorrue draaiende. Af en toe genas Dr. Knock iemand zodat een ander diens plaats kon mnernen Nederland met zun talloze zrekrneldmqen en arberdsonqeschikten beqmt volgens Van der Does op dat Zuid-Franse dorp te hjken. HIJ roept de dokters op. gewetensvol te werk te gaan am het rnedrcahserinqsproces te stuiten. Een dag eerder, op 18 november, hreld prof dr de

en

H

sche Mtnderheden ter vervanqmq van de qebruikeluke mtelhqentretests Dat zou een zlnnlg voorstel kunnen zijn, al IS het daarbu met on-

ter.

op

het qebred van rnenselijke relanes, verzorqinq. kunst, filosofie en fictionele teksten Jongens doen het beter op het terrern van techruek. econom Ie, pohtiek en derqelijke BOgel vindt dat samenstellers van tekstbegriptoetsen wat meer met deze verschtllen rekerunq moeten houden Ovengens vraagt de promovenda geen eenzndiqe aanpassinc Ze vmdt ook dat rneisjes op school aanqemoediqd moeten worden om meer mforrnaneve teksten te lezen (KN)

c

ziJn mauqurele reter qeleqenherd van het aanvaarden van het hoogleraarschap expenmentele kinderchrrurqie. Tibboe] hield een betoog met een lets andere teneur dan dat van Van der Does. HIJ vindt namelijk dat er een landehjke reqrstratie moet komen van aangeboren en erfelijke ziekten. Zodoende kan meer inzicht in de oorzaken van aangeboren afwijkinqen worden verkre-

o Tibboel de

gen. Is Tibboel een moderne Dr. Knock? Nlet In die zin dat hij een zkh ruet durdelijk ziek voelende bevolking zou willen mlqven In een gezondheidssysteern. Zijn reqrstratie zou aileen dieqenen betreffen blJ wre al een hinderhjke. aangeboren afwtjkrnq aangetroffen is. Wei valt te constateren dat de artsen goed voor hun eiqen werkgelegenheld zorgen. Tibboel acht de oprichtinq van dne of vier grote centra noodzakelijk, waann mterdisciplinaire teams zrch buigen over de licharnelijke en psychosooale gevolgen van de aangeboren afwijkinq, voor het kind en het qezrn. Of dat een gewenste ondersteurunq dan wei een ongewenste medicaIisenng IS, valt op voorhand rnoerlijk te zeggen Het kan een kwestie van mdrviduele smaak zijn. wie geen zin heeft In de beqeleidinq van mterdisoplmaue teams, kan ze Itnks laten Itggen (KN) IllUSTRATIES AAD MEIJER

3 U

MA.v

J"ItV.Utl

1"[ "

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1994

VU-Magazine | 484 Pagina's

VU Magazine 1994 - pagina 5

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1994

VU-Magazine | 484 Pagina's

PDF Bekijken