Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

1880 - 20 October - 1930. Opgaven betreffende de Vrije Universiteit - pagina 40

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

1880 - 20 October - 1930. Opgaven betreffende de Vrije Universiteit - pagina 40

Uitgegeven ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan

5 minuten leestijd

Werken

van

Hoogleeraren

Bespreking v a n : J. W a c h : D a s Verstehen, i n N e o p h i l o l o g u s . P a u l a Matthes: Sprachform, W o r t - u n d Bedeutungskategorie, i n M u s e u m . P h . K o h n s t a m m : Schepper en Schepping, i n Stemmen des T i j d s . D e overbelasting der woordsoorten i n de moderne talen. Referaat G e r . P s y c h o l . Studievereeniging. Impliciete functies i n de taal. Referaat v . d . wetenschappelijke samenkomst der V r i j e Universiteit. Z u r Problematik der Sprachphilosophie. P h i l o s . Oeffentliche D i s k u s s i o n mit H e r r n D r . H . A m m a n n über den ersten T e i l seiner S p r a c h p h i l o s o p h i schen Untersuchungen. A n z e i g e r , III, 2. E e n en ander uit de geschiedenis der kunsttalen. A l m a n a k N . D . D . D . Grundfragen der T h e o r i e der A u s l e g u n g (samenvatting), i n D a v o s e r Revue. O p m e r k i n g e n over het adjectief, in Feestbundel Jos. Schrijnen. H e t onbepaalde i n de taal en i n de taalkunde. Rede o p den D i e s N a t a l i s der V r i j e U n i v e r s i t e i t .

38

1928

1929

D r . J. W A T E R I N K . H e t godsdienstig leven i n Frieslands Z . - O . - h o e k . 1917 D e Studie v a n de v o l k s z i e l , noodig v o o r ambtelijken arbeid. 1921 Plaats en methode v a n de ambtelijke v a k k e n . A c a d e m i s c h proefschrift. 1923 D e kerk i n de stad en o p het platteland. 1923 H e t verscheiden karakter v a n den jeugdarbeid, i n v e r b a n d met v o l k s a a r d en milieu. 1923 „Vertrouwende op u w e gehoorzaamheid". 1923 Geschiedenis v a n de G e r . K e r k te Z u t p h e n . 1923 Inleiding tot de theoretische paedagogiek, I. 1ste stuk. 1926 Berekening of constructie. Rede bij de a a n v a a r d i n g v a n het ambt v a n v a n hoogleeraar a a n de V r i j e Universiteit. 1926 Inleiding tot de theoretische paedagogiek, D e e l I, 2e stuk. 1928 „Opdat zij licht z i e n . " Paedagogische Opstellen. 1928 Coëducatie. „ D e Jeugdleider." 1928 Iets o v e r de catechisatie. „ D e R e f o r m a t i e " . 1928 O v e r de organisatie v a n ons Zieleleven. „ D e Geref. S c h o o l . " 1928 Losse schetsen over jeugd en o p v o e d i n g . „Leidersblad". 1928 O v e r de o p v o e d i n g tot plichtsbesef. „Correspondentieblad". 1928 D e v o r m i n g v a n het geweten. „Verslagboek C h r . N a t . Schoolcongres." 1928 „Bildungswesen" ( i n H o l l a n d ) . „Pädagogisches L e x i c o n " . 1928 Inleiding tot de theoretische paedagogiek, D e e l I. 3e stuk. 1929 C a l v i n i s t i c theory of education, i n : „ T h e E v a n g e l i c a l Q u a r t e r i y " . 1929 D e o p g r a v i n g v a n het gebeente v a n Comenius i n „Paed. Tijdschrift v o o r het C h r . o n d . " 1929 U i t het psychotechnisch laboratorium, artikelenreeks i n „ O p den U i t k i j k " . 1929 M o e i l i j k e kinderen i n „Geref. S c h o o l " . 1929 O v e r de organisatie v a n ons zieleleven i n „Geref. S c h o o l " . 1929 U n i f o r m e of pluriforme o n t w i k k e l i n g i n „Gunning-No" v a n „Paed. S t u diën". 1929 D e oorsprong en het wezen der ziel. 1930 O v e r opvoeding en huwelijk, i n verband met de opvattingen v a n B . L i n d s e y . ( A . R . Staatkunde). 1930 Schoolhervorming of niet. (Paed. T i j d s c h r . v . h . C h r . O n d e r w . ) . 1930 V e r a n d e r d e Jeugd? 1930 A r t i k e l e n i n de C h r . E n c y c l o p a e d i e v o o r het N e d e r l . V o l k . 1926—1929 O n z e houding tegenover het v a k lichamelijke opvoeding op de L . S . 1930

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1930

Gegevensboeken | 82 Pagina's

1880 - 20 October - 1930. Opgaven betreffende de Vrije Universiteit - pagina 40

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1930

Gegevensboeken | 82 Pagina's

PDF Bekijken