GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

8 minuten leestijd

Met verkorting uit hei Kerkblad van 30 November, Vergadering der Classis Middelburg, gehouden 13 November 1894.

Naar volgorde is Ds. J. L. v. d. Velden praeses; tot scriba wordt door hem benoemd Ds. Raamsdonk; tot assessoren D.D. Hulsebos en Oosten.

In zake de vervulling der vacatuurbeurten neemt de vergadering het voorstel der commissie aan: »dat, met het oog op het groote aantal predikanten in de Classis, de vacante kerken om de 14 dagen bediening des Woords zullen hebben, "

Omtrent een vraag van Vlissingen A: »Wanneer ouders met hun kind ten doop komen en slechts één van beiden lid der gemeente is, mogen dan beiden op het doopsformulier antwoorden? " adviseert de Classis: jdat, waar het wezen der zaak tegenwoordig is, men ieder geval van de praktijk afzonderlijk zal behandelen en aan de prudentie van de kerkeraden overlaten."

Het aangehouden voorstelVlissingen.B, tothet houden van een Classicalen Zendingsdag, wordt besproken en aangenomen dezen te houden in de maand Mei, in één der meest geschikte kerken te Middelburg. Tot deputaten worden daarvoor benoemd: D.D. Littooij, Hulsebos en Ruys.

Als roepende kerk voor de volgende vergadering wordt aangewezen de kerk van Vrouwenpolder. Ds. Littooij sluit, nadat gezongen is Ps.

72:11, deze vergadering met dankzegging.

Vergadering der Geref. kerken Classis Sneek, gehouden 14 Nov. 1891.

In het moderamen nemen zitting de broeders Ds. D, Ringnalda als praeses. Ds. J. v. d. Vlies als scriba en Ds. Groenewegen als assessor.

Volgens opdracht der vorige vergadering, is door den actuarius ter tafel gebracht een boekje, bevattende het onderteekeningsformulier voor bedienaren des Woords in de Geref. kerken.

Staande de vergadering betuigen al de aanwezige dienaren, door handteekening, overeenstemming met de Formulieren ran Eenigheid.

De kerkvisitatores in de ringen Sneek en Workum brengen hunne rapporten uit. Voor Sneek rapporteert Ds. Veenhuizen, voor Workum Ds.

Kruijswijk, Over het geheel geeft de toestand der kerken stof tot dank aan den Heere, hoewel ook veel anders en beter gewenscht wordt.

Uit de verslagen blijkt, dat in de kerken verschil van meening bestaat over de waarde van de Formuliergebeden; dat de Liturgische gebeden weinig worden gebruikt; dat te weinig wordt gedaan voor Geref. lager en middelbaar onderwijs; dat de tucht, onder de gemeenten onder-Kng, te wenschen overlaat; dat de laatste vraag van het Doopsformulier verschillend gelezen wordt. Over de laatste zaak zal eene vraag ter Provinciale Synode worden opgezonden.

Behandeling van het rapport in zake het voorstel-Heeg (Zending) uitgebracht door Ds. de Walle. De conclusie van dit rapport luidt:

a. Dat de kerken door. hare ambtsdragers, van die roeping (in het rapport omschreven) op de hoogte moeten worden gebracht,

b. dat de ambtsdragers trachten moeten, zich zoodanig van de Zending en de eischen van den zendeling op de hoogte te stellen, als vereischt wordt om op 's Heeren tijd hem te examineeren, uit te zenden enz.

c. Dat de kerken op alle mogelijke wijze hebben te zorgen, dat meerdere gelden voor de Zending worden saamgebracht.

Ds. Balhuizen begeert, dat deze conclusie niet zal worden aangenomen, anders dan in overeenstemming met Art. 30 D. K. Na breede bespreking wordt een amendement B met 36 tegen 8 stemmen aangenomen.

Eene kerk in de Classis, welke geweigerd had te collecteeren voor den Z. O. Hoek van Friesland, beter ingelicht aangaande zijn verplichting, belooft die collecte te houden.

Een paar broeders wenschen, dat de Classis beter in kennis worde gesteld met wat en hoe in den Z. O. Hoek gearbeid wordt. Aan Ds.Balhuizen wordt opgedragen de Classis Heerenveen daarop te wijzen.

Op verzoek van den voorzitter, sluit Ds. P. N. Kruijswijk de vergadering met dankgebed.

Classis-vergadering van Apeldoorn, gehouden te Apeldoorn, in het kerkgebouw aan den Asseltschen weg, Woensdag 14 Nov. '94.

Het moderamen bestaat uit: Ds. Vonkenberg praeses. Ds. van der Vegt assessor en Ds, Koffijberg scriba.

Door Ds. Koffijberg wordt mededeeling gedaan van de handelingen der commissie in dg vorige vergadering benoemd in zake den toestand der kerk van Kootwijk en haren bediaiaar des Woords.

Hierbij wordt ook door hem gelezen een pas ingekomen schrijven van den kerkeraad van Kootwijk. Na ernstige en langdurige beraadslagingen, waaraan vele broeders deelnemen, besluit de Classis, om het moderamen dezer vergadering op te dragen, een dringend en uitvoerig schrijven te richten tot H.H. deputaten voor Hulpbehoevende kerken der Provincie Gelderland, zoomede tot de Generale deputaten Synodi.

Het concept van dit schrijven zal gegeven worden door Ds. J. C. van Schelven en Ds. Koffijberg.

In de omvraag aan de kerken komt een en ander ter tafel: van de kerk van Wapenvelde de vraag naar den stand der ineensmelting der kerkgroepen A en JB in deze Classis; bij het einde der vergadering wordt daarop uitvoerig geantwoord door de kerken Apeldoorn A en £ en Dieren A en £; van de kerk van Poorthuizen de vraag of het goed is, om aan langdurige kranke leden der-kerk in hunne woning onder leiding van den kerkeraad het H. Avondmaal te doen uitreiken.

