Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Officieele Berichten.

6 minuten leestijd

Classe ’s-Gravenhage.

De kerkeraad der Gereformeerde kerk van 'sGravenhage bericht, dat d» classe 's-Gravenbage D.V. vergaderen zal te 's-Gravenhage op Dinsdag 6 Mei a.s., gewone tijd en plaats. Punten voor het agendum worden ingewacht vóór Dinsdag 15 April e.k. bij den scriba, Van Speijkstraat 105, 's-Gravenhage.

Namens den kerkeraad voornoemd:

C. LION CACHET, scriba,

’s-Gravenhage, 31 Maart 1913.

Classis Gouda.

Naar art. 3 en 5 huish. regl. zal de gewone vergadering der classis Gonda D.V. gehouden worden Dinsdag ao Mei e.k, te Gouda. Aanvang 9 nur.

Punten voor het agendum worden ingewacht vóór 33 April aan het adres van eerstondergeteekende.

Namens den raad der roepende kerk

Schoonhoven B:

J. J. OSINGA, praeses.

G. J. V. D. BERGH, scriba,

Schoonhoven, 2 April 1913.

Kort verslag van de vergadering der classis Schiedam, gehouden te 25 Februari 1913.

I. De vergadering wordt geopend door Ds. Goris met het doen zingen van het 3de vers uit den Morgenzasg, lezing van Filip. 2: i—11 en gebed.

a. De credentiebrieven worden nagezien; alle kerken der classis zijn wettig vertegenwoordigd, terwijl twee kerken eene instructie hebben.

3. Het moderamen neemt • zitting: Ds, J. J. Berends, praeses. Ds. H. van Anken, assessor. Ds. C. Diemer, scriba. De notulen worden gelezen en goedgekeurd.

4. Ingekomen stukken: a. een schiijven van de kerk van S., in verband waarmede zij advies ontvangt in zake wijze van verzoening bij een {gedwongen hnwelijk; b, schrijren van de classis Brielle, met verzoek om bijstand in de bediening des Woords in de maanden Juni, Juli en Augustus. Gevraagd zal worden aan de classis Brielle, of de vacante kerken wel actief zijn in het beroepingswerk. Het verzoek wordt overigens toegezegd,

5. Rapporten: a. De quaestor der classis Ds. Hagenbeek brengt verslag uit van den staat der kassen. Ds. Jonkers en Ds. Sieders, benoemd om de stukken van den qnaestor na te zien, doen in de namiddagvergadering mededeeling, alles in goede orde bevonden te hebben; ^. het rapport insake archief zal een volgend keer ter tafel komen; c. Ds. Jonkers rapporteert nit naam van de commissie tot het nazien van het huishoudelijk reglement. Eenige wijzigingen worden voorgesteld en aangenomen.

6. Een kerk ontvangt advies inzake een huwelijk, terwijl een andere kerk advies ontvangt in verband met toepassing van den zden trap van censuur,

7. Uitvoerige bespreking heeft plaats van het gedrukt rapport der commissie voor Bijbelvertaling over het voorstel van de kgrk te Hoek van Holland. Het resultaat is, dat de classis het volgend voorstel overneemt:

De classis Schiedam, toestemmende, dat onze bijna 3 eeuwen oude Staten-Oirerzetting des Bijbels niet meer in overeenstemming geacht kan worden met den tegenwoordigen stand der taalwetenschap; ten volle overtuigd, dat tot geen nieuwe overzetting behoort te worden overgegaan, tenzij 2.ulk een arbeid verricht wórde door mannen van Geref. belijdenis, wien ook wat wetenschap en Godzaligheid betreft, het volste vertrouwen mag geschonken worden; met smart overwegende, dat ons volk door particuliere Bijbelvertalingen, die 6f geheel verwerpelijk óf althans onbetrouwbaar zijn, geheel verontrust en in verwarring gebracht zal worden; besluit aan de Particuliere Synode van Z.-HoUand (Zuid; te verzoeken, om aan de e.k. Generale Synode in overweging te geven, of thans niet de tijd gekomen is, om maatregelen te nemen voor een nieuwe overzetting der Heilige Schrift, uitgaande van de Geref. kerken in Nederland.

8. Rondvraag art. 41 heeft plaats. Ëen kerk doet mededeeling inzake toepassing van censuur.

9. Regeling vacaturebeurten in de classis Brielle: Juni Ds. C. C. Koster, Juli Ds. W. Sieders, Augustus Ds. F. W. Sluyter.

10. Ds. van Haeringen doet mededeeling van de ingekomen collecten voor het Provinciaal weeshuis.

11. Samenroepende kerk voor de volgende classisvergadering, welke D.V. 27 Mei zal gehouden worden, is de kerk van Pernis.

ia. Korte notulen worden gelezen, waarop de vergadering met dankzegging wordt gesloten door Ds. van Anken.

