GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

BRIEF UIT AMERIKA

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

BRIEF UIT AMERIKA

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

G. Gresbam Macban 1881—1937.

Op den avond van Nieuwjaarsdag is Dr J. Gresham Machen overleden. Westminster Seminary had een korte wintervacantie, doch in de vacantie was Dr Machen even druk als anders. Hij had de eerste week van de vacantie hard gewerkt om een nieuw boek, dat een tweeden bundel radio-toespraken over de Gereformeerde leer bevatten zou, persklaar te maken. Gedurende de tweede week zou hij in het mid-westen des lands hier en daar in de nieuwe en meest nog kleine gemeenten van de Presbyterian Church of America prediken en toespraken houden. Geen kerk was te klein, geen reizen hem te ver en geen kosten hem te gi-oot om de kleine kudden in haar moeilijken strijd te sterken en te troosten. Het scheen of aan zijn kracht geen einde was.

Op reis naar Noord Dakota verbleef liij enkele

uren te Chicago. Daar schreef hij zijn laatste „editorial" voor zijn blad Th e Pr es by ter i an Guardian. Het was een pleidooi voor het Christelijk lager onderwijs. Op Dinsdagavond, 29 December zou liij te Bismarck, Noord Dakota, spreken. Des middags had hij reeds hevige pijn. Toch ging hij des avonds door met zijn werk. Den volgenden dag in het hospitaal verklaarden de dokters, dat hij aan longontsteking leed Na drie dagen Mjdens werd hij afgelost.

En wij meenden dat hij eigenlijk onmisbaar was. Wij meenden dat hij onmisbaar was voor Westminster Theological Seminary. Aan hel onderwijs in het Nieuwe Testament wijdde hij zijn beste lo-achten. De studenten hoorden hem gaarne; zijn collega's zagen naar hem op als hun aangewezen leider.

We meenden hem onnüsbaar te zijn als redakteur van de Presbyterian Guardian, het eenige orgaan dat in Presbyteriaansche kringen ridderlijk voor de Gereformeerde waarheid strijdt.

We meenden hem onmisbaar te zjjn als leider in The Presbyterian Church of America. Hij had gestreden tegen de verwording van het oud© Princeton Seminary. Hij had gestreden tegen het modemisme in den zendinglsarbeid, en had de Independent Board for Presbyterian Foreign Missions georganiseerd. Terwijl zijn „vrienden" teruggingen, stilstonden of twijfelden zag hij met adelaarsblik zijn doelwit en ging met vaste schreden op dat doelwit af. Op classis en synode was hij steeds de groote leider. In kort, hij was de Kuyper van heel de kerkelijke beweging alhier.

We meenden hem onmisbaar te zijn voor de Christelijke wetenschap. Veel heeft hij voor de uitlegging en de verdediging van het Nieuwe Testament gedaan. Veel verwachtten wij in dezen nog van hem. Rechtzinnigen uit allerlei kerkengroepen erkenden hem als hun generaal in den strijd tegen het modemisme. Geleerde ongeloovigen spraken het onverholen uit, dat hij hun sterkste tegenstander was.

Wie meenden hem onmisbaar — doch genoeg; God heeft hem weggenomen. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. Hem zij de lof dat we Machen tot op dit tijdstip in ons midden mochten hebben. God zal Zijn werk ook nu nog voortzetten en volbrengen. Moedeloosheid zou zonde zijn; eengrooter geloofsvertrouwen dan ooit te voren is klare plicht.

Een korte levensbeschrijvtag van Dr Machen moge op het voorgaande nog volgen.

Dr Machen was geboren te Baltimore, 28 Juli 1881, van Christenouders. Zijn vader was rechtsgeleerde ; zijn moeder een zeer begaafde vrouw die haar kinderen reeds vroeg inleidde in de schoonheid van Gods schepping in de natuur en in de kunst. In het onderwijs aan huis ontbrak de catechismus niet.

Op zeventienjarigen leeftijd begon de jonge student zijn academische loopbaan aan de Johns Hopkins Universiteit te Baltimore. Hier ontving hij zijn eerste liefde voor het klassieke Griekscih. Spoedig echter ontwaakte bij hem het verlangen die andere Grieksche geschriften, bij welke een Plato toch nooit mag vergeleken, te bestudeeren en te onderwijzen. Van Johns Hopkins ging hij naar Chicago en van daar naar het oude Princeton. Hier waren Warfield, Armstrong, Vos en anderen. Het was de bloeitijd van Princeton.

Toch meende Machen toen hij Princeton verliet dat men misscMen het Christendom het beste kon verdedigen door zich met iets minder dan de Gereformeerde leer tevreden te stellen. Niet dan door veel strijd heeft hij anders geleerd. Hiervan ? egt hij zelf:

„Subsequent investigation and meditation have shown me as over against such youthful folly, that Warfield was entirely right; I have come to see with greater clearness that consistent Christianity is the easiest Christianity tO' defend, and that consistent Christianity — the only thorougly Biblical Christianity — is found in the Reformed Faith".

Van Princeton toog hij toen naar Duitschlanld. Daar hoorde hij A. Jülicher, J. Weiss, Rudolph lüiopf en Walter Bauer in het Nieuwe Testament en Wl. Herrmann in de dogmatiek. De verleiding was dus wel groot om zich met het Ritschlianisme van den eigenlijken strijd over het historisch christendom in het subjectivisme terug te trekken. Later een geducht tegenstander van het Ritschlianisme heeft hij toch altijd veel geduld betoond aan hen die zich op de een of andere wijze van denj strijd over de feiten der geschiedenis zochten te onthouden.

