GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Voor Kinderen

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor Kinderen

5 minuten leestijd

KERSTFEEST.

Ons is geboren 't Van God verkoren. Heilig, heerlijk Kindekijn. Waar 't niet geboren, - Wij waren verloren. . - " Laat ons vroolijk, vroolijk zijn.

Met liederen als deze spraken vijf en' meer eeuwen geleden de geloovigen iu de kerken onzes lands hun blijdschap uit over de geboorte 'van den Heere Christus. En al doen wij het ook op eenigszins andere wijs, in den grond der zaak is het toch hetzelfde. Het is de ware Kerstvreugde, de blijdschap dat Christus geboren is.

Er is misschien geen feest dat meer algeiaeën in de wereld wordt gevierd dan het Kerstfeest, maar ook geen dat meer gebruikt of Kever misbruikt wordt tot allerlei waarvoor het niet bestemd is. Dg een verblijdt zich over vacantie en vrije dagen, de ander over eten en drinken, de derde over giften en gaven, de vierde over uitgaan enz. Ook zijn er uitdeelingen, Hefdadigheidsfeesten enz. Maar met de ware Kerstblijdschap heeft dit alles eigenlijk niets te maken.

Waarin die bestaat zeggen ons de woorden van den Engel des Heeren tot de herders in het veld van Efrata (Lukas 2 : 10, 11):

»En de engel zeide tot hen : Vreest niet; want ziet, ik verkondig u groote blijdschap, die al den volke wezen zal;

Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus de Heere, in de stad Davids."

En iets verder in het zelfde hoofdstuk we (vs. 14): lézen

»Eere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de menschen een welbehagen."

Nu weten we dus wat vreugd het Kerstfeest geeft en wat die uitwerkt.

Zoo begrijpen - we dan ook recht wat een lied uit' later tijden, van de geboorte onzes Heeren zegt:

Halleluja de tijd, Bepaald van eeuwigheid. De tijd der hoogste vreugde kwam, Nu God Zich 't vleesch ter 'woning nam. Hoe wenschten zij wier geest Hem zag Dit Kind te aanschouwen en Zijn dag, Gods Zoon en mensch, hoe wonderbaar! Hij kwam, toen juichte de EnglenscHaar Aanbidding dank den Heer! God in den hooge de eer. Gods heil en vrede zij U, mensch, verlost wordt gij.

In den lofzang van Simeon lezen we van den Heere Christus, dat Hij zou zijn een licht tot verlichting der heidenen. Hij .zelf heeft later getuigd : Ik ben het licht der wereld, die Mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Toen het Kindéke van Bethlehem in de" wereld, verscheen, girig in de nacht van zonde en ellende het licht op, "€n dat waarachtige licht schijnt nu nog.

Ook daarvan hebben de inenschen die het geloofden en ondervonden getuigd. Gehjk^de blijdschap zich uitsprak in liederen en zangen,

zoo ook is het Woord des Heeren als in beeld soms treffend weergegeven.

In de kunstverzameling te Dresden, de hoofdstad van Saksen bevindt zich het beroemde schilderij voorstellende: Christus het Licht dei wereld. Men ziet het Kindeke Jezus, gewonden in doeken en nederliggende in de Kribbe in de woning te - Bethlehem. Maria en Jozef staan bij de kribbe; de herders komen binnen en aanbidden. Het is nacht en daar buiten stikdonker. Licht schijnt nergens te zijn dan waar het Kindeke ligt. Maar van Christus straalt dan ook een licht af, dat alles verheldert en waardoor zij beschenen worden die daar binnen zijn. Alle licht straalt van Hem uit. En gelijk nu de woning zal Hij straks heel de wereld verlichten, tot heil van allen die in Hemjgelooven.

Daar is uit 's werelds duistre wolken Een licht der lichten opgegaan. Komt tot Zijn schijnsel alle volken, En gij, mijn ziele, bidt het aan.

Vele eeuwen nu reeds lang hebben de geloovigen zich op Kerstfeest verblijd, dat hun Heiland is geboren. En wederom hebben duizenden vromen zich verheugd in het Licht dat is opgegaan in Bethlehem. Maar ten volle begrepen en verstaan wat in Bethlehem geschied is, heeft niemand. Ook heeft nooit een ten volle kunnen uitspreken wat het Kindeke in de kribbe voor de wereld is. Elk Kerstfeest spreekt ons van heerlijke dingen die God gedaan heeft. Maar Zijn daden volmaakt te kennen en te doorgronden is ons menschen op aarde nog niet gegeven.

Wij lezen in Jes. 9:5:

»Een Kind is óns geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijnen schouder; en men noemt Zijnen naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid. Vredevorst."

Gij ziet, vrienden, onder al de namen die aan het geboren Kindeke gegeven worden, staat voorop Wonderlijk.

Wonderlijk is het, dat een kind geboren wordt 't welk te 'gelijk Gods Zoon en de Zoon des menschen is.

Wonderlijk is het, dat Hij, de Heere, der Heerlijkheid, vrijwillig nederdaalt om te wonen onder de zondaars die hem haten, en voor wie Hij toch Zich aal overgeven.

WonderHjk is het, dat Hij door Zijn dood aan de^ wereld het leven geeft, en verloornen maakt tot verlosten die roemen in Gods genade.

Als wij zoo' het Kind van Bethlehem beschouwen, verstaan wij ook het woord des dichters :

Gij zijt het grootst, het 'heerlijkst wonder. Uw star kwam op en gaat niet onder, Maar schittert de eeuwen door, van ver. En roept van 't Westen en het Oosten Tot U die alle ziel kunt troosten, U, zelf de eeuwge Morgenster.

Wij knielen bij Uw kribbe neder, O, onze Heiland, God en Heer, En brengen lof U dank en eer. Wij keeren met de herders weder. En melden al wat is geschied, Hoe Ge arme zondaars en verloornen. Tot kinderen Gods herschept, verkoornen; Hoe ge uit gena behoudt om niet.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 26 december 1915

De Heraut | 4 Pagina's

Voor Kinderen

Bekijk de hele uitgave van zondag 26 december 1915

De Heraut | 4 Pagina's