GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

KERKNIEUWS

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

KERKNIEUWS

8 minuten leestijd

Tweetalte: Emmercompascuum-EmmererfBcheidenveen, !W-H. de Boer te Stadskanaal-Pekelderweg en A. Duits te Oldenzaal.

B e r o e p e n te: Gees-Nieuwlande, Opende-Surhuisterveen, Dijk te Groningen. Cand. J. van

Aangenomen naar: Ten Post, Cand. H. J. Zwarts te Oosterbeek.

Bedankt voor: Pernis, Veendam, Oud-Loosdrecht, Zuidwolde (Gr.), Zuldwolde (Dr.), Santpoort-Beverwijk, Loenen a. d. Vecht, Valthermoud, Haren-Onnen, Doorn-Driebergen en Berkum, Cand. H. J. Zwarts te Oosterbeek.

— APELDOORN. Na een diensttijd van 3 jaar werd Zondag 6 Pebr. afscheid genomen door Ds J. Smellk, wegens vertrek naar Groningen. Zijn Weleerw. bediende voor deze gelegenheid het Woord uit den brief van Judas vers 20—23. Door een ernstige prediking werd de gemeente gemaand tot standvastigheid in het geloof. Trots het weemoedige van dezen dag (want de gezant gaat) blijft er over de troost (de zender blijft in Uw midden).

Aan het einde van den dienst werden enkele woorden gericht tot kerkeraad, gemeente, genabuurde kerken en aan het adres van de doopsgezinde kerk wegens de medewerking himnerzijds bij het gebruik van het kerkgebouw.

Br. W. H. V. d. Brink was de tolk van kerkeraad en gemeente bij het doorgeven van de beste wenschen voor prediker en zijn gezin ook in zijn nieuwe gemeente. Op diens verzoek werd de scheidende prediker staande toegezongen Ps 121 : i.

Namens de kerk van Deventer werden door Br. v. d. Herberg 'nog enkele woorden van waardeering gesproken, wegens getrouwe hulp aldaar geboden In vacaturetijd.

Van de gelegenheid om na den dienst met een persoonlijken handdruk van Ds en Mevrouw SmeJik afscheid te nemen werd een druk gebiruik gemaakt.

— KARLINGEN. Tot onze vreugde en met vriendelijken dank ontvingen wij van bevoegde zijde het bericht, dat de synodocraten, die aan de gereformeerde kerk te Harhügen de kerkelijke goederen hadden betwist, hebben afgezien van het door hen reeds gedane appèl op de uitspraak van het gerechtshof te Leeuwarden, waarbij" de goederen en de naam werden toegekend aan de Geref. Kerk te Harlingen (praeses ds Hettinga, scriba T. de Vries).

Hiermee is aan de onverkwikkelijke procedure een eind gekomen ten gunste van de Geref. Kerk, die zich hield aan den ouden grondslag en het beschreven recht. De uitspraak van het gerechtshof te Leeuwarden bovengenoemd was een uitspraak Inzake het „bodemgeschil". Daaraan vooraf waren gegaan de uitspraak van de rechtbank van Leeuwarden, Hof van Leeuwarden en van den Hoogen Raad in kort geding. Telken male werden de van de rechtsschennls vrijgemaakten door den rechter als eigenaar aangewezen.

Wij allen verheugen ons dankend voor deze uitspraak.

K. S. — ZENDING. De Kerk van Utrecht-N.W. stelde ter vergadering van de Classis" Utrecht voor, dat de Classis zou besluiten deel te nemen aan den Zendingsarbeid van de Kerken van Friesland op West-Borneo, alsmede de e.v. Part. Synode te verzoeken dit besluit aan te nemen. Ds de Goede lichtte deze materie breedvoerig toe. De Classis beveelde daarop den Kerken aan, zich te vergewissen welke, ingevolge de laatste Synode-besluiten, haar roeping zij ten aanzien van den Zendingsarbeid. Daarbij in het bijzonder de vraag te overwegen of zij een roeping hebben te zien in den op West-Borneo aan te vatten arbeid.

De Classis benoemde enkele broeders, om de Kerken daarbij nader te inf ormeeren en de daartoe eventueel noodlge contacten op te nemen. Benoemd werden daartoe de brs. Ds M. de Goede, H. Troosthelde en G. Goossens^uit Zeist.

Ter vergadering werd voorts nog sterk de nadruk gelegd op de noodzaak de gemeenten in de bespreking van deze materie te betrekken.

— DE MEDISCHE-EN SCHOOLDIENST "OP DE ZBNDINGSTBRRBINEN. Zaterdag 5 Februari kwamen in de Genef. Kerk te Bilthoven een 20-tal broeders en zusters uit de provincie Utrecht bijeen om zich te bezinnen op de vraag wat moet worden gedaan om den medischen-en schooldienst op onze zendingsterreinen m staat te stellen hun noodzakelijk en heerlijk werk te verrichten.

Ter vergadering was men algemeen van oordeel dat dit werk moet worden verricht in landelijk verband en dat in dit stadium geen voortijdige afbakening van terreinen moet plaats hebben omdat dit volkomen in strijd zou zijn met de bedoelingen der Synode van Amersfoort Voorloopig zijn al onze kerken aangewezen op samen­

werking met de-kerken van Zwolle en van Friesland. Tot het leggen van contacten, zoowel-landelijk als provinciaal, werd een voorloopige commissie benoemd van vijf leden, welke commissie reeds thans een zeer dringend beroep doet op alle kerkeraden en zendingscommissies in de provincie Utrecht om mede hun schouders onder dit werk te zetten door de activeering van de gemeenten en door opwekking tot gebed en offerbereidheid.