Na Marburg kwam Göttingen. Daar hoorde hij Schürer, Bousset, Heitmuller en Kattenbusch.

In 1906 keerde hij terug naar Princeton, maar nu als „instructor". Hij moest daar vooral het Nieuw Testamentisch Grieksch onderwijzen. Vijftien jaren later heeft hij een boek uitgegeven „New Testament Greek for Beginners" dat in onderscheiden theologische scholen wordt gebruikt.

Maar hoe lief hem, - de taal ook was, ze was slechts middel voor het bereiken van zijn doel. Zijn doel was de uitlegging en verdediging van het Nieuwe Testament als het onfeilbaar Wioord van God. Zijn werk begon zich dan ook spoedig uit te breiden.

In 1921 gaf hij de „James Sprunt Lectures" aan het Union Theological Seminary te Virginia. Deze lezingen zijn in zijn boek „The Origin of Paul's Religion" verschenen. In dit boek behandelt hij de voornaamste problemen ia verband met Paulus' verhouding tot Jezus, De verschillende naturalistische verklaringen van Paulus' brieven worden de een na de ander behanideld en afdoend weerlegd.

Intusschen was Machen niet alleen man van dien katheder. Hij begaf zich ook spoedig op het meer populaire erf. In velerlei jeriodiek besprak hij de kerkelijke vragen van den da^. De vijand begon meer en meer met hem te rekenen. Het land door gaf hij lezingen over en tegen het modernisme. In 1923 deed hij zijn „Christianity and Liberalism" verschijnen. Zijn doel met dit boek was aan te toonen dat het modemisme eigenlijk op den Christennaam in het geheel geen aanspraak maken kan. Dit boek is in grooten getale verkocht.

Inmiddels had de strijd in de faculteit te Princeton en ook üi de kiyk zich meer en meer ma hem saamgetrokken. Met al zijn kracht bestreed' hij in de faculteit de poging van President Stevenson en Dr Erdman om Princeton van een gereformeerde tot een evangelische school te verlagen. Toen Dr Stevenson, in samenwerking met de modernen in 1929 zijn doel bereikte, moiest Machen Princeton wel verlaten.

Waar zou hij heen? Het antwoord was hem dra duidelijk. De gereformeerde traditie van het oude Princeton mocht niet uitsterven. Daarom deed Westminster Theological Seminary in September van datzelfde jaar haar deuren open. Een vijftigtal studenten kwamen het eerste jaar. In gestadigen groei mocht Westminster zich verheugen. In een zevental jaren togen een honderdtal „graduates" van Westminster meestal de gemeenten van de Presbyterian Church in the U. S. binnen. Deze jeugdige predikanten stonden spoedig bekend als „Westminster men". Ze droegen een eigen stempel en dat stempel was het stempel van Machen. Een nieuw en frisch geluid werd op den kansel gehoord. De jeugdige predikanten geloofden waarlijk in de Schrift als het Woord van God. Ze waren evenals hun groote leider allereerst mannen van het eenvoudig Christelijk geloot. Ze eischten dus ook het volle leven van hun gemeenten weer op voor hun Verbonxis^ god. Ongehoorzaamheid mocht nergens in de kerk van Christus geduld. Toch was de kerk vol ongehoorzaamheid. Hiertegen moest geprotesteerd en werd geprotesteerd.

Toen de kerkelijke strijd zich op den buitenlandschen zendingsboard saamtrok nam Machen ook hier weer de leiding op zich. Men weet hoe hij werd aangeklaagd en eindelijk 'in Juni 1936 veroordeeld wegens „ongehoorzaamheid".

Temidden van dien kerkelijken arbeid en sitrijd, die schijnbaar al zijn tijd en kracht in beslag nam, had hij zijn grootste werk „The Virgin Birth of Christ" het licht doen zien.

Eindelijk dient nog vermeld dat hij gedurende de laatste twee winters iederen Zondagmiddag radiotoespraken hield. De toespraken van den eersten winter zijn verschenen in het boek „The Christian Faith in the Modem World". De toespraken van verleden winter had hij pas een week voor zijn sterven persklaar gemaakt.

Tezamen geeft dit al te beknopte overzicht van Machen's leven en arbeid ons misschien eenigen indruk van de groote gave die God in hem aan Zijn kerk alhier heeft gegeven. Machen's werk bleef niet tot de kerk beperkt. Hij was een veelzijdig persoon, met liefde voor de natuur en vooral voor de bergen van Zwitserland, waar hij onderscheiden malen vernieuwing van zijn lirachten zocht. Ook had hij oog voor de kunst en de cultuur. Zijn kennis van klassieke en moderne literatuur was enorm. Op politiek en sociaal gebied' deed hij dikwijls van zich hooren. Maar dit alles was voor hem de hoofdzaak niet. Hoofdzaak was en bleef voor hem den Christus der Schriften te verkondigen. Der tegenpartij heeft hij steeds recht laten wedervaren; voor zijn „vrienden" heeft hij de waarheid niet verloochend. Hij was, een man uit één siuk; het geheim van zijn kracht was het geloof. Uit dat geloof heeft hij geleefd; in dat geloof is hij gestorven.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 5 februari 1937

De Reformatie | 8 Pagina's

BRIEF UIT AMERIKA

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 5 februari 1937

De Reformatie | 8 Pagina's