Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Vijftiende Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 16

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Vijftiende Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 16

3 minuten leestijd

XVI

is. Zoolang zij directeuren zijn, moeten zij ook tot de leden der Vereeniging behooren. Aan hen is met name opgedragen : 1. het maken en. wijzigen van een huishoudelijk reglement tot regeling^ hunner werkzaamheden; 2. het maken en wijzigen van eene instructie voor de curatoren van •de scholen der Vereeniging; 3. het beheer over alle eigendommen, fondsen en geldmiddelen der Vereeniging, onder de in art. 5 bepaalde verantwoording aan de algemeene vergadering, en met persoonlijke aansprakelijkheid in geval van verlies door nalatigheid of door wanbeheer; •4. de benoeming van curatoren voor de scholen der Vereeniging; 5; de stichting van de in art. 1 bedoelde scholen en de bepaling van de plaats waar zij zullen gevestigd zijn; zij mogen tot dat een en ander echter niet overgaan, tenzij op voorstel of met goedkeuring van curatoren; en wanneer beide colleges te dier zake niet tot overeenstemming kunnen komen, wordt de zaak waarover verschil van zienswijze is •door eene gecombineerde vergadertng beslist; 6. de benoeming en het ontslag van hoogleeraren, en voorts van alle personen die onder eenigen titel voor de Vereeniging of voor hare scholen worden aangesteld; zij mogen echter aan niemand eenig onderwijs opdragen, noch een daarvoor benoemde ontslaan, noch bij benoemingen voorwaarden stellen die op het onderwijs betrekking hebben, tenzij op voordracht of met goedkeuring van curatoren; en wanneer beide colleges bij dit een en ander niet tot overeenstemming kunnen komen, wordt de zaak waarover verschil van zienswijze is door eene gecombineerde vergadering beslist; en 7. de zorg voor alles wat betrekking heeft op de stoffelijke belangen van de Vereeniging en van hare scholen. In alle vergaderingen van directeuren, of van directeuren en curatoren gezamenlijk, beslist de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen; en wanneer blijkt dat deze niet kan verkregen worden, beslist bij benoemingen het lot, en bij zaken van anderen aard de stem van den door het huishoudelijk reglement aangewezen voorzitter des bestuurs. Ingeval er in zulke vergaderingen minder dan drie directeuren tegenwoordig zijn, mag in geen geval tot benoemingen worden overgegaan, en mogen ook geene besluiten genomen worden waardoor in den alsdan bestaanden toestand van de Vereeniging of van hare scholen eenigerlei blijvende of belangrijke verandering zou worden gebracht. ART.

7.

De zorg voor het onderwijs dat van wege de Vereeniging gegeven wordt, is behoudens het aandeel dat volgens art. 6 directeuren daaraan hebben, opgedragen aan vijf steeds door directeuren te benoemen curatoren, van welke jaarlijks, volgens vasten rooster, één aftreedt, die echter terstond herkiesbaar is. Hunne taak is met name: 1. het maken en wijzigen van een huishoudelijk reglement tot regeling hunner werkzaamheden; 2. het maken en wijzigen van eene instructie voor allen die in de .scholen der Vereeniging onderwijs gevea;

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1895

Jaarboeken | 192 Pagina's

Vijftiende Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 16

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1895

Jaarboeken | 192 Pagina's

PDF Bekijken