Het voorloopig correspondentie-adres dezer commissie Is: H. Troosthelde, Soestd. weg 219 zuid, Bilthoven, Telef. 2010 (K 3402).

— HILVERSUM. De Kerkeraad te Hilversum vestigt nog eens de aandacht van alle zusterkerken op het feit, dat het Marinekamp Loosdrecht momenteel ressorteert onder de kerk te Hilversum. Hoewel de meeste militairen slechts kort In dit kamp verblijven, is het toch van belang, dat hun naam ep kampadres spoedig wordt opgegeven aan het adres van den scriba br. S. Kok, Fabritlusl8ian 45, Hilversum, of anders aan Ds L. Doekes, G. v. Amstelstr. 9. Zonder deze opgave is het meestal onmogelijk, met in het kamp verblijvende leden onzer kerken in contact te komen.

— MILITAIR KAMP NEERIJNEN. De Kerkeraad van Zaltbommel maakt aan Ouders en Kerkeraden bekend dat, het militaire kamp Neerijnen • valt onder het ressort van Zaltbommel. Mochten er militairen der Ger. Kerkendaar gelegerd zijn dan verzoekt de Kerkeraad om de adressen dezer leden op te geven aan den scriba; T. MoUema, Koningstr. 6, Zaltbommel.

-— DE INDONESISCHE KWESTIE EN HET CHRIS­ TELIJK PUBLIEK IN AMERIKA. Toen het hoofdkwartier van den Internationalen Raad van Christelijke Kerken' te Amsterdam er van verwittigd was, dat het Christelijk pubUek in Amerika van modemlstisch-soclalistlsche zijde, eenzijdig, onvolledig en in vele opzichten onjuist omtrent het Indonesische vraagstuk werd. voorgelicht, besloot de Algemeene Secretaris van genoemden Raad al het mogelijke in het werk te stellen, opdat het Christelijk publiek, in Amerika ook de andere zijde zoude kunnen zien.

Daartoe richtte hij zich d.d. 15 Dec. j.l. tot den President van den Amerlkaanschen Raad van Christelijke Kerken, welke ruim een mlUioen leden telt, met een schrijven, waarin hij als particulier persoon, de Indonesische kwestie in dien zin belichtte, zooals die in Antl-Revolutionalre. en Christelijk Historische kringen vrijwel algemeen bezien wordt; hij legde er den nadruk op, dat van de 100 leden van het Nederlandsche Parlement 94 vóór en slechts 6 leden, n.l. de Communisten, tegen de olitioneele actie hadden gestemd, zoodat deze actie zuiver een gevolg geweest is van een constitutioneel democratisch en nationaal besluit, waarbij de gansche natie achter de regeering. stond, met uitzondering van de vijfde colonnepartij.

Voorts wees hij er op, dat Indien de Nederlandsche Regeering ongehinderd de orde en rust herstellen en handhaven mocht, dit in de eerste plaats aan de inlandsohe bevolking ten goede zou komen, maar dat dit ook in hooge mate zou bijdragen tot de politieke stabiliteit van Zuld-Oost-Azlë, waarbij tenslotte alle volkeren zouden profiteeren en waardoor zou kunnen worden voorkomen, dat Indonesië uiteindelijk een tweede China zou worden.

Kort daarop werd bekend gemaakt, dat de Algemeene: Synode der Ned. Herv. Kerk ongevraagd advies asm de Regeermg had gegeven, crltlek op haar beleid had uitgeoefend en van wantrouwen ten opzichte van haar bedoelingen had blijk gegeven.

Bovendien had de Synode zich de steun verzekerd van. den Federalen Raad in Amerika, een door modernisten, socialisten en pacifisten gedomineerd lichaam. Daardoor was niet weinig ongerustheid in positief-Christelijke kringen in Nederland ontstaan. Dit gaf dan ook den Internationalen Raad aanleiding het punt „Indonesia" op de agenda te plaatsen van een vergadering, uitgeschreven door de leden van het Uitvoerend Comité van den Internationalen Raad en voor medewerkers van het orgaan „Getrouw".

Op deze vergadering, gehouden te Amsterdam op 2T Januari j.l. werd besloten adhaesie te betuigen aan den inhoud van den brief van den Algemeenen Secretaris, als. boven vermeld. Alle aanwezigen betuigden, in hun particuliere kwaliteit, hun instemming en spraken bovendien als hun meening uit, dat de zienswijze als in meer gemelden brief aangegeven, overeenstemt met die, welke algemeen gehuldigd wordt in Bijbelgetrouwe kringen in Nederland. In aanmerking genomen de eenzijdige voorlichting van andere zijde, werd aan den Algemeenen Secretaris verzocht het noodlge te doen om het Christelijk publiek In Amerika overeenkomstig het bovenstaande in te lichten.

De aangelegenheid is thans telegrafisch en schriftelijk ter kennis van dèn President vari den Internationalen Raad gebracht, terwijl de agent van de „Associated Press" te Amsterdam, die volledig ingelicht is, zijn hoofdkantoor te New York van de aangelegenheid op de hoogte zal brengen.

Opgemerkt wordt, dat de Federale Raad, gehoord de afgevaardigden der algemeene Synode der Ned. Herv. Kerk een verklaring gepubliceerd heeft, waarin de houdlng^ der Synode wordt ondersteund.

.De „New York Tunes" heeft voorts meegedeeld, dat Bisschop G. Bromley Oxnam, de president (voor Amerika)' van den Wereldraad van Kerken, herbenoemd is tot Voorzitter van het ter zake van advies dienende Comité.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 12 februari 1949

De Reformatie | 14 Pagina's

KERKNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 12 februari 1949

De Reformatie | 14 Pagina's