GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Acta van de Classis Neder-Veluwe

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Acta van de Classis Neder-Veluwe

8 minuten leestijd

1592-1620.

Transscriptie van 0. van der Zee, Herv. Pred.

XIV.

Bijgeloovige praktijken. Lijdenspredikaties. Twee mud rogge. Pastoor van Wijhe te Vorchten. De pastoor van Oosterwolde eindelijk als predikant toegelaten. Viering des H. Avondmaals. Eenheid in het onderwijs. Onwillige koster te Oene. De pastoor-herbergier te Ermelo wil de pastorie niet verlaten. Deputaten.

Acta Classis ge hol den den 21 Aprilis binnen Hattem, Anno 1601.

1. Nae anroepingh des Naems des Heeren sint door gemeine stemmen geëligiert in presidem Joh. Sanderus; In Assessorem Winandus Joes (Johannes). In scribam Wimarus Stypelius.

2 Van Harderwyck verschenen op desen Classem Ellardus Maenius, minister, D. D. Jacobus V\^arnerius, olderligh.

Elburgh: "Winandus Joes (Johannes), Dienaer; Burgmr Ernst Reeft, olderlingh.

Hatlem: Joes (Johannes) Sanderus, Dienaer; Peter Schrassert, olderlingh.

Niekerck; Joes (Johannes) Zwitterius, Dienaer; Elbert Berentz, olderlingh.

Vorthuisen: Wolterus de Bruin, Dienaer, sonder olderlingh.

Eepe: Joes (Johannes) Voskuill, sonder olderlingh.

De vorgesettede sint gecompariert mit behorlicke credentz, die naefolgende sonder olderlingh end credentz brieven:

Nunspeet: Tilmannus Mylius. Oldebroeck: Gosswinus Dorr. Ermell: Wimarus Stypelius. Barnefelt: Reinerus Wincopius. Garder: Timannus Alberü. Dorspyck: Wesselus Groningensis. Elspeet: Johannes Hesselius.

Putten: Petrus lünsius, propter adversam valitudinem geëxcusiert.

Heerde: Jacobus Schonhovius. Oen: Thomas Dinxlakius. Osterwolde: Johannes Nuckius.

3. Uth dem Arnemischen Classe sint verschenen D. Petrus Sonnius, dienaer tot Ede, mit Antonio Wedaeo, dienaer tot Bennekom, verthonende ein missive in platze van credentz, welcke die broders annemen voer ditmaell, doch achten dat datselve vorthan niet behoere te geschieden.

4. Sint vorgelesen die acta Classis geholden lestmaell tot Epe, en dewil darin beschloeten datt in desen tegenwoordige classe solde gedaen worden, is volgens affgehandelt.

5. Also bevonden wort in onsen Classe dat sommige dienaer van den verstorvenen eenige middelen geneiten, synde een deell haeres stipendii, daerdoor die lieden worden befestigt in haerer superstitiên, sal datselve gereferiert worden ad Synodum, om aen te halden by den Edl. Hove soicks weggenomen te worden end ein ander onderholt gestelt.

6. Is geresolveert dat Thomas Dinxlacken (te Oene) beheert geconfirmiert te worden in ministerio van D. Vosskulio (van Epe), gelyck in voergaenden Classe beschloeten.

7. Sail achterfolgt werden den 20 artiikell des Synod! gehalden tot Zutphen Anno '96, datt die gantze faste door sail die historie des lijdens Chri (Christi) des Friidags gepredigt worden end niet op den guden Friidagh (so men hem noempt) alleen.

8. Angaende den koster tot Vorthuisen is gedaen, dat dem Synodo wille believen ernstlick antehalden aent Hoeff, dat die toverische koster soUe mogen niet allein van sijnem deinst, maer ock van usu fructuum (vruchtgebruik) geremoviert, end dem jezigen so denn deinst is volbrengende moge gefolgt werden.

9. Also Goswinus Don- doleert vanwege twe mudde roggens so hem twe jaeren sint resterende by den Richter int Oldebroeck, hebben Winandus Johannis end Ernst Reefft end D. D. Jacobus Warnerius op haer genomen den Richter darom anthosprecken, dat vorgen. Goswinus moge contenwerden, ende so niet, dat het Synodus wolle anhalden by den Edl. Hove om demselven dartho te helpen, so niet sail hem geine dimissie geweigert.

10. Verstaende die broeders des Classis dat den olden Pastoer tot Wihe is gekomen op den Gelderschen bodem tot Vorchten end darselbst in tyt van ein jaer twee lijchpredig gedaen, so findet het Classis guet, dat het Synodus wolle scriven ahn den Synodum van Overissel dat solck inconvenient moge so veel mogelick getolliert (opgeheven, nagelaten) werden.

11. Joh. Nuckius, dienaer tot Osterwolde is van Do Ellai-do Maenio end D. Zwitterio, daertho gecommittiert, geëxaminiert worden, also dieselve haer gerapportiert darvan gedaen, end daervan befonden temlich geantwort te hebben, so finden die broederen guet, datt dieselve sail voer einen wettlick dienaer gehalden werden.

12. Is gefragt van die kercke van Harderwyck off man sail mogen lesen voer den fragen des Catechismi ein spruck der schriftuer, dienende tot verklaringh der fragen, so (die) sollen verklaart worden op den tyt.

Antwort, datt die broederen guet finden datt ein elck kerck darin sail doen, watt haer dunkt stichtelick te wesen.

13. Also den Classis van Harderwyck folgt op het Classis van Zutphen einen dienaer in het leger te senden, - so hebben die broders des Classis dartho genominiert mit gemeinen kuerstemmen D.

Ellardum Maenium, dienaer Gottlick. worts tot Harderwyck.

