Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 17

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 17

Rede gehouden bij de aanvaarding van het ambt van Hoogleeraar in de faculteit der Letteren en Wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

2 minuten leestijd

18 tegenover de Grieksche m a s s a : deze verwacht het van het heden, zij vestigt het o o g op het verleden 57)

e

n op de toekomst; en

daarmede geeft ze juist datgene wat aan die massa ontbrak: de hoop, die de ziel

verheft

en haar uitvoert v e r boven de

moeiten en beslommeringen dezes levens.

5 8

) E n ook hier staat

weer PLATO aan de spits: want sterker dan hij wijst wellicht niemand vóór hem op het loon, dat den waren wijsgeer beidt: de onsterfelijkheid der ziel is de sluitsteen zijner leer. N u z e g ik niet, dat al deze dichters en denkers m y s t i c i zijn, maar de geest die hen allen beheerscht, den een meer, den ander minder, en onder

wiens

beademing

ze allen staan, misschien

zelfs EURIPIDES niet uitgezonderd, dat is de geest der mystiek. Z o o ben ik dan allengs van zelf gekomen tot het tweede punt waar ik uwe aandacht op wilde vestigen. W a a r ik in de eerste plaats

U schilderde

den vorm, waarin

deze

strooming

zich

openbaarde, g a ik U thans wijzen op haar wezen en hare beteekenis voor de philologie. H i e r is echter een w o o r d tot nadere preciseering niet overbodig. In den aanvang

mijner rede wees ik U er op, hoe de

fout van de kritisch-rationalistische school eene tweevoudige i s : eenerzijds

een op den voorgrond schuiven van de kritiek, en

hoogstens van de realia, maar in elk geval een verwaarloozen van de philosophisch-religieuze ling, — en aan den anderen

zijde der Grieksche ontwikke-

kant, waar het noodzakelijk was

zich met de philosophie bezig te houden, een rationalistischintellectualistische interpretatie die met het karakter dier philosophie ten eenenmale in strijd is. Definieert G e nu de philologie als wetenschap van den logos, en verdeelt

G e haar in philologie in engeren zin, historie en

philosophie, 59) dan behoef i k , o m te bewijzen, dat de kritischrationalistische school hare philologische roeping verzuimd heeft, U

slechts

aan te toonen, dat ze de philosophie als onderdeel

der philologie v e r w a a r l o o s d heeft: en dat dit inderdaad het geval is, z a l w e l niemand ontkennen. Maar daarmede is de quaestie niet uit. Immers we bewegen ons in deze oogenblikken niet op philosophisch, maar engeren

op philologisch

z i n genomen.

in eigenlijken

terrein, philologisch dan in

E n zoo z a l het bewijs v a n . mijne thesis

z i n eerst dan geleverd

zijn, wanneer ik aange-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 september 1904

Inaugurele redes | 69 Pagina's

Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 17

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 september 1904

Inaugurele redes | 69 Pagina's

PDF Bekijken