Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Officieele Berichten.

10 minuten leestijd

De classis 's-Gravenhage der Geref. Kerken heeft een algemeenen bededag voor alle Geref. Kerken in ons vaderland uitgeschreven op Dinsdag 11 Augustus.

D. SIKKEL, actuarius.

Classe 's-Gravenhage.

De kerkeraad der Geref. Kerk te 's-Gravenhage bericht, dat de classe 's-Gravenhage D.V. vergaderen zal te 's-Gravenhage op Dinsdag 8 Sept. a.s., gewone tijd en plaats.

Punten voor het agendum worden ingewacht vóór Dinsdag 18 Aug. e.k. bij den scriba, Van Speijkstraat 105, 's-Gravenhage.

Namens den kerkeraad voornoemd:

C. LioN CACHET, scriba.

'-Gravenhage., 4 Aug. 1914.

Acta der Particuliere Synode van de Geref. Kerken in Zuid-Holland (Zuidelijk gedeelte), gehouden te Gorinchem 17 Juni 1914.

1. Namens den kerkeraad der roepende kerk van Gorinchem opent de consulent Ds. S. O. Los van Leerdam te tien ure de vergadering. Gezongen wordt Ps. 68 : 8. Gelezen Openb. I. Ds. Los spreekt een woord van welkom tot de afgevaardigden, wijst op het gewicht der te behandelen onderwerpen en gaat voor in gebed.

2. Alle dassen blijken door de primi afgevaardigden vertegenwoordigd. Alleen van de classe Rotterdam blijkt de credentiebrief niét aanwezig. De uit die classe aanwezige broeders verklaren wettig als primi te zijn afgevaardigd. Hun wordt zitting en keurstem verleend. De credentiebrief zal den scriba worden toegezonden.

3. Gekozen worden tot praeses Ds. J. H. Landwehr, tot assessor Ds. J. E. Vonkenberg, tot scriba Ds. J. G. Kunst en tot sub-scriba Ds. J. D. van der Velden.

Het moderamen neemt zitting. De praeses dankt ook namens de andere gekozenen voor het geschonken vertrouwen, noodigt de verschillende rapporteurs als adviseerende leden der synode te willen zitting nemen, en verwelkomt in het bijzonder Dr. B. J. Esser van Poerbolingo.

4. Ds. W. W. Meynen leest de notulen der vorige Synode, die ongewijzigd worden vastgesteld.

5. Gelezen wordt de oproeping der kerk van 's-Gravenhage voor de op 25 Aug. a.s. aldaar te openen Generale Synode.

6. Gelezen wordt een missive van Deputaten voor de oefening van het verband tusschen de Geref. kerken in Nederland en de Theol. Fac. der Vrije Universiteit, die tot geen discussie aanleiding geeft.

7. In behandeling komt een bezwaarschrift van de classe Rotterdam. Gelijktijdig hiermee wordt behandeld een bezwaar van de classe Barendrecht. Beide betreffen handelingen van het bestuur van het Provinciaal weeshuis te Middelharnis, in verband met niet overeenstemmende besluiten van de Synodes van Zuid-Holland Noordelijk en Zuidelijk deel. De Synode erkent de gegrondheid dezer bezwaren.

De behandeling van het verslag van Deputaten van het Weeshuis voornoemd volgt nu, maar wordt niet ten einde gebracht. In de middagzitting zal zij worden voortgezet.

8. Dr. B. J. Esser brengt schriftelijk verslag uit van den zendingsarbeid van 1 April 1913 tot 1 April 1914. Dit verslag zal gedrukt en aan de kerken toegezonden worden. De prae*es dankt Dr. Esser en spreekt den wensch uit, dat deze welhaast naar het arbeidsveld moge terugkeeren. Een aanvrage om een bijzonderen steun voor het zendingshospitaal ? al door de Synode worden gesteund.

9. Met gebed van Ds. Vonkenberg wordt de morgenzitting gesloten, en met gebed van Ds. van der Velden de middagzitting geopend.

10. De behandeling van het verslag Weeshuis wordt voortgezet. Een voorstel om bij verschillend besluit der twee Particuliere Synodes van Zuid-Holland de commissie voor het nazien der boeken als Synodale commissie te laten beslissen, wordt teruggenomen. De Synode besluit te benoemen een commissie van drie nader aan te wijzen personen, die de exploitatie van het Weeshuis ca. zal onderzoeken, en die rapporteeren zal over de bevoegdheid der Part. Synoden. Als tijdelijke maatregel wordt de verhooging van het verpleeggeld voor dit jaar toegestaan. Het verslag wordt alsnu goedgekeurd.

11. Mededeeling wordt gedaan der rapporten van eenige classis inzake predikantstractementen. Zij worden ter inzage gelegd voor de Synode.