H. W. FELDERHOF, adjunct scriba.

Kort verslag van de vergadering der kerken in de classe Barendrecht, gehouden te Barendrecht 5 Maart 1913

1. De praeses van den kerkeraad der roepende kerk Ds. van Pernis van Heerjtnsdam opent de vergadering te half negen ure. Gezongen is Pï-89 : I, gelezen P«. 122. De praeses gaat gebed

2. De credentiebrieven worden nagezien door Ds. Runia en Schouten. Aan een afgevaardigd diaken wordt keurstem verleend.

3. Het moderamen bestaat uit Ds. van ernis praeses. Ds. Kunst scriba en Ds. Greyanus assessor.

4. De notulen der vorige vergadering worden ilettn en geteekend.

5. Gelezen wordt een rapport inzake een tnantieele regeling ten behoeve van de kerk v g van fÜMiwaal. Sen enkde broedei heeft prin cipieele beiwaren. Het voorstel der commissie wordt met overgtoote meerderheid van stemmen goedgekeurd.

6. Ds. Mulder rapporteert als quaestor over artt. ir en 13. Broeder G. A. Diepenhorst evenzoo als classikaal quaestor,

7. Ingekomen is van de classis Brielle een verzoek om hulp in den dienst des Woords, Besloten wordt, van Maart tot Augustus maan delijks een dienaar des Woords voor één Zondag af te staan, Aan de kerk van Klaaswaal worden voor de volgende drie maanden drie Zondagen toegestaan.

8. De stukken betreffende het beroep van Ds. van Duin van Ouddorp naar Bolnes worden gelezen. Het beroep wordt geapprobeerd.

9. Een voorstel van de kerk van Barendrecht tot deelneming aan het binnenkort te houden Congres voor Gerei. Evrangelisatie wordt aangenomen. De afvaardiging wordt geregeld.

10. Pauze wordt gehouden, aan het begin waarvan Ds. Steenhuis en aan het einde waarvan Ds. Heidema in gebed voorgaat.

11. Aan de orde komt een tweede voorstel van Barendrecht, om een commissie te benoemen die een onderzoek zal instellen naar de predikantstractementen in de kerken der classe, daaromtrent rapport zal uitbrengen en zoo noodig voorstellen doen. Dit voorstel wordt met twee stemmen tegen en twee onthoudingen aangenomen. In deze commissie worden benoemd ouderling van Drimmelen van Bolnes, ouderling de Koning van Rijsoord en Ds. Kunst.

12. Bij de rondvraag naar art. 41 D, K.O. vragen en ontvangen twee kerken advies inzake tucht over enkele doopledeu. £en andere kerk ontvangt op haar vraag ten antwoord, dat gemengde gezinnen waar de man Gereformeerd is, voorwerpen van diaconale zorg zijn, en waar de vrouw Gereformeerd is ook, indien het gezinsleven ook overigens een Gereformeerd stempel draagt.

13. Blijdschap wordt uitgesproken, dat Ds. Schouten te Ridderkerk den arbeid aanvaardde, dat Ds. Steenhuis voor Zierikzee en Ds. van Pernis voor Gameren en Herwijnen bedankte, waarbij de hoop geuit wordt, dat ook de beslissing van Ds. v. P. voor Raamsdonk ca dezelfde moge zijn.

14. De kerken van Barendrecht en Bolnes vethoogen haar jaarlijksche bijdrage voor de ending ieder met /lo. De quaestor voor de ending zal aan de zendingsdeputaten rekening n verantwoording doen.

15. Ds. Kunst rapporteert van de ingebrniknemmg van het kerkgebouw te Klaaswaal en brengt aan de classe den dank dier kerk over voor genoten steun,

16. Vacaturebeurten zullen vervuld worden te Klaaswaal 13 April door Dr, Greydanus, 18 Mei door Hs. Mulder en 15 Juni door Ds, Kunst. In de classe Brielle in de maand Maart door Ds. Steenhuis, April door Ds. Schouten, Mei door Ds. Schouten, Juni door Ds. Goote, Juli door Ds. Koolstra en Aug. door Ds. van Pernis.

17. De quaestor classis verklaart alle collecten en quota te hebben ontvangen.

18. Besloten wordt een uitgebreid verslag der class, vergaderingen te doen opnemen in het plaatselijk orgaan der kerk van Barendrecht en een kort verslag in De Heraut en De Bazuin.

19. Censura moium wordt gehouden.

20. Na dankgebed van Dr. Greydanus sluit de Praeses de vergadering,

J. G. KUNST,

Actuarius,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 6 april 1913

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 6 april 1913

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken