GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

13 resultaten
Filteren
van 2
H. G. DE JONGE
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De Particuhere Synode van Zuid-Holland (Zuid) zal D. V. gehouden worden dea 19den Juni e.k. te Dordrecht.Namen der afgevaardigden met de adressen en stukken ter behandeling in te zenden aan den WelEdl. Heer J. Sterk van de Weg, Wijnstraat, vóór 28 Mei.Namens den Kerkeraad van Dordre ...

12 mei 1918
De Heraut
H. G. DE JONGE
W. RINGNALDA.
134 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

"Kort verslag van de Classicale Vergadering-van 11 Mei te Zwolle.1. Het moderamen bestaat uit D.D. Gispen, praeses. Schilder, scriba en Eskes, - assessor.2. De-praeses opent de Vergadering met te laten zingen" Ps. 99 : 1, dien psalm voor te : lezen en met gebed.3. Alle kerken ...

25 juni 1916
De Heraut
H. G. DE JONGE
962 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Ds. J. Bikker, rustend predikant, bericht den Kerken, dat hij thans een eventueele roeping in overweging kan nemen.Zijn adres is: Korteweg Apeldoorn.Evangelisatie-arbeid uitgaande van do Qeref. Kerken in de prov. Drente, Mag dit? De Kerkeraad der Geref. Kerk te Nieuweroord, b ...

11 september 1910
De Heraut
Da
H
A. DIJKSTRA
Ds
G. GROOT NIBBELING
Ds. G
VAN HALSEMA
Ds. H. A. KIKVITS
Ds. S. O. Los
C. LINDEBOOM
J
DEN BOEFT
H. G. DE JONGE
G
KUNST
1300 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

Classis Gorinchem. De e.k. vergadering zal D.V. gehouden worden Woensdag 3 Febr., gewone tijd en plaats.Punten voor het agendum s.v.p, 14 dagen tevoren in te zenden.De Kerkeraad der Geref. Kerk van Gorinchem: C, LINDEBOOM, praeses.J. H. ...

17 januari 1909
De Heraut
C
LINDEBOOM
J. H. VAN NEEDK
Ds
M. H. K
MOL
L
v. D. VLUGT
G. BAN
C. LiON CACHET
H. G. DE JONGE
A
M
DONNER.
759 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De classis Dordrecht, vergaderd den 14 November 1907 te Dordrecht, verklaart den heer P. E. van Schaïk te hebben onderzocht in de door de kerkenorde daarvoor gestelde vakken, en hem met vrijmoedigheid toe te laten om te staan naar de bediening der Woords en der Sacramenten in de Gereformeerde Ker ...

1 december 1907
De Heraut
H. G. DE JONGE
V. HEPP
B. SCHOEMAKERS
491 woorden
Officieele Gerichten.

Officieele Gerichten.

Door woningverandering van onzen predikant, is het adres van den kerkeraad der Geref. Kerk te Ruhrort; Ds. G. W. Akkerhuis, Friedrich Wilhelmstrasse 21, Ruhrort, K. VAN OOSTENDE, scriba.Ruhrort, 13 Mei 1907.Hulpbehoevende Kerken in Zuid-Holland.Vergadering van Deputate ...

19 mei 1907
De Heraut
K. VAN OOSTENDE
W. B. RENKEMA
H. G. DE JONGE
J. STERK VAN DE WEG
T. OEGEMA
J. EIKELBOOM
Ds. T. OEGEMA
Ds. H. DIJKSTRA
Ds. H. HOEKSTRA
Ds. W. BREUKELAAR
Dr. J. HANA
Ds. H. KOFFYBERG
S. T. GOSLINGA
1227 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

Kort verslag der vergadering van de classis Dordrecht, gehouden 26 October 1905.Ds. De Jonge, naar toerbeurt praeses, opent de vergadering; hij laat zingen Ps. 19 : 9, leest r Cor. 13 en gaat voor in het gebed.Daarna spreekt hij een woord van welkom tot Ds. W. W. Meijnen en zegt dan ...

12 november 1905
De Heraut
Ds. POL
H. G. DE JONGE
Ds. H. HASPERS.
783 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

L.S. Aan de leden en afdeelingen van de Gere formeerde Zondagsschoolvereeniging „Jachin", alsmede aan de bij haar aangeslotene corpo ratiën bericht ondergeteekende, dat het Bestuur na rijp beraad gem^icnd heeft, de Algemeene Vergadering dit jaar niet meer te moeten ...

8 oktober 1905
De Heraut
P. ORANJE
H. G. DE JONGE
J. STERK VAN DE WEG
249 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

De Classis Zwolle heeft in hare vergadering van 2 Mei praeparatoir geëxamineerd den candidaat H. v. d. Wal te 's Heerenbroek en hem beroepbaar gesteld in de Geref. kerken.Op verzoek van de Geref. kerk te Kampen verleende zij, bijgestaan door de deputaten voor Art. 49, K. O., eervol Emerita ...

12 mei 1901
De Heraut
R. J. SCHOEMAKER
P. BiESTERVELD
H. G. DE JONGE
169 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

In de Heraut van 10 Febr. wordt een op gave gedaan van des provinciën, die weigerachtig zijn om te betalen den omslag voor de Generale kas ten behoeve van de emeriti predikanten, weduwen en weezen.Ook Groningen wordt daar genoemd, doch ten onrechte.Immers, de zaak staat aldus: ...

24 maart 1901
De Heraut
H. G. DE JONGE
360 woorden
van 2