12. Gelezen wordt het verslag der Depp, naar Art. 49 K. O. In de classe Brielle verleenden zy hulp bij de emeriteering van Ds. Smallegange. In de classe Schier'am verschenen zij wel op verzoek, maar bleek hun bijstand nog niet noodig. Een vraag, of niet met toezending der stukken in plaats van bijwoning der class, vergadering kan worden volstaan, wordt ontkennend beantwoord.

13. De Deputaten voor de zending brengen schriftelijk verslag uit. Zij raporteeren over het vervroegd verlof aan Ds. Esser verleend om de ongesteldheid zijner echtgenoote; over de uitzending van zuster Pontier als verpleegster; over de noodzakelijkheid van het uitzenden van een tweeden missionairen arts en een tweede verpleegster ; over de noodzakelijkheid van meerdere bijdragen voor den medischen dienst en over opheüfing en stichting van Chr. HoU. Jav. Scholen, resp. te Poerbolingo en Banjoemas. Zij deelen nog mee, dat Ds. Netelenbos van Wonosobo tijdens de afwezigheid van Dr. Esser als consulent over ons zendingsterrein optreedt, en herinneren, dat moet voorzien worden in de vacature in hun midden ontstaan door het vertrek van Ds. Lindeboom.

14. De quaestor .der Synode br. J. Hazelzet doet rekening en verantwoording van het jaar 1913—1914. Voor het volgend jaar vraagt de quaestor aan f 400. Deze aanvrage wordt toegestaan. Zijn rekening en verantwoording zal door de b.b. Stans en Te Boveldt worden nagezien.

15. Het verslag van den curator der Theol. School, Ds. de Jonge, wordt gelezen door Ds. Meynen.

16. Aan de orde komt het verslag over 1913—14 en de begrooting voor 1914—1915 van Depp, naar Artt. 11 en 13 K. O. Tegelijk hiermee wordt aan de orde gesteld een bezwaar van de classis Rotterdam en een van de classis Schiedam tegen de geldende regeling, waarin, naar het oordeel dezer classes, de hulp niet voldoende bij de classes en te spoedig bij de Particuliere Synode gezocht wordt. De Synode deelt deze bezwaren, waarvan in een schrijven aan de classes zal worden kennisgegeven. De begrooting dezer Deputaten wordt voor één jaar aangenomen.

17. Ds. Mulder rapporteert namens Deputaten naar Art. 19 K. O. Dit rapport luidt alleszins bevredigend. De inkomsten laten niet toe, nog een jongeling volledig te ondersteunen. Wel kunnen nog een of meer ten deele worden geholpen.

18. De Synode neemt aan de volgende voorstellen van de classis Rotterdam:

1. De classis verzoekt de Part. Synode te willen doorzenden naar de Generale Synode :

a. De Generale Synode benoeme Deputaten tot samenstelling van een statistiek der Geref. Kerken in Nederland.

b. De Generale Synode regele nader de correspondentie met de buitenlandsche kerken.

2. De Particuliere Synode spreke zich uit tegen het voorstel der classis Dordrecht, om de gezangenkwestie bij de e.k. Generale Synode aanhangig te maken.

Hiermee is het daarop betrekking hebbende voorstel van de classis Dordrecht vervallen.

19. Verworpen wordt een voorstel van de classis Dordrecht, dat de Gen. Synode deputaten benoeme om te adviseeren over de vraag: Moet het wenschelijk en uitvoerbaar worden geacht, eene generale regeling voor de inrichting van den openbaren eeredienst te ontwerpen en in te voeren ?

20. Naar aanleiding van een voorstel van de classis Gorinchem wordt het volgende aangenomen : De Part. Synode verzoekt aan de Generale Synode, hare aandacht te wijden aan de geestelijke nooden der in Ned. Indië ver­ strooide Gereformeerden, en Deputaten te benoemen die de e.v. Gen. Synode nader inlichten omtrent den toestand dier Gereformeerden, en zoo mogelijk aan haar een voorstel doen om voor de Gereformeerde kerk van Batavia, of eene andere, de middelen disponibel te stellen, dat zij, indien noodig, een dienaar des Wpords beroepe voor de geestelijke verzorging dier broeders en zusters in de verstrooiing.

21. Een voorstel van de classis Schiedam om aan de Gen. Synode te vragen het aanwijzen van een weg, waardoor onkerkelijke leden der gemeente, op wie het Formulier van den Ban niet toepasselijk is, van het lidmatenboek zouden kunnen worden afgevoerd, wordt niet aangenomen.

22. Een voorstel van de classis Schiedam: De Part. Syn. stelt aan de Gen. Syn. voor, te willen overwegen of het niet noodig en mogelijk zou zijn, om te komen tot een herziening der Staten-vertaling, en eventueel maatregelen te nemen die daartoe kunnen leiden, wordt aangenomen.