Deze vraag geeft tot belangrijke bespreking aanleiding. Reeds nu is de Classis, behoudens een enkele stem, die zich hierover niet bepaald durft uit te spreken, van oordeel, dat dit naar Gereformeerde kerkregeering en naar de natuur en den aard van het Sacrament des Avondmaals niet mag geschieden. Zij verzoekt echter Ds. van Schelven, om de e. k. Classis hierop nader van advies te willen dienen, hetwelk door ZEw. wordt aangenomen.

Ook voor de meerdere gelijkheid en wenschelijkheid tot het houden van /> id-en dankdagen, inzonderheid voor" het gewas, wordt door de kerk van Dieren B het oordeel der Classis begeerd. De vergadering, de wenschelijkheid en gelijkheid zeer begeerende, meent echter hiervoor geene bepalingen of besluiten te mogen geven.

Ds. Van der Vegt eindigt met gebed en dankzegging.

Vergadering der Classis KoUum, gehouden op 15 November 1894 te KoUum.

Het moderamen bestaat voorts uit: Ds. H. Siertsema assessor en Ds. F. A. v, d. Heijden Gzn. scriba.

Naar aanleiding van bij de kerkvisitatie in 3 kerken gebleken afwijkingen van de gewone wijze van armverzorging, neemt de Classis met op 3 na algemeene stemmen het volgende voorstel aan: »

De Classis is van oordeel, jiat het overeenkomstig den Catechismus wenschelijk is, dat in iedere samenkomst der gelooyigen voor de armen gecollecteerd worde en dat de administratie van kerk en diaconie gescheiden worde."

De scriba gaat in dankgebed voor. De vergadering wordt gesloten.

Vergadering der Classis Beileri, gehouden op 20 Nov. 1894 te Bellen, In het moderamen nemen D.D, Dijkstra en Wessels zitting, de eerste als praeses en de tweede als scriba. -

Een kerkeraad vraagt den raad der Classis omtrent een lid, die eene bedorven mystiek beoefent, zijn eigen inzichten boven Gods Woord stelt en zich van alle kerkelijke samenkomsten onttrekt. Nu alle vermaan tot dusver vruchteloos bleek te zijn en de kerkelijlfe tucht ook als middel tot betering moet beschouwd worden, adviseert de Classis deze op gemeld lid toe tepassen.

Een andere kerkeraad vraagt^ hoe te handelen met een lid, dat, naar het voorgeeft om den huiselijken vrede te bewaren, in geen jaren de godsdienstoefening heeft bijgewoond. De vergadering antwoordt: — zoo er^binnen een gezetten tijd geene verandering zich bij , dit lid voordeed, hetzelve te verklaren, dat .het zich aan de gemeenschap der kerk onttrokken heeft.

Niets meer aan de orde zijnde, laat de praeses Ps. 86:6 zingen en sluit daarna deze vergadering met dankzegging.

Vergadering der Classis Drachten, den 20sten Nov. 1894.

De praeses dezer vergadering. Ds. G, van Wageningen, neemt het voorzitterschap over; Ds. G. Sijbesma zit als assessor.

De rapporteurs aangaande jtucht over doopleden" leveren een uitvoerig rapport, waarin zij, na den grond van den kinderdoop blootgelegd te hebben, aantoonen, in welk eene betrekking de gedoopten tot God en kerk staan, en welk eene roeping daaruit voortvloeit; om dan des kerkeraads plicht aan te wijzen, waar de doopleden ontrouw worden aan hunne roeping.

Hunne resultaten zullen aan de kerken der Classis worden toegezonden, om dan op eene volgende vergadering, zoo mogelijk, eene gemeene gedragslijn vast te stellen.

Na de rondvraag sluit de voorzitter de vergadering.

KAS EM.-PRED.

Aan de Kerkeraden der Geref. Kerken in Nederland.

Eerwaarde Broeders 1 Verleent goedgunstig het oor aan Deputaten der Kas voor uwe Emeriti-predikanten, en hunne Weduwen en Weezen, als zij u dringend verzoeken een derde collecte voor die Kas in dit jaar te willen houden.

We zouden het niet doen, indien de nood er ons niet toe drong. — Maar in 't laatste Jaar zijn de uitgaven met de belangrijke som van drie duizend zes honderd gulden vermeerderd. — Niet omdat we zooveel uitkeeren. — Och, neen, gaarne zouden we alle bijdragen verhoogen, als 't kon!

Neen, de oorzaak vaH' die vefm'eèrderde uitgaven is geene andere dan deze, dat het onzen God heeft behaagd, onderscheidene broeders zwaar te beproeven door krankheid of lichaamszwakte !

Zij komen tot ons met de bede, maakt ons de beproeving dragelijk, en helpt ons in den nood. Wij kunnen en mogen ze in uwen naam niet afwijzen. — En toch zullen we het moeten doen, als gij ons niet helpt. — 't Is uit nood, broeders, dat we bij u"aankloppen! Wijst onze bede niet af!

Sommigen gingen reeds voor! Maar het zijn er zoo weinigen!

De Generale Synode te Dordrecht heeft gezegd: »indien twee collecten niet voldoende zijn, schrijft eene derde uit!"

Welnu, dat advies volgen we, 't Is onze machtiging!

Onze God brenge door zijn Geest onze bede tot uw hart, en verblijde ons door uwe offervaardigheid.

Namens Deputaten ad hoc,

A. V. D. SLUVS, Praeses.

H, BRUGSMA

H. BRINK

Leeuwarden., 19 Nov. '94.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 2 december 1894

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 2 december 1894

De Heraut | 4 Pagina's