GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Acta van de Classis Neder-Veluwe

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Acta van de Classis Neder-Veluwe

7 minuten leestijd

1592-1620.

Transscriptie van G. van der Zee, Herv. Pred.

XVI.

Hulp aan een Schoolmeester. Voortgang der Reformatie. Legerpredikant. Huwelijkssluiting. Diversen. Deputaten.

Acta Classis des Nederveluschen quartiers gehouden in Barn e velt den 5 ende 6 Aprilis Ao 1603.

1. Na aenroepinghe des Naems Godes so syn met gemeener cuerstemmen vercoren in Presidem D. Winandus Johannis; in Assessorem D. Petrus lüntzius; in scribam Ellardus Maenius.

2. Sin op desenclasse verschenen dese navolgende dienaren Godlickes Worts ende ouderlinghen der Gemeynte Christi van:

Harderwyck: Ellardus Maenius, predicant, ende Wolterus van WolUngen, ouderling.

Van der Elburch: D. Winandus Johannis, predicant, ende Lambert Feyt, senior.

Hattem: D. Johannes Sanderi, predicant, ende Pieter Gerritsz, ouderling.

Niukerck: D. Johannes Zwitterius, predicant, ende Elbert Beertsz. ouderling.

Eep: D. Johannes Vosskuyl, minister, ende also sijn ouderling hem absenteerden omreden die den classi niet suffisant en waren, is voor dese reyse sulckx voor geëxcuseert gehouden, doch dat sulckx niet weder en geschiede. •

Voorthusen: D. W^olterus de Bruyn, minister, ende Elbert Ryckxz. ouderling, die welcke mit consent des classis (sonder sulckx in consequentie getrocken te worden) den eersten dach na buys gereyst.

Putten: D. Petrus LKintzius, predicant. Oldebroeck: D. Johannes Heesius. Elspeet: D. Johannes Hessels. Heerde: D. Jacobus Schoonhovius. Oosterwolde: D. Johannes Nuckius. Gerderen: Timannus Alberti. Nunspeet: Tilmannus Mylius. Doorspyck: Wesselus Groningensis. Oen: D. Thomas Dinslakius. Armel: D. Wimarus Stypelius. Bamevelt: D. Reinerus Wyncopius.

Is oock mit genoechsame credentie ut desen classe van Arnhem verschenen op desen classe D. Petrus Sonnius, minister in Eede.

3. Sin oock die credensbrieven voorgelesen ende altesamen in debita forma te wesen bevonden.

4. Also een supplicatie den classi ter handen gestelt worde van D. Everhardo Johannis, gewesen Schoolmeyster tot Barnevelt, waerin hy sijnen drovighen staedt vertoonde, versoeckende van den classe, dat haer E. wilde gelieven voor hem by den Junckeren ende Scholtesen te deser plaetse te intercéderen, op dat hy in sijn vocatie, ende volgens dien in sijn stipendio mochte continueert worden. So ist dat den Classis resolveert heeft dat uit midden haer souden vervoeghen bij die Junckeren ende Scholtesen voorsz. om sulckx te attenteren; ende indien haer E. niet en souden effectueren, dat alsdan den classis soude eenigh voorschriven instellen aen den Eers. Magistraet van Harderw. ende Juncker Paul van Arnhem, dat haer E. gelieven wilde Everhardo voorsz. die goede handt te bieden op den aenstaenden Lantdach, dat hy mit een stipendiolo uit die Geestelicke goederen mochte versien worden, opdat hij door desperaetheijt ende gebreck van onderhoudt niet en verghae.

5. Sint volgens acta praecedentis classis herlesen ende dat daer in noch te verrichten was, is affgehandelt worden. Ende is nochmaels gerepiteert worden, ende D. Thomae Dinsxlagio opgeleythem mit den eersten van D. Vosskulio in ministerie te laten confirmeren [quod factum est Ao 1604 in Martio]. Oock dat die gene die in de vasten die Historie des Lidens Christi predicken, sulckx doen niet alleen op den goeden Vridach, maar alle Vridachs door de vasten. Oock dat die Dienaers in Voorthuysen, Heerde, Barnevelt, Garderen elc trachten, dat die Lyckpredicken affgeschaft worden een yegelick in syn plaetse. Als oock aen den Sjmodum te refereren die saeck van Barnevelt aengaende dat een bequaem Dienaer daer mochte coemen, also doch dat Wijncopius mochte eerlick onderholt behouden; ende wat volgens d' acte des Synodi gehouden toe Nimweghen van Deputatis Classis daer in gedaen, ende wat hen daer over van den Junckeren wedervaren is. Daerbenevens te resumeren in Synodo den 11 artikel Synodi Neomagensis van het restauriren der Paslooren behuysingen ende kercken, voornaemlick tot Armel, Heerde, Oosterwolde ende Oen. Ende dat. D. Timanno Alberli als noch van Deputatis Classis worde mede gedeilt voorschrie-

vinghe aen het Praesbyterium van Arnhem, om voor hem te intercéderen by het Ed. Hoff, dat hy te syne behoorlicke onderholt mochte coemen.

