Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Officieele Berichten.

4 minuten leestijd

Classe 's-Gravenhage.

De kerkeraad der Geref. kerk te 's-Gravenhage bericht, dat de classe 's-Gravenhage D.V. vergaderen zal te 's-Gravenhage op Dinsdag 19 Mei a.s., gewone tijd en plaats.

Punten voor het agendum worden ingewacht vóór Dinsdag 28 April a.s. bij den scriba, Van Speykstraat 105, 's-Gravenhage.

Namens den kerkeraad voornoemd:

C. Li'oN CACHET, scriba.

's-Gravenhage, 9 April 1914.

De kerkeraad der Geref. kerk te 's-Gravenhage, aangewezen als samenroepende kerk, geeft kennis, dat hij besloten heeft de generale Synode der Gereformeerde Kerken in Nederland samen te roepen tegen Dinsdag 25 Augustus a.s., en verzoekt de namen der afgevaardigden en de punten voor het agendum vóór 19 Juli a.s. in te zenden aan Dr. J. C. de Moor, Van Blankenburgstraat 32.

De kerkeraad voornoemd.

Ds. RINGNALDA, praeses.

C. LioN CACHET, scriba.

'sGravenhage, 9 April 1914.

Kort verslag van de Vergadering der Classis Assen, gehouden 10 Februari 1914 te Assen.

1. Opening der vergadering door Ds. W. H. Laman.

2. De geloofsbrieven worden onderzocht.

3. Constitueering der vergadering: Praeses is Ds. C. Oussoren; Scriba Ds. G. Groot Nibbelink; Assessor Ds. K. van der Veen.

4. Mededeehng wordt gedaan omtrent de afwezigheid van een afgevaardigde in de vorige vergadering der Classis.

5. De Dep. voor Soemba heeft geen bijzondere mededeelingen. Zuster Lock is ongesteld geweest. Ze is nu weer werkzaam en hoopt nog in 1914 haar examen als accoucheuse af te leggen, en op Soemba te arriveeren.

j 6. De Dep. voor den Evangelisatie-arbeid deelt mede, dat te I^angerak de kerk is geïnstitueerd. Br. Snoek wordt door Deputaten voor 2 a 3 jaar geleend aan de kerk van Nieuwlande (Langerak). Te Ruinen is men bezig met de institueering der kerk. Te Tinaarloo gaat het met den arbeid goed; de Zondagsschool telt ruim 70 kinderen ; aldaar is ook een knapenen meisjesvereen. Het boekjaar van Dep. sluit met een batig saldo van ƒ49.

Enkele vragen worden gesteld en beantwoord.

7. Rapport wordt uitgebracht over het te houden Classicale Zendingsfeest. Voorgesteld wordt het feest te houden te Zuidlaren op 16 Juli a. s. en te beginnen in den voormiddag. Het rapport woirdt met dank aanvaard en de verschillende voorstellen goedgekeurd.

8. Ingekomen is een missive van de Classis Amsterdam, inhoudende mededeeling over een Dienaar des Woords, die tot een anderen staat des levens is overgegaan. Wordt voor kennisgeving aangenomen.

9. In behandeling komen :

a. Een instructie van de kerk A van Smildc, betreffende een grensregeling tusschen Assen en Smilde. Deze zaak wordt verwezen naar de betrokken kerken.

b. Een instructie van kerk A van Smilde over een grensregeling tusschen de kerk van Hyken en die van Smilde A. Wordt aangehouden tot de volgende vergadering.

c. Een voorstel van Smilde A : »De Generale Synode besluite, dat voortaan aan de Theologische School gelegenheid zij om te doctoreeren". Dit voorstel zal geplaatst worden op het agendum der volgende vergadering.'^

10. De kerk van Roden stelt aan de Classis voor, over te gaan tot het instellen van een »Kas voor hulpbehoevende kerken in de Classis Assen". De Classis besluit in beginsel tot het oprichten van een Classicale kas voor den arbeid der Evangelisatie. In een volgende vergadering zullen bepaalde voorstellen, deze zaak betreffende, behandeld worden.

11. De Dep. voor den arbeid in Rijn-Pruisen deelt mede, welke bijdragen voor dien arbeid zijn ingekomen, en wekt op tot meerderen steun.

12. De kerk van Appelscha vraagt om vervroeging van de volgende Classicale vergadering met het oog op het peremptoir examen van den beroepen candidaat H. Waterink. De volgende vergadering zal gehouden worden D. V. 28 April e. k. De examenvakken worden verdeeld als volgt: Ds. van der Veen: Exegese O. T.; Ds. Groot Nibbelink : Exegese N. T.; Ds. Smitt: Dogmatiek ; Ds. Oussoren ; Ethiek ; Ds. Laman : Bijbelkunde ; Ds. Scholten : Ambtelijke vakken en Kerkrecht.

13. De rondvraag naar art. 41 K. O. wordt gehouden. Borger vraagt advies over een geval van censuur.

14. De regeling der vacature-beurten is als volgt:8 Maart: s. Groot Nibbelink te Appelscha ; Ds. Oussoren te' Norg; Ds. Scholten te Smilde B; Ds. van der Veen te Vries.

15. De boeken van den Dep. voor art. 13 en van den class, penningm. zijn nagezien en in orde bevonden.

16. De censuur naar art. 43 heeft plaats.

17. Het Persverslag wordt gelezen.

18. Sluiting der vergadering door den Voorzitter.

Op last der Classis

W. W. SMITT.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 19 april 1914

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 19 april 1914

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken