GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

UIT DE BUITENLANDSCHE KERKEN.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

UIT DE BUITENLANDSCHE KERKEN.

8 minuten leestijd

In het tweede blad van de anti-revolutionaire „Rot-.terdammier" van Donderdag 9 Juli komt een allerbe-Jangrijkst stuk voor onder liarknieaws; het draagt ten .titel „D'ö Presbyterian Council te Cardiff" en is van de .hand van Mr A. J. L. van Beeck Calkoien, één van de .zeven deputateu voor de correspondentie met Buitenland--sche Kerken, Uit stuk geeft een kort en zeer oriënleeiend overzicfit van wat verhandeJd is op genoemd CooQcii. Het is zoodanig gesteJd en deelt juist zulke dingen mede, da.t het geJieel de strekking heeft te wijzen op ©en fout onzerzijds, doch dit alles geschiedt volkomen in overeenstemming met de persoonlijkheid van den schrijver. Aan onaangename scherpte en bedilachtigheid is het geheel gespeend, terwijl het ons toch wel degelijk laat voelen', dat er zijns erachtens een tekort is aan onze zijde. Aan wie de schuld, dat tenzij prof. Dr A. Eekliof van Ijeiden verbeteringen aan zoude nebben gebracht, het overzicht dat Ds Merle d'Aubigné uit Parijs gaf van de • geschiedenis van de kerken van liet vasteland van Europa op de Council, in zijne „algemeenheid onjuiste zinnetjes" inhield over Nederland? Aan wie de schidd, dat Merle d'Aubigné gegevens had gevraagd voor ]> federland aan ge raadt üet in geen drieën — aan prof. Cramer van Utrecht, die er echter maar geen had gezonden. Geluldcig ook! Is deze nu de man bekwaam en geschikt om objectieve igegevens aan een buitenstaander te geven omtrent do ontwikkeding van de laatste vijftig jaren van het kerkelijk leven in ons land? Met van Beeck Calkoen vraag ook ik, zonder iets tekort te willen doen aan de beikwaamheid en oprechtheid van prof. J. Sebestijen, „waarom moest een Hongaar de denkbeelden van Dr A. Kuyper komen vertolken"? iMen beantwoorde maar eens de vraag met zooveel zejfbehe€Tsching gesteld door van Beeck Calkoen: „waarom beeft pns krachtig Gereformeerde leven zich niet een weg gebaand tot de spreekplaats, waar vele landen en volken ons getuigenis hadden kunnen hooren"? Met hem betreurden velen ook uit andere landen dit ten zeerste. Genoeg! Ik acht wat van Beeck Calkoen schreef een allerbelangrijkst stuk, dat daar niet mag verbo'rgen blijven onder de rubriek Kerknieuws, door sommigen gelezen, door velen overgeslagen!

Te Zurich werd aan den lieidschen professor Van Nes gevraagd: wie wij toch eigenlijk wel zijn. lin had prof. Cramer de gevraagde inlichtingen aan •Merle d'Aubigné verstrekt, dan zou te Cardiff deze Utrechtsche hoogleeraar de rol vervuld hebben van •jjinlichtingendienst" omtrent de gereformeerde kerken van Nederland.

En als deze mannen de dingen niet zoo zien als vpiji meenen dat ze gezien en gezegd moeten worden, dan 21J11 we wellicht geneigd om hen gebrek aan objectiviteit te verwijten, doch dan meen ik, dat wij haddeu moeten zorgen, dat men niet tot deze mannen ging, maar dat men bij één der onzen kwam om informaties lA te winneii.

Heeft het. verleden ons al niet genoeg geleerd hoe slecht buiteiüandscbe bladen, ja zelfs encyclopaedieën en gieschiedwerken, werden ingelicht door mannen die niet tot onze menschen behoorden en die ons niet kenden, wijl ze dit ook maar liever niet wilden. Juist j'andaag deed ik nog weer de ervaring op hoe weinig bet buitenland over 't geheed genomen met onze kerke-•jijke toestanden op de hoogte is. Op het oogenblik js m ons land een Deensch predikant, die er het boogste belang in stelt zich te oriënteeren omtrent het kerkehjfc leven in ons land. Hij is daartoe objectief genpeg om zichzelf in verbinding te stellen met personen < ue behooren tot de onderscheiden kerl^emeenschappen in ons land Hiiji bez.oekt zooveel mogelijk ook de kerkebjke vergadez'ingen enz. enz. 'Vóór dat hij zich nu naar ons land begaf stelde hij zich in verbinding met .? grootsten historicus van Denemarken — hij noemde ™iJ wel zijn naam, die doet er echter minder toe — ^en theologisch doctor en hoogleeraar, thans een der '^isschoppen van de landskerkin D©neimarken, om van hem et em en ander over ons land te hooren, om aldus van e voren een wéinig op de hoogte te geralcen. Echter \1 Werd van dezen kerkhistoricus hoegenaamd niets gewaar, eenvoudig omdat deze omtrent ons land en jn huidige geschiedenis niet veel wist. Hoe dicht ligt Jenemarken niet bij ons! In hoeveel opzichten komt ''" tand niet met ons overeen! Ik denk dat er heei wat üoterbereiders m rrieslana zijn aie' vrij wat oeter op de hoogte zijn met de wijze waarop men aldaar de boter bereid, dan wij weten hoe het kerkelijk gesteld is in dat land, dat in zijn bijna 100 pCt. der" bevolking Luthersch is, maar van een Lutherdom dat in dogmaticis ons nader staat dan iieei wat lieden die in ons e^en vaderland gereformeerd fieeton en dat bizonder zuiver en echt en oud meenen te zijn, doch die verder van de gereformeerde vaderen afstaan, dan een Luther en de eclite Lutheranen.