6. Also Deputatus Classis Amhemiensis in syn instructie hadde om te vemhemen ho die zaeck mit Peregrin o de Hierde (pastoor te Vaassen) sich hebben mochte, ^ende bevonden sijnde, dat hy noch is ende bliefft die ghene des vooren, oordelt den Classis, dat dese zaeck nochmaels ad Synodum worde gerefereert.

7. Is oock raetsaem gevonden, dat die acta Nat. Synodi ungulis vicibus leganti sit classicis contentibus.

8. Nadien den Classi ter handen gestelt worde een missive van den E. Magistraett der Stadt Harderwyck, waerin van den Classe versocht worde, dat het haer E. wilde gelieven op plaets hares E. kerckendienaers Ellardi Maenii een persoon te deputeeren (indien nodich) het veltlegher syner Ex.tie mocht volgen uit reden, dat die L. Godt D. Wirtzfeldium tot Hem uit desen leven geropen heeft, ende haer E., also Ellardi dienst niet en soude comen derven als nu alleen synde; So is het, dat den Classis alles rijppelick overwoghen hebbende, den E. Magist. van Harderw. in haer E. versoeck heeft gewilvaert, op dese conditie, dat indien die kercke van Harderw. daerentusschen niet versien en wort mit eene andere dienaer, dat alsdan Ellardus sal • verschoont worden, anders niet. Daerom dan op dieselvighe conditie D. Wiinarus StypeJius mit gemeene cuerstemmen eligeert is ende hy oock sulckx in de vrese de9 Heeren heeft aengenomen; wel verstaende op die conditie als het Ellardus Maenius heeft aengesiana (Nijkerk).

9. Also daer questie viel van den 4 artikel des Nat. Synodi over die forme der beroepinghe der dienaeren, als namelick off die kercke gehouden sij voor ende aleer sy beroepinghe op een dienaer des G. Woorts doe, den E. Magistraedt daer over te begroeten; dan om te achtervolghen die trappen Nationalis Synodi, dat namelick by de kercke staedt, die beroepinghe, examinaüe, ende dan te doen die Overheyt die presentatie, om die approbatie te becoemen, oordelt den Classis dat men blieve bij den Nat.-Synodi.

10. Vint die Classis raetsaem, dat die dienaren des Woorts, diegene (nl. van de gemeenteleden) die onghehoudt synde, haer tot die Tafel des Heeren willen begeven, sullen vermanen, dat sij wel toesien, datse haer aen niemant verhouwelicken buyten die Gemeynte, ten sij dan aen sodanighe die de Religie toestemmende, ende van eenen vrommen politischen wandel sy; ende dat het wel raetsaem ware, dat sy eer het houwelick gesloten worde, sulckx souden communiceren den Dienaer des Woorts ofte Ouderling der Gemeynte.

11. Also men vint, dat veele ouders niet en houden hare beloften gedaen by den Doop van het optrecken harer kynderen, wort sulckx ad Synodum gerefereert om (so nodich) sulckx ad Synodum Nat. te brenghen,

12 Alsoo bevonden wort, dat voor eenighe tijden van het E. Hoff een Placcaet is uitgeghaen waer door inhibeert wort, dat hem niemant vervordere onder die predicatie op die kerckhoven, ende omtrent die selvighe te gaen, te staen, ende eenich ander tumultum te conciteren; oock geen gansen te trecken, noch schuttebieren te drincken, ende bevonden, dat darin noch groot gebreck bevonden wort, is raetsaem gevonden, dat sulckes den Synode worde verwittighet, op dat het Placcaet mochte ter executie gestelt worden.

13. Hebben D. Reynerus Wincopius en D. J. Heesius die predicatien gedaen, ende dat den broederen daer in te verbeteren dochte is hen luyden aengedient.

14. Syn mit gemeijner stemmen te reyssen op den Synodum van Hard. vercoren tot die kercke van Hard. Eli. Maenius ende een ouderling; ende D. J. Heesius dienaer int Oudebroeck, ende een oudering uit die kercke van der Elburch.

15. Is op plaets D. J. Zwitterii in Deputatum Classis eputeert worden D. Winandus Johannis, ende blieft noch voor dit jaer Eli. Maenius.

16. Ad Classem Arnhemiensem is te gaen gedeputeert D. J. Vosskuyl.

17. Die plaets des toecoemstighen classis is genomineert Heerde, ende sal minister loei die concion oen textu electitio.

18. Deputatus cl. Amhemiensis bedanckt synde van syn E. bywoeninghe ende goede advys, ende censura morum gehouden, syn de broederen in reden ende eenicheyt gescheyden, nadien die L. Godt voor syn genade bedanckt was dese veraderinghe bewesen.

WINANDUS JOHANNIS, Praeses.

PETRUS KINSIUS, Assessor.

ELLARDUS MAENIUS, Scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 september 1936

De Reformatie | 8 Pagina's

Acta van de Classis Neder-Veluwe

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 september 1936

De Reformatie | 8 Pagina's