GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

De K'erkériad der Geref. \Kerfe' te Krommenie besloot in zijn laatstgehouden vergadering 'in djf gemeente bekend te maken: het verzoek, geen giften, te geven aan rondreizende collectanten, tenzij die voorzien zijn van een namens den kerkeraad geteekénde aanbeveling.

•Deze aanbevelingen kunnen echter slechts in zeer bijzondere 'gevallen worden verstrekt, en moeten .minstens 4 weken tevoren worden aangevraagd.

Tweedie Congres voor Gereformeerde Evangelisatie.

Voorloopig bericht.

Woensdag 3 Mei zal D. V., te Rotterdam, worden gehouden het'tweede Congres voor Gereformeerde Evangelisatie. Het Comité, dat kracht; ens besluit van het eerste Congres met de voorbereiding en samenroeping is belast, is samengesteld als volgt: Prof. L. Lindeboom te Kampen, Voorzitter; Ds. J. Douma, te Watergraafsmeer, 2e Voorzitter; Ds. J. P. Tazelaar te Weespy Ie Secretaris; A. Boot, hoofd eener Gereformeerde School te Groningen, 2e Secretaris ; en W. Kirchner, te Arnsterdam, Penningmeester.

Behalve het .hootdreferaat in de voormiddagvergadering, zullen des namiddags verschiUende onderdeden van den arbeid dèr Evangelisatie in twee Sectie-vergaderingen worden behandeld. Des avonds een groote openbare samenkomst.

Het volledig Programma zal zoo spoedig mogelijk worden gepubliceerd. Reeds nu worden alle Geref. Kerkeraden en alle Corporaties in den boezem van de Geref. Kerken, die aan den arbeid onder het verlorene zich wijden, tot deelneming dringend uitgenoodigd. Het Comité hoopt, dat pok onze Jongelings-en Jongédochtersvereenigingen afgevaardigden zullen zenden. Niet alleen broeders, ook zusters, worden opgewekt, aan het welslagen van het Congres mede te arbeiden. De zaak der uitbreiding van het Koninkrijk Gods kan, onder den zegen des Heeren, ook door den vrouwelijken arbeid worden bevorderd.

Gaarne zal het Comité — adres: Ie Secr. — opgave ontvangen van de Kerkeraden, Vereenigingen en personen, die ook door eea geldelijke bijdrage den voorgenomen arbeid willen steunen.

Namens het Comité:

L. LINDEBOOM, Voorz.

J. P. TAZELAAR, ie Secret.

Kampen, Weesp, 10 Jan. 1916.

Kort verslag van de Vergadering der Classis BrieUe, gehouden 2 Febr. 1916 te Middelharnis.

De vergadering wordt op de gebruikelijke wijze geopend.

Uit dé crédentialen blijkt, dat alle Kerken der Classis wettig vertegenwoordigd zijn. Aan een afgevaardigd diaken wordt keurstem verleend. Praeses is Ds. v. Velzen, assessor Ds. v. Lummel, scriba Ds. Esselink.

De notulen worden gelezen en onveranderd goedgekeurd,

iDe praeses spreekt Ds. de Jonge van Spijkenisse, voor. 't eerst in deze vergadering tegenwoordig, een hartelijk welkomstwoord toe, waarvoor Ds. de Jonge zijn hartelijken dank betuigt.

Ds. Mol, van Zwartewaal, , die zijn 40-jarige ambtsbediening mocht herdenken, terwijl hij 27 jaren in de Classis Brielle mocht werkzaam zijn, wordt door den praeses hartelijk gelukgewenscht met dat groote voorrecht, en Z.Eerw. van en namens de Classis een stoffelijk blijk van waardeering voor zijn veelvuldigen verrichten arbeid in de Classis aangeboden, bestaande in een fraaie klok met candelabres. Ds. Mol dankt met hartelijke woorden den praeses voor zijn uitgesproken wenschen en de vergadering voor dit blijk van waardeering. Z.Ew. wordt toegezongen Ps. 134 : 3.

Alsnii gaat de vergadering tot hare gewone werkzaamheden over.

Namens de commissie tot onderzoek in loco van eene tuchtzaak in de kerk van M. brengt Ds. V. Lummel rapport uit. De conclusie dier commissie wordt door de vergadering aangenomen.

Ingekomen is eene circulaire van de Deputaten Synodi inzake verbetering der predikantstra''tementen. Ds. Mol wordt beaoemd tot correspondent dèr 'classis in deze zaak.

• Een voorstel van Deputaten der Prov. Synode in zake Art. 13 D. K. zal in eene volgende vergadering behandeld worden. D.D. Mol, v Lummel en de Jonge worden benoemd om dan de vergadering in dezen van advies te dienen.

Eep reglement-voor Evangelisatie in de Classis wordt vastgesteld.

Aan dfr Kerk van Den Bommel worden, op haar verzoek, inlichtingen verstrekt omtrent de circulaire der Vereeniging van Predikanten, en aangeraden zich om hulp in den D. d. W. t« wenden tot het dooi? deze vereeniging opgerichte bureau.

Bij de rondvraag naar art. 41 vraagt en ontvangt Brielle advies in een tuchtzaak, en deelt Melissant mede dat Ds. de Bruyn, emerit. pred. van Oud-Vosmeer, in Melissant zal komen wonen om die kerk nog te dienen. Deze raededeeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

De vacaturebeurten worden geregeld als volgt: Den Bommel in Maart Ds. Esselink, in April Ds. de Jonge, in Mei event, een D. d. W. uit de Classis Schiedam; Brielle in Maart Ds. v. d. Berg; Tinte in April Ds. Datema, in Mei Ds. Elshove; Ouddorp in April D». Mol; Rockanje in Maart en April event, een D. d. W. uit d Classis Schiedam; in Mei Ds .y. Lummel; Melis sant in Maart Ds. v. Velzen; Stellendam in April Ds. Dekker.

Op verzoek van den praeses gaat br. J. v. Seters voor in dankzegging, waarna de praeses de vergadering sluit.

Op last der Classis

G. W. H. ESSELINK, scriba.

Stad aan 't H, , 2 Febr. 1916.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 13 februari 1916

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 13 februari 1916

De Heraut | 4 Pagina's