23. Een voorstel van de classis Schiedam, dat de Gen. Synode er bij de Curatoren der Vrije Universiteit op aandringe, dat het candidaatsexamen der Theol. School in dien zin erkend worde, dat candidaten van de Theol. School die aan de V. U. wenschen te promoveeren, niet opnieuw het candidaats-examen behoeven af te leggen, wordt niet aangenomen.

24. Het voorstel van de classis Schiedam : De Part. Synode hechte hare goedkeuring aan de overeenkomst der Geref. kerk van Hoek van Holland met die van 's^Gravenzande, , om vanaf 1 Oct. 1914 als grenzen van beide kerken te doen gelden de thans door de toevoeging van Hoek van Holland aan Rotterdam bij de wet geregelde burgerlijke grenzen en zende dit ter goedkeuring door naar de Generale Synode, — wordt aangenomen.

25. Wegens vertrek van Ds. Lindeboom wordt uit de classis Gorinchem benoemd als sec. dep. art. 49 K. O. Ds. Steinhart, art. 19 K. O. Ds. Bouwman, voor de zending Ds. Zwiers. De andere deputaten worden herbenoemd.

26. Naar de Gen. Synode worden afgevaardigd als primi: Di Landwehr en Vonkenberg, de ouderlingen Stans en te Boveldt; als secundi Di van Lummel en van der Velden, de ouderlingen de Bruin en Borgdorff.

27. Tot leden der Commissie (zie boven art. 10) worden benoemd de B.B. B. Richters te Rotterdam, J. W. Mekking te Gorinchem en P. Biemond te Bleiswijk.

28 De Commissie tot nazien der boeken van de quaestores rapporteert alles in orde te hebben bevonden. De quaestores worden gedechargeerd.

29. De volgende Synode zal D. V. worden samengeroepen door de classis Schiedam.

30. De Praeses dankt de classis Gorinchem voor haar goede ontvangst der Synode. De assessor dankt den Praeses voor zijn leiding. De vergadering zingt Ps. 118 : 7. De Praeses gaat in dankzegging voor en sluit de Synode.

De scriba,

J. G. KUNST.

Kort verslag van de vergadering der Classe »Buenos Aires« 17 Juni 1914.

1. Ds. A.. C. Sonneveldt opent namens de roepende kerk met het zingen van Ps. 133 : 1, lezen Ps. 84 en gebed.

2. De credentiebrieven in orde bevonden. Tres Arroyos heeft instructie meegegeven.

3. De wenschelijkheid naar onderzoek in hoeverre aansluiting bij de Nederlandsche kerken is gevorderd, wordt uitgeproken.

4. Ds. A. C. Sonneveldt ontvangt machtiging als vertegenwoordiger naar Nederland.

5. De classis schenkt approbatie aan de losmaking van Ds. A. C. Sonneveldt van de kerk te Buenos Aires, daar deze een officieele beroeping naar Chubut ontving.

6. De kerk van Buenos Aires vraagt advies voor haar voornemen om deputaten te verzoeken een predikant voor B. A. te willen zenden. Geadviseerd wordt zulks te doen, al wordt de ernst der moeilijkheid niet uit het oog verloren.

7. Ds. A. C. Sonneveldt deelt mede, hoe hij geneigd is de beroeping naar Chubut op te volgen.

8. Tuchtzaken worden besproken. B. A. wordt geraden over te gaan tot Ie trap van censuur. T. A. thans nog niet over te gaan tot 2e trap van censuur.

IX. - De grensregeling. Ten Zuiden van Tandil (Chubut uitgezonderd) komt voor rekening van T. Arroyos.

10. B. A. vraagt en ontvangt advies aangaande het lezen eener predikatie door br. VanHogendorp. De classis meent de meest gewenschte weg te zijn, opening en sluiting door een broeder ouderling te doen plaats hebben en het lezer eener predikatie, genoemden broeder op te dragen.

11. Gemeenschappelijke belangen worden door de Classis aan de deputaten bekend gemaakt.

12. Aangedrongen wordt op geregelde driemaandelijksche toezending van het rapport van den toestand der gemeenten.

13. Benoeming Classis-correspondent.

14. Tres Arroyos wordt aangewezen als roepende kerk.

15. Advies in doopzaken. Hierover nader advies van deputaten in Nederland en Noord-Amerika te vragen.

16. Rondvraag.

17. Sluiting met zang en gebed.

Voor de Classis

Sj. RIJPER.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 9 augustus 1914

De Heraut | 2 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 9 augustus 1914

De Heraut | 2 Pagina's

PDF Bekijken