GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Toen onlangs de Modernen

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Toen onlangs de Modernen

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Toen onlangs de Modernen te Amsterdam saam waren om hun kansen bij de aanstaande kerkelijke verkiezingen te bespreken, wierd ook de vraag opgeworpen, op wat wijs men van de Gereformeerden af kon komen.

Die hadden sinds 1869 in den weg gestaan, en die waren het dus, die thans uit den weg' moesten gertiimd.

Nu was die bezorgdheid, gelijk we herhaaldelijk verzekerden, volmaakt overbodig.

Wie ter wereld zou er onder de Gereformeerden nog aan denken, om zijn wettigen Kerkeraad voorbijloopend, meê te gaan ijveren voor de oprichting van een sectie Synodale colitie.

En toch: De Amsterddmsche sectie van de Synodale politie, dat en niets anders is het wat Ds, Lütge en Ds. Aalders deze maand als college representeeren.

Iet op die namen.

Ds. Lütge, die om zijn verzet te Nederhorstenberg tegen de Synode, en daarom alleen, herwaarts is beroepen. Zoogenaamd leerling van den door de Synodale Hiërarchie uitgeworpen Kohlbri^igge.

En naast hem Ds. Aalders, die, toen hij in Kampen stond, het altoos met onze vrienden eens was, en bijna niemand ontmoeten kon, of hij was met zijn sympathiebetuigingen, o, zoo gul en zoo milddadig.

Welnu, op bovengemelde vergadering van Modernen wierd dan gevraagd, hoe men de Gereformeerde stemgerechtigden uit deji weg sou rtiimen.

En in het midden van die Moderne loochenaars van onzen Heer, wierd toen smadelijk verzekerd: „ó, Hebt daar geen zorg voor, daar ts de Kerkeraad in zijn tegenwoordige samenstelling ^oed voor!"

Schriklijk, niet waar!

Als in een vergadering van ongeloovigen gevraagd wordt: „Wie zal die strijders voor Koning Jezus uit den weg ruimen.'"' dan durft men het daar, met een lach om den mond, dien ieder begrijpt, rond, flink, ja, luide uitspreken: „Daar zijn die broertjes goed voor!”

En toen dacht ieder aan Vos en mtti quanti; nu, helaas, reeds door Lütge en Aalders gerepresenteerd.

0. Een man als Aalders heeft men van stapje tot stapje kunnen zien vallen.

Eerst hield hij zich buiten stemming.

Toen teekende hij nog qualitate qua, als om te zeggen: „Het gaat mij tegen mijn hart.”

Wat later protesteerde hij nog even.

Maar nu is alles uit.

Nu gaat er alles meê door. Want ja, door Lütge en door Aalders onderteekend is aan aan Ds. P. van Son c. s. dit stuk nu onlangs rondgezonden:

Amsterdam, 13 Januari 1887.

De Bijzondere Kerkeraad (in zijne tegenwoordige samenstelling) der Nederd. Herv. Gemeente alhier,

gezien hebbende, dat een nieuw Kerlcgenootschap in het leven is geroepen onder den naam van » Nederduitsche, Gereformeerde Kerk (Doleerende)",

vernomen hebbende, dat dit zou geschied zijn met Uwe medewerking,

richt bij deze de navalgende vragen tot U:1. Heht Gij medegewerkt tot het optichieii dier fiieuwe gemeenschap ?

2. Zijt Gij lid van den Kerkeraad dier zich twemende: .Nederd. Geref. Kerk (Doleerendey'? en verzoekt U, binnen den termijn van drie dagen na dagteekening dezes, schriftelijk antwoord te willen inzenden aan den eerst ondergeteekende (Kosterij der Nieuwe Kerk).

Bijaldien Gij zoodanig antwoord niet doet toekomen, zal Uw zwijgen als bevestigend worden aangemerkt.

De Bijzondere kerkeraad der Nederd. Ilerv. Gemeente in zijne tegenwoordige samenstelling:

H. A. J. LüTGE, h. t. Praeses.

W. J. G. AALDERS. h. t. Scriba.

Ploe diep mannen toch zinken kunnen.

Handlangers der Synodale inquisitie, en dat dezelfde mannen, die er eertijds zoo hartig en soms met gloed in het oog tegen getuigden!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 30 januari 1887

De Heraut | 4 Pagina's

Toen onlangs de Modernen

Bekijk de hele uitgave van zondag 30 januari 1887

De Heraut | 4 Pagina's