De Belgische Zeudiugssynode is te Luik gehouden, gedurende de drie eerste dagen van de vorige week. jJoor omstandigheden buiten de schuld der Ueputaten voor de correspondentie gelegen hadden de afgevaardigden dezerzijds geen gelegenheid om onze kerfcen op die .Synode to vcrteigenwoordigen. Ter laatste instantie kwamen wettige redenen van verhindering. Toch geloof ik, eenigszins vermoedende wat in verband met de begeerte van Gent om van station tot zelfstandige kerk gepromoveerd te worden, ter sprake kon komen, uat het niet kwaad is geweest, dat aldaar niemand van de onzen was. Men kon dan des te vrijer spreken, terwijl ik denk, nog wel nader to hooren wat in verband hiermede is gerapporteerd. De secretaris-generaal heeft de vriendelijkheid geiiad zorg te dragen, dat aan onze kerken ondersclieideu gedrukte rapporten zijn gezonden. De nauwkeurige lezing van sommige dezer rapporten doet ons ernstig bezorgd zijn omtrent de toekomst dezer kerk. Het aantal dienstdoende predikanten ging na 1909 gestaag aclitoruit. ïoen bezat zij er vijf en dertig in getal. Het daalde van jaar tot jaar, met een enkele uitzondering, in 1914 klom het weer tot de hoogte van één en dertig als in 't jaai' 1912. In 1920 daalde het tot op twee en twintig, ïhans is het weer gestegen tot het getal' van 1912, tot één en dertig. Onzes inziens weegt daartegen niet op de constateering van hjet feit, dat de verhouding van de Belgische Zendingskerfc naar binnen-en buitenland heen heel goed is, zooals met de Unie van de Protestantsche Kerken van België, met de Amerikaansche iVfethodJsLisohe Zending en het Leger des Heils.

Op de voorlaatste Synode werd door vele leden de opmerking gemaakt, dat het geestelijk leven van de gemeenten en stations dezer kerk ernstige gapingen aanwees en dat er krachtige pogingen moesten worden gedaan tot verjonging, verlevendiging; en versterking van het geloof der protestantsche gezinnen. Een enquête is sindsdien gehouden. JVIeu heeft de onderscheiden gemeenten en stations een vrageidijst voorgelegd en gevraagd hoeveel leden er van de lijsten der kerk waren geschrapt in de laatste drie jaren en oin welke redenen en hoeveel waren geënregistreerd en waarom. Het antwoord was, dat er waren geschrapt 232 ter oorzake van onverschilligheid; 213 door verhuizing; 187 door den dood; 102 wegens verschil van meening; 33 uit hoofde van een gemengd huwelijk. Op de registers ingeschreven:172 uit beginsel; 156 door verhuizing; 124 door 't gemengd huwelijk; 97 als gevolg van het bezoek van een protestantsche omgeving; 30 als gevolg van druk. Zoo ging het zielontal achteruit met 200! Dit zij, zoo besluit het rapport: en alarmkreet!

Het algemeen getuigenis is: de Bijbel wordt weinig gelezen; de huiselijke godsdienstoefening wordt vei-waarloosd; er is weinig gebedsleven! Velen leven in ons midden, die vreiemd blijven aan de keimis van de fondamenteeJe waarheden van het evangelisch geloof. Het rapport komt tot de erkentenis: wij handelen niet zoo kloek als onze voorgangers. De sport doet ons eene geweldige concurrentie aan. Wij moeten er op bedacht zijn om iets nieuws te scheppen, in den weg waarvan wij onze kinderen en jongelingschap kunnen brengen tot de kennis van het Evangelie. Te meer daar de Roomschen en socialisten er zoo zeer op bedacht zijn hun kinderen allerlei genoegens en ontspanningen geheel gratis te schaffen.

Voorwaar een rapport van welks inhoud wij ernstig kennis dienen te nemen!

Uit het rapport van de Commissie voor de Uitgaven, de Publicaties, blijkt, dat het aantal lezers van de „Chretien Beige", niettegenstaande de prijs is verlaagd geworden, teruggaat.

Het rapport van de Commissie-voor het werk der colportage wijst ook op achteruitgang. Het werk heeft geleden door de afwezigheid, 't is waar tengevolge van ongesteldheid, van sommige colporteurs, echter het feit wordt geconstateerd, dat het weinig bemoedigend is, dat, hoewel om de drie maanden aan de kerken circulaires werden gezonden die aandrongen op leekenarbeid, het resultaat van dezen aandrang öpzichtens onderscheidene gemeenten nul was. Ook in dezen tak van arbeid achteruitga nog!

Onverschilligheid en duidelijk uitgesproken vijandschap tegenover het Evangelie belemmeren ten zeersten den arbeid der colportage.

D'e totaalindruk ontvangen bij de leijing der onderscheiden rapporten uitgebracht op de Synode te Luik kan geen ander zijn geweest dan die van het ontstellend feit, dat er over heel de lijn is: achteruitgang, zoo geen inzinking. Dit was reeds het feit op de Synode te Jumet. De-zo terugloop is niet .gestuit. Geen vloed is op deeb gevolgd.

Is er oorzaak!

Tot de Wet en de Getuigenis, zonder den terugkeer naar Gods Woord en de Belijdenis der vaderen geen dageraad!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 september 1925

De Reformatie | 4 Pagina's

UIT DE BUITENLANDSCHE KERKEN.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 september 1925

De Reformatie | 4 Pagina's