14. Die Classis findet g-uet, dat die correspondentie tusschen het Classis van Amem end Harderwyck om die kosten te vermiden sail vortahn door éénen gedepuLierden mogen underholden werden, doch met advis des Synodi.

15. Deweil grote prophanatie des Sondaghs gespuret wort door het koepen end verkoepen, so begeert het Classis, dat die Synodus darin wolle so veil moglich remedieren.

16. Also vocrmaells beschloeten, dattdiedienaeren len platten lande sollen haer sorgen ten Avontmaell des Heeren in die benachbarten platzen dar daltselve wort uthgedeelt, end deweil sommige darin nachlachtigh betonden, sint sy vermaent, denselve vorthan nae te kommen.

17. Deweill daer is gepretendiert datt per eminentie soude folgen ut den predigen so van den dienaeren te platten lande in den steden geschieden, hebben die broeders solcks willen laten gelangen ahn den Synodum.

18. Angesehen betonden wort dat uth den genabuerden steden so deser alss anderer provinciën die jonge joegt tot Harderwyck ter scholen geoblegiert wort, diewelcke om der verscheidentheit der fimdamenten in haerer studiis jacturen {jactura = schade) lijden, soude die classis well guet finden, dat dem Synodo gelieve op het advis der anderer Classis, die fundamenten haerder Scholen mochten vereenicht worden mit die fundamenten der Scholen van Harderwyck.

19. Bef onden dat wenigh wort verrichtet van 't gene is beschloeten van dem Synodo, ende datt misschien door gebreeck, dat Deputati Sinodi ferne ^an malckanderen wonen, so findet het Classis guet, dat ahn dem S^Tiodo geraetfragt wort off Qiet deinlick (dienstig), dat Deputati Synodi dem Procu • " ^-''•-'^'iiclesiastici last geven alles den Ed. Hove vor te dragen. Infall het mochte gescheiden, dat dieselve ein sodanigh apostill solle verkrygen, daerover hy soude raet begeeren mit hem solle mogen besprecken mit die kercke van Arnhem in platze deputatis Synodi.

20. Also 'tdecretuni Synodi lest geliolden tot Arnem over Pelgrinum de Hyrde, pastoer tot Vasen, niet is executiert worden, wort begeert datt darom worde angehalden.

21. Van dem Classe wort seer deinstlich begert, dat den 17 artickell Synodi Harderwicanae Ao '99, belangende den dienaer tot Barnefelt moge door den Synodum by dem Hove ter executie gebracht worden.

22. Also van veelen dienaeren geclaecht over het verfallen so der huisen van pastorien alss oock kercken, end voer anderen tot Heyrde, Osterwolde end Oen, wort begeert, dat datselve moge van dem Synodo dem Ed. Hove werde angedeint, end oock die kerckmeesters tot reckningh gebracht, datt also deser schwaricheit geholpen werde.

23. Claegt den dienaer tot Oen, dat den Coster darselffs mit syn hausfrouw syn vianden van der Religie, end deinst oock niet will int geheel bedienen, als het water brengen tot den kinderdoop. Darom deinslich gefonden solcks dem Ed. Hove te remonstreiren van (door) den Synodo.

24. Findot den Classe guet, datt die Ehe-ordeningh solle mogen door den Synodum by het Ed. Hoeff befordert end oock gehandhavet werden.

25. Also het Classis verstaet, so van den dienaer tot Ermell alss genachburde dienaren desselven kerspels, datt die lieden haer beklagen sonder ieenige aenwijsingh des wegens ter salicheit als beesten sterven, end den dienaer darvan protestiert, en syn conscientie will gefryet hebben, dweil hem die woningh wort benomen (de pastoor woonde n.l. nog in de pastorie) in synem dorpe, waer door dit wert caussiert, alss oock dat offtmals die predigen door regeereder worden verhindert, dartho oock het huiss der pastorien niet ter Ehren Godes end beforderingh der salicheit der menschen wort gebruickt, maer het contraria gedaen alss datt in alsock huyss wort getappet end dat oock onder die predigen, tegens het befell der heeren deses lantschaps, daer die lieden so gekomen tot anhoringh van Godes wort, haer daer setten om der dronckenschap te plegen, bidden derhalven die broederen des Classis gantz ernstlichen, dat der Synodus wolle mit allen flyt bearbeiden, dat alsolcke sonde door behoorlicke wege werden henwegh genomen, end dem dienaer darselbst geholpen.

26. 1st guet gefonden, dat Wimaro Stypelio op behoerlicke onvanck testimonium dimissionis van Deputatis Classis niet sail geweigert werden, alls oock anderen.

27. Op den Synodum negstfolgende te trecken sint gedeputiert D. Wirtzfeldius end D. Wolterus de Bruin. Die olderlingh sint genominiert van Harderwyck end Hattem.

28. Tot den Classem van Arnhem te trecken is gedeputiert Wimarus StypeUus.

29. Beneffens D. Petrum Kinsiusis gedeputiert D. Johans. Zwitterius in Deputatum Classis.

30. Classis naegstfolgende salie gehouden werden tot Niekerck, end van den deputatis, alss sy 't guet sollen finden utgeschreven werden.

31. Wimaro Stypelio is opgelegt die predig te doen.

32. Censura morum gescheit synde, sint die Brodem in vrede, lieffde end eendracht van malckanderen vertrocken.

JOHANNES SANDERUS, praeses classis. WINANDUS JOHANNIS, Assessor. WIMARUS STYPELIUS, scriba classis.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 augustus 1936

De Reformatie | 8 Pagina's

Acta van de Classis Neder-Veluwe

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 augustus 1936

De Reformatie | 8 Pagina's