GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Officieele Bericthen.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Classis Dordrecht.

De roepende Keik van Zwijndrecht maakt bekend, dat de vergadering van de Kei ken der classis zal gehouden worden op Donderdag 6 Mei, aanvangende te half tien ure, op de gewone plaats.

Stukken voor het agendum worden ingewacht tot 2$ April bij den eerstondergeteeïeude. Namens den raad der Gerei. Kerk van Zwijndrecht:

D. HOEK, praeses.

S. DB WAARD, scriba,

Zwijndrecht, 5 April 1909.

Classis Goriachem.

Vergadering D.V. Woensdag 5 Mei a.s., gewone tijd en plaats. Punten voor het agendum s. v. p. in te zenden vóór 30 April.

De Kerker, der Gsref. Kerk van Gorinchem;

C. LINDEBOOM, praeses.

J, H. VAN NSEDK, jm^tf.

Garaizoen Goriachem.

De Kerkeraad der Geref. Kerk van Gorinchem verzoekt dringend, dat K erkeraden, ouders of voogden hem ten spoedigste mededeeling zullen doen van de namen der jmgelicgen, die dezer dagen als milicien te Gorinchem in garnizoen iijn gekomen.

Namens den Kerkeraad :

C, LINDEBOOM, praeses.

J. H. VAN NKEDB, scriba.

Gorinchem, 3 April 19 9.

Provincie Gelderland.

Depataten voor art. 13 D. K. O, geven bij dezen kennis aan de Kei ken m de prov. Gelderland, dat, zoo noodig, het aanvragen om tiulpbetoon zal moeten geschieden voor den

len Juni. J. VissEüR, scriba.

Classis Gouda.

De classis 4 Mei 1909. Gouda vergadert D.V. Dinsdag

Punten voor het agendum in te zenden vóór 20 April aan den eerstondergeteekende. De roepende Kerk van Schoonhoven B;

Ds. J. J. STEINHART, praeses.

H. HooijKAAS, scriba.

Schoonhoven, 31 Maart 1909.

Particuliere Synode van Zuid-Holland.

(Noord< ; lijk gedeelte).

De vergadering der Particuliere Synode van Zuid-Holland {Noordelijk gedeelte) zal D. V. gehouden worden Dinsdag i, en zoo noodig Woensdag 2 Juni e. k. te Gouda.

Fanten voor het agendum en opgave van de namen der afgevaardigden s. v. p, in te zenden vóór II Mei aan den ie sciiba.

Namens den Raad der roepende Kerk van Gouda;

Ds. JOH. S. LANGE, h.t.prcKses.

Ds, T. SAP, h. t. assessor.

W, C. VAN OEL, ie scriba,

B. RIETVELD, te scriba,

Gouda, 6 April 1909.

Classe Amersfoort.

De vergadering der classe Amersfoort zal D. V. gehouden worden Dinsdag 20 April a. s. ter gewoner tijd en plaats te Amersfoort, m het kerkgebouw aan de Lange Gracht. Namens de roepende Kerk van Veenendaal:

Ds. W, DEN HENGST, praeses.

H. HIENSCH CZN., scrtba.

Veenendaal, 6 Apiil 1909,

Kort verslag van de vergadering der Geref. Kerken in de classis Almkerk, gehouden 18 Maart 1909 te Nieuwendijk,

i. Ds, F. R'spens, dienaar des Woords van de roepende kerk Werker dam A, opent de vergadering met gebed, nadat gezongen is Ps. n8:7, en gelezen Psalm 20.

a. De crtdenticDrieven worden in orde be vonden. Alle kerken zijn wettig vertegenwoor digd. Aan twee diakenen wordt keurstem verleend.

3 In het moderamen nemen zitting: Ds. P. Rispens als praeses, Ds. J. Osinga als assessor, en Ds. H. L. Both als scriba.

4. De scriba leest de notulen der vorige vergadering, welke goedgekeurd worden.

5. De kerken rapporteeren over hunne be spiekingen en besluiten in zake de stipulatie naar het besluit der Syn. van U'recht 1905 omtrent art, 13. Hoewel de schnltelijke stipulatie door geen der kerken noodig wordt geoordeeld, zoo blijken toch alle doordrongen van de roeping, om voor de emeriti te zorgen overeenkomstig de besluiten dier Synode.

Aan Almkeik's kerkeraad wordt verzocht, zijn vroeger voorstel, om te komen tot een classicaal fonds, opnieuw den kerken toe te zenden.

6. Tot deputaten der particuliere Synode worden gekozen: de D.D. W, Bosch, J. A. Goedbloed, en P. Rispens; en de oudl.: N. Oost, H. W. Knol, en A. v, d. Berge.

7. De deputaten voor den Evangelisatiearbeid zullen weer voorgedragen worden aan de particuliere synode: Ds. W. Bosch, Ds. J. A. Goedblced en A. Oost.

8. De collecten voor de Theol. faculteit en voor den Evangelisatie arbeid worden geïnd. In het volgende kwartaal zullen de kei ken collecteeren voor de Theol. school, en de zending onder Heidenen, Joden en Mohammedanen,

9. Voor Waardhuizen en Giessen worden de classis-beurten geregeld. Voor Waardhuizen aldus:28 Maart Ds. Rispens 25 April Ds. Bosch, 23 Mei Ds, Both,

ao Jani Ds. Goedbloed. Voor Giessen aldus:4 April Ds, De Jonge,

25 April Ds. Osinga, 16 Mei Ds. Rispens, 6 Juni Ds. Bosch, 27 juni Ds. Both. Waardhuizen vraagt bovendien nog eenbeuit aan de Dienaren der classis tot aanmoediging voor den pastoriebouw.

10. Ds. Bosch doet eenige verblijdende mededeelingen omtrent den Evangelisatie-arbeid, De kerken worden opgewekt tot voortdurenden steun; den kerkeraden wordt vooral op het hart gedrukt, hunne Dienaren een Zondag voor Rozeudaal af te staan, dat aan geregelden dienst des Woords dringend behoefte heeft.

11. De kerk van Dussen vraagt aan de classis, hoe te handelen met komende en vertrekkende doop-en belijdende leden, welker namen nergens in het lidmatenboek te vinden zijn. In het algemeen is het antwoord, dat met wettige getuigen dient uitgemaakt te worden, oi zu ke personen werkelijk doop-of belijdende leden zijn,

12. Het onderzoek naar art. 41. D. K, O. heeft nu plaats. Meeuwen krijgt een advies. Nieuwendijk doet mededeeling van een tuchtquaestie.

13. De volgende classis zal sasmgeroepen worden door Werkendam B, en D. V. gehouden worden Donderdag 17 Jani, te Almkerk.

14. Ds. J. Oiiuga gaat voor ia dankzegging, en de vergadering wordt gesloten.

Uit naam der classis:

H. L. BOTH, scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 11 april 1909

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Bericthen.

Bekijk de hele uitgave van zondag 11 april 1909

De Heraut | 4 Pagina's